PL EN


2011 | 3/2011 (33) | 169-180
Article title

Multilevel approach w badaniach efektywności systemu ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Multilevel approach for health care system effectiveness evaluation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starzenie się społeczeństwa, postęp technologii medycznych, a także rosnące oczekiwania społeczeństwa w zakresie jakości i dostępności dostarczanych usług zdrowotnych to tylko jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoją współcześnie funkcjonujące systemy opieki zdrowotnej, a które w znacznym stopniu warunkują ocenę efektywności działania przez interesariuszy systemu. W analizach krajowych systemów zdrowotnych jedną z kluczowych kategorii badań jest ocena zdolności systemu do efektywnej realizacji wyznaczonych celów. Choć samo pojęcie efektywności nie jest w literaturze definiowane w sposób jednoznaczny, w przypadku systemu ochrony zdrowia efektywność oceniania jest głównie przez pryzmat osiąganych efektów zdrowotnych. Przedstawione w artykule tradycyjne metody oceny efektywności systemu ochrony zdrowia koncentrują swoją uwagę na poziomie systemu w skali makro, abstrahując od analizy elementów współtworzących system. W opinii autorki uzupełnieniem tradycyjnych metod oceny efektywności systemu może stać się ocena oparta na podejściu wielopoziomowym, tzw. multilevel approach, która w znaczący sposób może zniwelować ograniczenia metod jednopoziomowych.
EN
Population ageing, medical technology advancement and rising expectations of society in terms of quality and accessibility of health care services provided are just some of the many challenges that health care systems operating today are facing. All these factors are substantial contributors to the assessment of the effectiveness of operations which is carried out by the system stakeholders. The assessment of the system's ability to effectively achieve its goals is one of the key research categories in the analysis of national health care systems. While the very notion of effectiveness and its assessment is not defined clearly in the literature, the health care system's effectiveness is assessed through the prism of health effects achieved. The traditional methods of assessing the effectiveness of the health care system presented in the article, focus on the macro-level of the system, disregarding the analysis of the system's components. It is the author's opinion that the traditional methods of assessing the system's effectiveness might be complemented by the assessment based on the multi-level approach.
Keywords
Year
Issue
Pages
169-180
Physical description
Dates
published
2011-07-30
Contributors
References
 • Anderson, N.B. 2002. Levels of analysis in health science. A framework for integrating sociobehavioral and biomedical research, w: J.T. Cacioppo (red.) Foundations in social neuroscience, s. 563–576. Massachusetts Institute of Technology.
 • Beamish, P.W., Hitt, M.A., Jackson, S.E. i􀁢 J.E. Mathieu 2007. Building theoretical and empirical bridges across levels: multilevel research in management. Academy of Management Journal, nr 6 (50), s. 1385–1399.
 • Bielski, M. 2002. Podstawy teorii organizacji i􀁢zarz􀃈dzania, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Björnberg, A., Cebolla Garrofé, B. i􀁢 S. Lindblad 2010. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009, Warszawa: Health Consumer Powerhouse/Polska Izba Ubezpiecze􀃱.
 • Diez-Roux, A.V. 2000. Multilevel analysis in public health research. Annual Review of Public Health, nr 21, s. 171–193.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) 2008. Performance measurement in public organisations. The theory and practice of the health care sector, Katowice: Wydawnictwo AE w􀁢Katowicach.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. 2010. Nowoczesna koncepcja 􀄂wiadczenia us􀃯ug publicznych – zmiana w􀁢 kierunku nowego zarz􀃈dzania publicznego, w: A. Fr􀃈czkiewicz-Wronka (red.) Pomiar efektywno􀄂ci organizacji publicznych na przyk􀃯adzie sektora ochrony zdrowia, s. 10–59. Katowice: Wydawnictwo UE w􀁢 Katowicach.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., Dyaczy􀃱ska, K., Kotowski, P. i􀁢K. Szymaniec 2011. The impact and importance of stakeholders of the health units to the managerial decision-making process, w: I. Rudawska (red.) Challenges for healthcare reform in Europe, s.􀁢 148–166. Kijów: Foundation of International Studies – Centre of Sociological Research.
 • Freeman, R.E. 1984. Strategic management. A stakeholder approach, Boston: Pitman Publishing.
 • G􀃯asek, M. i􀁢 J. Lis 2008. Mocne i􀁢 s􀃯abe strony systemów ochrony zdrowia oraz refundacji w􀁢 krajach Unii Europejskiej – ocena mikro- i􀁢 makroekonomiczna, w: K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.) Ochrona zdrowia i􀁢gospodarka: mechanizmy rynkowe a􀁢regulacje publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydzia􀃯u Zarz􀃈dzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hnatyszyn-Dzikowska, A., 􀂒yszczarz, B. i􀁢Z. Wyszkowska 2009. Znaczenie zdrowia społecze􀃱stwa dla wzrostu gospodarczego – uj􀃚cie modelowe, w: J. Czech Rogosz (red.) Koniunktura gospodarcza a􀁢 reakcje podmiotów gospodaruj􀃈cych, s. 37–48. Katowice: Wydawnictwo AE w􀁢 Katowicach.
 • Hofmann, D.A., Morgeson, F.P. 1999. The structure and function of collective constructs: implications for multilevel research and theory development. Academy of Management Review, nr 2 (24), s. 249–265.
 • Klein, K. i􀁢 S. Koz􀃯owski 1999. Multilevel theory building: benefits, barriers, and new developments. Academy of Management Review, nr 2 (24), s. 243–248.
 • Klein, K. i􀁢 S. Koz􀃯owski 2000. Multilevel theory, research, and methods in organizations: foundations, extensions, and new direction, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kozierkiewicz, A. 2001. U􀄝yteczno􀄂􀃊 mierników i􀁢 wska􀄛ników, w: J. Hryniewicz (red.) Mierniki i􀁢 wska􀄛niki w􀁢 systemie ochrony zdrowia, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kroszel, J. 2005. Ubezpieczenia spo􀃯eczne i􀁢zdrowotne. Niektóre finansowe, spo􀃯eczne i􀁢organizacyjne aspekty funkcjonowania, Warszawa-Wroc􀃯aw: Wydawnictwo Wy􀄝szej Szko􀃯y Zarz􀃈dzania i􀁢 Finansów we Wroc􀃯awiu.
 • Kulikowska-Pawlak, M. 2010. Pojmowanie efektywno􀄂ci organizacji – definiowanie, pomiar, w: A. Fr􀃈czkiewicz-Wronka (red.) Pomiar efektywno􀄂ci organizacji publicznych na przyk􀃯adzie sektora ochrony zdrowia, s. 59–99. Katowice: Wydawnictwo UE w􀁢 Katowicach.
 • Kumar, A. i􀁢 L. Ozdamar 2005. Procurement performance measurement system in the health care industry. International Journal of Health Care Quality Assurance, nr 2 (18), s. 152–166.
 • Lalonde, M. 1981. A new perspective on the heath of Canadians, Canada: Minister of Supply and Services.
 • Moliterno, T.P. i􀁢R.E. Ployhart 2011. Emergence of the human capital resource: a􀁢multilevel model. Academy of Management Review, nr 1 (36), s. 127–150.
 • Mossialos, E., Papanicolas, I. i􀁢 P.C. Smith 2008. Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects, Kopenhaga: World Health Organization.
 • Pettigrew, T.F. 2006. The advantages of multilevel approaches. Journal of Social Issues, nr 3 (62), s. 615–620.
 • Po􀄛dzioch, S. i C. W􀃯odarczyk 2001. Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello􀃱skiego.
 • Purbey, S., Mukherjee, K. i􀁢Ch. Bhar 2007. Performance measurement system for healthcare processes. International Journal of Productivity and Performance Management, nr 3 (56), s. 241–251.
 • Reynolds Fisher, S. 2000. A multilevel theory of organizational performance, Bell & Howell Information and Learning Company.
 • Tandon, A., Murray, C.J.L., Lauer, J. i􀁢 D.E. Evans 2000. Measuring overall health system performance for 191 countries, World Health Organization, Discussion Paper Series nr 30.
 • Van Peursem, K.A., Pratt, M.J. i􀁢S.R. Lawrence 1995. Health management performance. A review of measures and indicators. Accounting, Auditing & Accountability Journal, nr 5 (8), s. 34–70.
 • Willcocks, S.G. 2002. Adopting a􀁢multi-perspective approach to the study of public sector managerial effectiveness. The International Journal of Public Sector Management, nr 4 (15), s. 262–280.
 • Wronka, M. i􀁢U. Urbanowicz 2010. Ocena efektywno􀄂ci wybranych dzia􀃯a􀃱 podejmowanych w􀁢 systemie ochrony zdrowia i􀁢 jego podmiotach, w: A. Fr􀃈czkiewicz-Wronka (red.) Pomiar efektywno􀄂ci organizacji publicznych na przyk􀃯adzie sektora ochrony zdrowia, s. 133–164. Katowice: Wydawnictwo UE w􀁢 Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3562c4f1-2f9a-49b6-9061-429939117867
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.