PL EN


2015 | 10 | 145-157
Article title

Z TEORII I PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Authors
Content
Title variants
EN
THEORY AND PRACTICE OF WORKING WITH STUDENTS AT RISK OF SOCIAL MALADJUSTMENT IN PRIMARY SCHOOL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie porusza zagadnienia związane z pracą z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej. W publikacji wskazano różnice pomiędzy niedostosowaniem społecznym a zagrożeniem niedostosowania społecznego, symptomy niedostosowania społecznego, zasady organizowania pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym na terenie szkoły, poruszono kwestię działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orzecznictwa, dokonano przeglądu testów diagnostycznych stosowanych w poradniach, wskazano cele i zadania zajęć o charakterze socjoterapeutycznym. Opracowanie uzupełnia zagadnienie współpracy szkoły z instytucjami i placówkami oświatowymi, podejmowanej w celu niwelowania zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
EN
This work presents issues connected with the work with students who are at risk of social maladjustment in primary school. The publication pointed out the differences between social maladjustment and the threat of it, paid attention to the symptoms of social maladjustment, discussed the principles of organizing the psychological and pedagogical help for students at risk of social maladjustment in their schools, described the work of psychological and pedagogical clinics. Diagnostic tests used in clinics were examined, tests and goals of socio-therapeutic activities were established. There is also some information about the cooperation between schools and other educational institutions undertaken to help reduce the risk of social maladjustment.
Year
Issue
10
Pages
145-157
Physical description
References
 • http://www.metis.pl/przygoda/.
 • http://www.pwsz.chelm.pl/?id=8972.
 • http://www.zs17bialystok.pl/index.php/ix-wojewodzka-konferencja-metodyczna.
 • Hundsdorff-Dymecka, E. i Janicka, A., Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym. Z doświadczeń zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Warszawie. Pobrano z lokalizacji: http://oswiata.wawer.warszawa.pl.
 • Instytut Badań Edukacyjnych. (2012). Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Warszawa. Pobrano z lokalizacji: eduentuzjasci.pl/images/stories/analizy/ibe-wspolpraca-szkol-khernik.pdf.
 • Jankowiak, B. i Soroko E. (2013). Socjoterapia jako forma pomocy psychopedagogicznej. W: B. Jankowiak (red.). Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań.
 • Okoński, A. i Stefańczyk, B. (2014). Niedostosowanie społeczne w szkole. W: H. Bejger i R. Kartaszyńska (red.). Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia. Chełm.
 • Projekt nowego Rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pobrano z lokalizacji: http://www.solidarnosc.org.pl/edukacja/oswiata/index.php/pr/projekty-men/2188-projekt-rozporzdzenia-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-orzecze-i-opinii-wydawanych-przez-zespoy-orzekajce.html.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 Nr 173, poz. 1072).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Siemionow, J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Warszawa.
 • Strykowska, J. (2005). Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym. Problemy. Diagnoza. Profilaktyka. Gniezno.
 • Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Wybrane problemy. Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357651c1-d1e5-49fa-9e6c-55e73035fb61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.