PL EN


2016 | 11 | 86-103
Article title

Modele kwalifikacyjno-kompetencyjne kształcenia przyszłych nauczycieli

Content
Title variants
EN
Qualification-competence models of future teachers’ education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W rozwijającym się społeczeństwie dzieci i młodzież stanowią ważny element zorganizowanego systemu edukacji i wychowania. Struktura i funkcjonowanie systemu szkolnego ulega ciągłym zmianom. W związku z tym, procesem rozwoju dzieci i młodzieży powinni kierować ludzie specjalnie do tego celu przygotowani, czyli nauczyciele. Edukacja jest ważną inwestycją społeczną, gospodarczą i polityczną. Wykształcenie i kompetencje ludzi stają się najważniejszą wartością współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz społeczeństw opartych na wiedzy. Społeczność nauczycielska ma realizować dwie strategiczne idee współczesnej edukacji: „Rozumieć świat – kierować sobą” oraz przygotowywać ludzi do uczestnictwa w procesie edukacji ustawicznej – „uczenia się przez całe życie”. Aby móc to uczynić w sposób kompetentny i efektywny, niezbędna jest świadomość swoich funkcji i zadań przez nauczyciela oraz nieustające podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, a także motywacji do działań, ściśle związanych z wyzwaniami współczesnej cywilizacji informacyjnej i globalizacji świata.
EN
In an evolving society, children and youth are an important part of the organized system of education and upbringing. The structure and functioning of the school system is constantly changing. Therefore, the process of development of children and young people should be guided by the properly prepared people, i.e. teachers. Education is an important social, economic and political investment. People’s education and qualifications are becoming the crucially important value of contemporary information civilization and societies based on knowledge. Teachers’ community is supposed to put into action two strategic notions of contemporary education: one is “to understand the world – to be guided by one’s feelings and instinct”, while the other, to prepare people for participation in continual education – “learning all life long”. In order to be able to do it, both competently and efficiently, it is necessary for the teacher to have the awareness of his or her own role and tasks and to continually improve their qualifications and skills as well as (strengthen) their motivation to take actions closely related to the challenges of contemporary information civilization and globalization of the world
Year
Issue
11
Pages
86-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Banach Cz., Edukacja nauczycielska dla reformy i rozwoju edukacji w Polsce, [w:] Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy edukacji, red. E. Sałata, Wyd. ITE-PIB, Radom 2001.
 • Bandura L., Talent pedagogiczny nauczyciela, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
 • Denek K., Kompetencje nauczyciela w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeby reformy systemu edukacji w Polsce, [w:] Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, Materiały Konferencyjne nr 46, Wyd. US, Szczecin 2000.
 • Duraj-Nowakowa K., Gotowość zawodowa nauczycieli, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1986.
 • Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Wyd. Elipsa, Warszawa 1999.
 • Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO pod przewodnictwem J. Delorsa, tłum. W. Rabczuk, Wyd. UNESCO, Warszawa 1998.
 • Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Wyd. ITE-PIB, Radom 1997.
 • Jakóbowski J., Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1987.
 • Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, PWN, Warszawa 1988.
 • Kwiatkowska-Kowal B., Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej, Wyd. Terra, Warszawa 1994.
 • Masterpasqua F., Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, „Nowiny Psychologiczne” 1990, nr 1–2.
 • Murawska A., O sensie pracy nauczyciela. Jak kształcić przyszłych nauczycieli? „Pedagogika Szkoły Wyższej” 1995, nr 5.
 • Nawroczyński B., Talent pedagogiczny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Okoń W., Rzecz o edukacji nauczyciela, WSiP, Warszawa 1991.
 • Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, Wyd. ITE-PIB, Radom 1999.
 • Reforma systemu edukacji. Projekt MEN, Warszawa 1998.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dz.U. 2012 poz. 131, http://isap.sejm.gov.pl/Deta-ilsServlet?id=WDU20120000131
 • Zaborowski Z., Psychologiczne podstawy doradztwa, „Nowa Szkoła” 1984, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3562f067-4a3d-4eed-976f-33639c563199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.