PL EN


2013 | 5/2013 | 203-217
Article title

Rola dzielnicowego w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of a Community Police Officer in Prevention and Probation in a Local Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono opinie funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na stanowisku dzielnicowego na temat ich roli w profilaktyce i probacji w środowisku lokalnym. Tekst zawiera informacje na temat podstaw prawnych pracy dzielnicowego, rys historyczny jego służby w Polsce oraz zadania w omawianym zakresie. Zwieńczeniem są refleksje dzielnicowych na temat aspektów utrudniających ich pracę oraz czynników, które mogłyby uczynić ją bardziej efektywną. Cały materiał opatrzony jest komentarzem autora opartym na przepisach prawa polskiego.
EN
The article presents views of officers serving as community police officers on their role in prevention and probation in a local society. The text contains information on the legal basis of community policing, historical overview of the service in Poland as well as concerned tasks. It’s concluded with reflections of community police officers on what hampers their work and what makes it more effective. The whole material is accompanied with comments by the author based on provisions of the Polish law.
Year
Issue
Pages
203-217
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Bryła M., Wójcikiewicz J., Idealny dzielnicowy a rzeczywistość, [w:] Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, J. Czapska, J. Widawka (red.), Warszawa 2000.
 • Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1996.
 • Jakubowski Z., Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego PRL, Warszawa 1984.
 • Micek D., Micek M., Łuka P., Gontarzewski Z., Rola dzielnicowego w Policji, współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi, Szczytno 2007.
 • Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
 • Pływaczewski W., Kędzierska G. (red.), Leksykon policyjny, Szczytno 2001.
 • Ura E., Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983.
 • Zarządzenie Nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (t.j. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 38), § 2 pkt 4.
 • Regulamin służby dzielnicowych i kierownika rewiru dzielnicowych – załącznik do rozkazu nr 17 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 22 czerwca 1984.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a komendantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji (Dz.U. z 1999 r., Nr 22, poz. 208 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245), § 13 ust. 4, 5.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (t.j. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50), § 13, pkt 5.
 • Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz.Urz. KGP z 2010 r., Nr 11, poz. 64).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3560f256-1799-41d5-839a-224fd3d67261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.