PL EN


2017 | 2(2) | 163-190
Article title

PROPERTY AS A SUBJECT OF TAXATION IN THE FRAME OF LAW

Content
Title variants
PL
MAJĄTEK JAKO PRZEDMIOT OPODATKOWANIA W UJĘCIU PRAWNYM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatek majątkowy to podatek którego wartość wylicza się na podstawie posiadanego majątku, czyli inaczej niż w większości innych podatków gdzie opodatkowany jest przyrost majątku. Na masę majątkową mogą się składać m.in. nieruchomości gruntowe, budynki, przedsiębiorstwa, nieruchomości rolne lub leśne. Przez taki podział majątku możemy wyróżnić miedzy innymi następujące podatki majątkowe: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn.
EN
Property tax is calculated on the basis of owned property. It is different from most other taxes where the increase in wealth is taxed. The property may consist of, among others, land properties, buildings, enterprises, agricultural real estate or forest properties. Due to such division of property type there are following property taxes: agricultural tax, forest tax, property tax, vehicle tax, and gift and inheritance tax.
Year
Issue
Pages
163-190
Physical description
Dates
published
2017-12
References
 • 1. ATKINSON A.B., 1977. Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy, Canada.
 • 2. DOLATA S., 1999. Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Opole.
 • 3. ETEL L., LISZEWSKI G. 2002 r., Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Warszawa.
 • 4. FELIS P., 2012. Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • 5. GOMUŁOWICZ A., MAŁECKI J., 2004. Podatki i prawo podatkowe, Warszawa.
 • 6. GRĄDALSKI F., 2004. Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa.
 • 7. GRZYBOWSKI S., 2004. System prawa cywilnego, Wrocław.
 • 8. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017. Determinants of credit risk management in the context of the development of the derivatives market and the cyclical conjuncture economic processes [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia. Vol.2, No.3, July 2017.
 • 9. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D., 2017. The Big Data Technologies as an Important Factor of Electronic Data Processing and the Development of Computerized Analytical Platforms, Business Intelligence [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia, Vol.2 No.4, November 2017 electronic - http://www.usakti-cisbucs.com./index.php/volume-02-number-04-november-2017
 • 10. KIDYBA A., GAWLIK Z., JANIAK A., KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK K., KOZIEŁ G., NIEZBECKA E., SOKOŁOWSKI T., 2010. Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa.
 • 11. MASTALSKI P., 2000. Prawo podatkowe, Warszawa.
 • 12. PYZIAK-SZAFNICKA M., GIESEN B., KATNER W.J., KSIĘŻAK P., LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA B., MAJDA R., MICHNIEWICZ-BRODA E., PAJOR T., PROMIŃSKA U., ROBACZYŃSKI W., SERWACH M., ŚWIDERSKI Z., WOJEWODA M., 2009. Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa.
 • 13. SZCZODROWSKI G., 2007. Szerzej na temat przerzucalności oraz wad i zalet podatków bezpośrednich, Warszawa.
 • 1. KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • 2. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. Zm.)
 • 3. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93)
 • 4. USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.).
 • 5. USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr. 200 poz. 1682 z późn. zm.)
 • 6. USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 1984 Nr 52 poz. 268 z późn. zm.)
 • 7. USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.)
 • 8. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.)
 • 9. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109)
 • 10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).
 • 1. http://www.kodeks-cywilny.pl/46.html
 • 2. http://www.kodeks-cywilny.pl/235.html
 • 3. http://kodekscywilny.prv.pl/kodeks-cywilny-6.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-356bdf54-1d4f-4f45-83eb-2590f2f45202
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.