PL EN


2008 | 1(11) | 155-171
Article title

Innowacyjność jako czynnik warunkujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Innovativeness as a factor determining competitiveness of small- and medium-sized enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacje są procesem tworzenia i rozpowszechniania zmian technicznych przynoszących określone korzyści ekonomiczno-społeczne. Promowanie innowacji i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach warunkuje dobrą pozycję na rynku globalnym. Właściwa polityka innowacyjna państwa powinna prowadzić do zmniejszenia luki gospodarczej, technologicznej i organizacyjnej między gospodarką Polski a gospodarkami krajów wysoko rozwiniętych. Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie po akcesji do UE w rozwiązaniach innowacyjnych powinny upatrywać podstawę rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia. Istnieje szereg uwarunkowań rozwoju innowacyjności, do których można zaliczyć poziom wzrostu gospodarczego, poziom nakładów na naukę, rozwiązania prawne i regulacyjne.
EN
Innovations are a process of creating and spreading technical changes which achieve certain economic and social benefits. Promoting innovations and implementing them in enterprises conditions a good position on the global market. An adequate innovative policy of a state should lead to decreasing the economic, technological and organisational gap between Poland’s economy and those of advanced countries. Polish enterprises, particularly small and medium ones, following the accession into EU, should perceive innovative solutions as the basis for economic development and employment increase. There are a number of innovativeness development determinants which can include economic development growth, level of outlays on education, legal and regulatory solutions.
Year
Issue
Pages
155-171
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
 • Katedra Ekonomii, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
 • Białoń L. 1976. Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym. Warszawa: WPW.
 • Czupiał J. 1988. Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych. Warszawa: PWN. ISBN 83-01-07426-4.
 • Czupiał J. (red.). 1994. Ekonomika innowacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7.
 • Freeman Ch. 1982. The Economics of Industrial Innovation. London: F. Pinter.
 • Griffin R.W. 1996. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12019-3.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.). 2000. Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-083-0.
 • Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M. 2004. Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE – możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: CASE. ISBN 83-7178-349-3.
 • Innovation in Europe. 2004 [on-line]. Dostępny w Internecie: www.eu.int/comm/eurostat.
 • Kasprzyk S. 1980. Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Warszawa: IW CRZZ.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. 2005. Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 4.
 • Kotler Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i Ska. ISBN 83-85205-42-X.
 • Łazarowicz A. 2007. Dokonania i szanse polskiego przemysłu spożywczego. "Przemysł Spożywczy" 2007, nr 3.
 • Nauka i Technika w 2005 r. Warszawa: GUS.
 • Niedbalska G., (red.). 2006. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002–2004. Warszawa: GUS.
 • Pajestka Z. 1975. Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno- gospodarczego. Warszawa: PWE.
 • Parker J. 1974. The Economics of Innovation, The National and Multinational Enterprise in Technological Change. London.
 • Pasieczny L., Więckowski J. 1981. Ekonomika przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0132-X.
 • Pasternak K., Strychalska A., Grzybowska B. 2000. Innowacyjność produktów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 3.
 • Pietrasiński Z. 1971. Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
 • Porter M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. London: The Macmillan Press Ltd.
 • Raport [2004] o stanie nauki i techniki w Polsce. Warszawa.
 • Sosnowska A. i in. 2003. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce: poradnik przedsiębiorcy. Warszawa: PARP. ISBN 83-88802-69-0.
 • Spruch W. 1976. Strategia postępu technicznego: wstęp do teorii. Warszawa: PWN.
 • Stawasz E. 1999. Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-317-7.
 • Whitfield P.R. 1979. Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35583513-b775-4efa-aa4d-006c2beca02d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.