PL EN


2015 | XCVII | 181-197
Article title

Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego

Content
Title variants
EN
The Importance of Corporate Reputation in Different Systems of Corporate Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka ładu korporacyjnego i zależności łączących go z czynnikami o charakterze instytucjonalnym systematycznie zyskuje na znaczeniu. Najczęściej przedmiotem analizy staje się wpływ czynników instytucjonalnych na kształt systemu corporate governance, rzadziej natomiast zwraca się uwagę na zjawisko zwrotnego oddziaływania tego systemu na instytucje. Swoiste cechy poszczególnych systemów władztwa korporacyjnego sprawiają, że ta sama instytucja może odgrywać w każdym z nich bardziej lub mniej istotną rolę, co w rezultacie prowadzi do jej rozwoju lub wpływa na ten rozwój hamująco. W artykule skoncentrowano się na jednej z takich instytucji – reputacji i ocenie jej znaczenia w różnych systemach ładu korporacyjnego. Dokonując porównania systemu otwartego i zamkniętego stwierdzono, że reputacja ma większe znaczenie w przypadku pierwszego z nich. Wynika to z samych cech reputacji, która jest ważnym nośnikiem informacji pozwalających na zmniejszenie asymetrii informacyjnej występującej między spółką (zarządem) a akcjonariuszami. Reputacja stanowi również skuteczny mechanizm regulacji ograniczający skłonność zarządu do zachowań oportunistycznych, których występowanie jest tak istotne w wertykalnym konflikcie agencji.
EN
The article is concerned a role of corporate reputation in different corporate governance systems. There are many corporate governance systems existing in the world. Fundamentally, it is open system (outsider system) and closed system (insider system) that are enumerated as the two leading ones. Both systems were characterized in the article by comparison of populations of companies listed on Polish and American capital market. In the analysis were considered factors such as: maturity of the companies, ownership structure, control mechanisms, as well as institutional conditions. These differences in corporate governance systems constitute one of the factors that determine a role of corporate reputation in the society. The conclusion is that corporate reputation is more important in the open system of corporate governance than in the closed one.
Year
Volume
Pages
181-197
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Zakład Marketingu Wartości, Instytut Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, agata.adamska@sgh.waw.pl
 • Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, tomasz.dabrowski@sgh.waw.pl
References
 • Adamska Agata, Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencje zmian, Ekonomia i Prawo 2011/7, s. 67–77.
 • Adamska Agata, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Barnett Michael L., Jermier John M., Lafferty Barbara A., Corporate reputation: The definitional landscape, Corporate Reputation Review 2006/9/1, s. 26–38.
 • Basdeo Dax K., Smith Ken G., Grimm Curtis M., Rindova Violina P., Derfus Pamela J., The Impact of Market Actions on firm Reputation, Strategic Management Journal 2006/27/2, s. 1205–1219.
 • Bebchuk Lucian A., Case for Increasing Shareholder Power, Harvard Law Review 2005/118/3, s. 833–914.
 • Carmeli Abraham, Tishler Asher, Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Empirical Investigation of Industrial Enterprises, Corporate Reputation Review 2005/8/1, s. 13–30.
 • Cernat Lucian, The emerging European corporate governance model: Anglo-Saxon, Continental, or still the century of diversity?, Journal of European Public Policy 2004/13/1, s. 147–166.
 • Davies Marlene, Schlitzer Bernadette, The impracticality of an international “one size fits all” corporate governance code of best practice, Managerial Auditing Journal 2008/23/6, s. 532–544.
 • Dąbrowski Tomasz J., Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej w: Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligaliski (red.) Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010, s. 379–412.
 • Dąbrowski Tomasz J., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
 • Deephouse David L., The Effect of Financial and Media Reputations on Performance, w: Part IV: How Do Reputations Affect Corporate Performance?, Corporate Reputation Review 1997/1/1–2, s. 68–72.
 • Dowling Grahame R., How Good Corporate Reputations Create Corporate Value, Corporate Reputation Review 2006/9/2, s. 134–143.
 • Dunbar Roger L.M., Schwalbach Joachim, Corporate Reputation and Performance in Germany, Corporate Reputation Review 2000/3/2, s. 115–123.
 • Eberl Markus, Schwaiger Manfred, Corporate Reputation: Disentangling the Effects on Financial Performance, European Journal of Marketing 2005/39/7–8, s. 838–854.
 • Federal Reserve Statistical Release, Z.1, Flow of Funds Accounts of the United States; Board of Governors of the Federal Reserve System, Waszyngton 2011.
 • Fombrun Charles J., Rindova Violina, Who’s Tops and Who Decides? The Social Construction of Corporate Reputations, New York University, Stern School of Business, Working Paper 1996.
 • Fombrun Charles J., Shanley Mark, What’s in a name? Reputation building and corporate strategy, Academy of Management Journal 1990/33/2, s. 233–258.
 • Franks Julian, Mayer Colin, Ownership and Control, w: Siebert Horst (red.), Trends in Business Organization: Do Participation and Co-operation Increase Competitiveness?, Mohr (Siebeck), Tübingen 1995, s. 171–195.
 • Golec Anna, Kurek Bartosz, Ewolucja systemów nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego 2011/1–2, s. 69–82.
 • Gray Edmond R., Balmer John M.T., Managing corporate image and corporate reputation, Long Range Planning 1998/31/5, s. 685–692.
 • Hansmann Henry, Kraakman Reinier, The End of History for Corporate Law, Georgetown Law Journal 2001/89, s. 439–468.
 • Hawley James P., Williams Andrew T., The Rise of Fiduciary Capitalism: How Institutional Investors Can Make Corporate American More Democratic, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2000
 • Herbig Paul, Milewicz John, To be or not to be… credible that is: a model of reputation and credibility among competing firms, Marketing Intelligence & Planning 1995/13/6, s. 24–33.
 • La Porta Rafael, Lopez-de-Silanes Florencio, Shleifer Andrei, Vishny Robert W., Law and Finance, Journal of Political Economy 1998/106/6, s. 1113–1155.
 • Mesjasz Czesław, Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego, w: Rudolf S. (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 39–48.
 • Mesjasz Czesław, Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, w: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2009/1, s. 277–289.
 • Morck Randall R., Yeung Bernard, Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative corporate governance, NBER Working Paper 15042, Cambridge 2009.
 • Oplustil Krzysztof, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Reid Alan S., The internationalisation of corporate governance codes of conduct, Business Law Review 2003/91/5, s. 233–238.
 • Rhodes Martin, Apeldoorn Bastiaan van, Capitalism versus capitalism in Western Europe, w: Rhodes Martin, Heywood Paul, Wright Vincent (red.), Developements in Western European Politics, St. Martin’s Press, Nowy Jork 1997, s. 171–189.
 • Roberts Peter W., Dowling Grahame R., Corporate reputation and sustained superior financial performance, Strategic Management Journal 2002/23/12, s. 1077–1093.
 • Rossouw G.J. Deon, The ethics of corporate governance. Global convergence or divergence?, Internal Journal of Law and Management 2009/51/1, s. 53–51.
 • Samborski Adam, Nadzór korporacyjny a atrakcyjność inwestycyjna spółki akcyjnej, w: Sobiecki Roman, Pietrewicz Jerzy W. (red.), Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 69–82.
 • Samborski Adam, Perspektywy i bariery konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013/141, s. 72−89.
 • Share Ownership Structure In Europe, Federation of European Securities Exchanges, 2008.
 • Shleifer Andrei, Vishny Robert, Survey on corporate governance, Journal of Finance 1997/52/2, s. 737–783.
 • Spence A. Michael, Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes, Harvard University Press, Cambridge 1974.
 • Urbanek Piotr, Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2011/9, s. 215–237.
 • Waddock Sandra, The Multiple Bottom Lines of Corporate Citizenship: Social Investing, Reputation and Responsibility Audits, Business and Society Review 2000/105/3, s. 323–345.
 • Wartick Steven L., The relationship between intense media exposure and change in corporate reputation, Business and Society 1992/31/1, s. 33–49.
 • Weigelt Keith, Camerer Colin, Reputation and Corporate Strategy: a Review of Recent Theory and Applications, Strategic Management Journal 1988/9/5, s. 443–454.
 • Weimer J., Pape J.C., A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, Corporate Governance: An International Review 1999/7/2, s. 152–166.
 • Strony internetowe:
 • World Federation of Exchanges (WFE), http://www.world-exchanges.org/statistics; stan na dzień 1.12.2012 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35537c9c-3f61-4d2a-b7e3-4d776d14f5e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.