PL EN


2009 | 19 | 143-166
Article title

Edukacja a sukces ekonomiczny przedsiębiorców

Content
Title variants
EN
Education and the economic success of entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transformacja ustrojowa powoduje po 1989 roku w Polsce wiele zmian w sferze gospodarczej i społecznej. Zmienia się istotnie struktura społeczeństwa polskiego. Powstaje nowa kategoria społeczna – kategoria prywatnych przedsiębiorców. Sukces w ogóle, a w przypadku przedsiębiorców sukces gospodarczy, to istotna wartość nowego ładu społeczno-ekonomicznego. Głównym celem działalności przedsiębiorców jest odniesienie sukcesu ekonomicznego. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorczości można się nauczyć, czy ważnym uwarunkowaniem sukcesu w sferze gospodarczej jest edukacja? Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań wskazują, że edukacja rozumiana jako kształcenie instytucjonalne i pozainstytucjonalne warunkuje osiągnięcia w działalności gospodarczej, jednak w zespoleniu z właściwościami kapitału kulturowego przedsiębiorcy. Autorka uważa, że w świetle przeprowadzonych badań możliwa do wysunięcia i sprawdzenia jest w przypadku polskich przedsiębiorców hipoteza o warunkowaniu przez wykształcenie – ale w połączeniu z innymi zmiennymi pośredniczącymi – osiągania sukcesu gospodarczego.
EN
The political transformation in Poland after 1989 has brought about a lot of changes in the economic and social sphere. The structure of the Polish society has changed significantly. A new social category of private entrepreneurs has appeared. Success in general, and in the case of the entrepreneurs – economic success, is an essential value of the new social and economic order. The key objective of the activity of entrepreneurs is to achieve economic success. The article is an attempt to answer the question whether entrepreneurship skills can be learned and whether education is an important factor affecting success in the economic sphere. The results of the research carried out show that education understood as institutional and non-institutional schooling conditions achievements in business activity, however, in combination with the characteristics of the entrepreneur’s cultural capital. In the light of the research carried out it is claimed in the paper that in the case of Polish entrepreneurs it is possible to put forward and prove a hypothesis that the achievement of economic success is conditioned by education, but in combination with other intermediary variables.
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Bartoszek A. 2003, Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Berger B. 1994, Współczesna kultura przedsiębiorczości, w: Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Rój, Warszawa.
 • Borowicz R. 2002, Socjalizacja, w: Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C. 2006, Reprodukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bourdieu P., Wacquant L. 2001, Zaproszenie do socjologii refl eksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bukowski A. 2002, Awans materialny i jego tło kulturowe, w: Buddenbrokowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, red. G. Skąpska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Domański H. 2002, Polska klasa średnia, Monografi e na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Encyklopedia pedagogiczna 1993, red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania 1982, red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa.
 • Fukuyama F. 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Fuszara M. 1994, Styl życia, pracy i konsumpcji biznesmenów polskich. Analiza słownika biznesmenów polskich, w: Biznes i klasy średnie. Studia nad etosem, red. J. Kurczewski, I. Jakubowska-Branicka, Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Gardawski J. 2001, Powracająca klasa. Sektor prywatny III Rzeczypospolitej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Gołdyka L. 2000, Przedsiębiorczość jako przedmiot zainteresowań socjologii, w: L. Gołdyka, D. Markowska, J. Stankiewicz, Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.
 • Gruszecki T. 1994, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa–Wrocław.
 • Grzeszczyk E. 2003, Sukces, amerykańskie wzory – polskie realia, IFiS PAN, Warszawa.
 • Jasiecki K. 2002, Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, IFiS PAN, Warszawa.
 • Kierowanie 1999, red. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, PWE, Warszawa.
 • Kłoskowska A. 2006, Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu, Wstęp do wydania polskiego w: P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski M. 2000, Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Kwiatkowski M. 2005, Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kwiatkowski S. 2002, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Milewski J. 2006, Żyć godnie..., www.wychowawca.pl/miesięcznik_nowy/2005/11 (10.12).
 • Pietrasiński Z. 1983, Sam sięgaj do psychologii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Popularny słownik języka polskiego 2002, red. B. Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Akademia Ekonomiczna, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny 2001, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 • Skąpska G. 2002, O zasobach indywidualnych, społecznych oraz kulturowych w procesie tworzenia kapitalistycznej gospodarki, w: Buddenbrokowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, red. G. Skąpska, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Stiglitz J. 2006, Zmierzamy w kierunku coraz większych nierówności, „Dziennik – Tygodnik Europa”, nr 37.
 • Szelenyi I., Treiman D., Wnuk-Lipiński E. 1995, Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Tarkowski Z. 2003, Test przedsiębiorczości. Podręcznik, Wydawnictwo Fundacji „Orator”, Lublin.
 • Zielińska M. 2006, Ariergarda realnego socjalizmu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35736b09-bfe2-488d-8d12-6e111bc4e37d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.