PL EN


2014 | 6 |
Article title

W cieniu "Wielkiej Digitalizacji" – najnowsze książki naukowe i podręczniki w politechnicznych bibliotekach cyfrowych

Authors
Content
Title variants
EN
In the shadow of the "Great Digitization" - the latest scientific books and textbooks in polytechnic digital libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpoczęty w 2002 roku projekt Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa rozpoczął okres rozwoju bibliotek skupionych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. O wielkości przedsięwzięcia świadczą imponujące zbiory zdigitalizowanego dziedzictwa narodowego, liczba bibliotek cyfrowych, wspólne narzędzie wyszukiwawcze oraz agregacja metadanych do obiegu światowego. Wiodącą rolę w procesie digitalizacji pełnią biblioteki naukowe polskich szkół wyższych. Od początku digitalizacji problemem dla bibliotek cyfrowych i repozytoriów były najnowsze publikacje naukowe i podręcznikowe. W artykule dokonano przeglądu zasobów najnowszych publikacji naukowych i dydaktycznych w zbiorach cyfrowych politechnicznych szkół wyższych, dostępnych w nieograniczonym dostępie Open Access. Wskazano, że pełna integracja działalności wydawniczej z biblioteką cyfrową, która realizowana jest w Politechnice Lubelskiej, to najbardziej skuteczne rozwiązanie w celu budowania kompletnych i w pełni dostępnych zasobów naukowych oraz dydaktycznych szkół wyższych.
EN
Launched in 2002, the Digital Library of Wielkopolska project began a period of development of libraries united in the Digital Libraries Federation. The proof of the impressive size of the project is an imposing collection of digitized cultural heritage, the number of digital libraries, the common search tool, and aggregation of metadata into the global circulation. The leading role in the process of digitization is performed by academic libraries of Polish universities. Since the beginning of digitization the major problem for digital libraries and repositories have been most recent scientific publications and textbooks. This article reviews resources of recent scientific and didactic publications in the collections of digital polytechnic colleges, available in Open Access. It indicates that the full integration of the publishing activity and the digital library, which is implemented in the Lublin University of Technology, is the most effective solution to building complete and fully available scientific and teaching resources in higher education.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35694c19-f685-463a-8b00-d2fad145b800
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.