PL EN


2015 | 2 | 33-46
Article title

Ocena gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2005-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of financial management of the National Health Fund in 2005-2011
RU
Оценка финансовой экономики Национального Фонда здравоохранения в 2005-2011 годах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W wyniku wielu reform systemu ochrony zdrowia obecnie jednostką odpowiedzialną za finansowanie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pomimo coraz wyższych środków finansowych, które płatnik przeznacza na opiekę zdrowotną, system ochrony zdrowia w Polsce nadal odznacza się znacznym nie dofinansowaniem. Narzędziem, które ułatwia poznanie i ocenę złożonych zjawisk oraz procesów zachodzących zarówno w omawianej, jak i innych jednostkach gospodarczych systemu jest analiza finansowa. Narodowy Fundusz Zdrowia jest monopolistą na rynku ubezpieczeń zdrowotnych, dlatego też gospodarka finansowa prowadzona przez ten podmiot powinna opierać się na racjonalizacji wydatków względem osiąganych przychodów oraz na generowaniu stabilnego wyniku finansowego. Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że w latach 2005-2011 w majątku całkowitym jednostki dominowały aktywa obrotowe, co ma swoje uzasadnienie w specyfice prowadzonej działalności. Struktura kapitału własnego względem kapitałów obcych nie wykazywała korzystnych tendencji. Od 2009 roku na złą kondycję finansową podmiotu wskazywały: wynik finansowy, który osiągnął wartości ujemne oraz koszty przewyższające przychody. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wykazała wysoki poziom zadłużenia płatnika systemu ochrony zdrowia przy jednoczesnym prawidłowym wskaźniku płynności finansowej, który świadczył o zachowaniu przez jednostkę zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.
EN
After many reforms of the Polish health care system, the current entity responsible for financing medical services to the insured patients is the National Health Fund. Despite the constantly increasing funds being allocated to the health care system, it still remains underfunded. A tool that facilitates the evaluation and assessment of the viability, stability and profitability of a business is called the financial analysis. The primary source of data necessary for the preparation of the financial analysis comes from the financial statement which includes the balance sheets, profit and loss account, notes, cash flow statement, and statement of changes in equity. On the basis of the information contained in these documents one can understand the structure of assets, earnings, revenues and expenses, as well as the level of indebtedness and liquidity. The National Health Fund has a monopoly on the health insurance market. Therefore, the financial management conducted by this entity should be based on the rationalization of the expenditure in terms of revenue and stable income generation. The financial analysis carried out between 2005 and 2011 showed that the total assets of the entity were dominated by the current assets which can be justified by the nature of the business. The structure of equity relative compared to the foreign capital did not show positive trends. Since 2009, the bad financial situation was manifested by the profit and loss accounts, which reached negative values and costs exceeding the revenue. The ratio analysis showed a high debt rates experienced by the health care payers. At the same time, however, the liquidity has been maintained.
RU
В результате многочисленных реформ системы здравоохранения в настоящее время ответственной единицей за финансирование медицинских услуг застрахованным лицам является Национальный Фонд здравоохранения (НФЗ). Несмотря на всё высшие финансовые средства, которые плательщик предназначает на медицинские услуги, система здравоохранения в Польше по-прежнему отличается значительным недофинансированием. Инструментом, который облегчит познание и оценку системы заходящих явлений, а также процессов, охватывающих как обсуждаемую, так и другие экономические единицы, является финансовый анализ. Национальный Фонд здравоохранения - монополист на рынке системы страхования здоровья населения, поэтому финансовая экономика, проводимая этим субъектом, должна базироваться на рационализации расходов относительно достигнутых приходов, а также на генерировании устойчивого финансового результата. Из проведённого финансового анализа вытекает, что в 2005-2011 годах в полном владении субъекта деятельности главенствовали оборотные активы, что имеет свое обоснование в специфике проводимой деятельности. Структура собственного капитала по отношению к чужому капиталу не обнаружила выгодных тенденций. От 2009 года на слабую финансовую кондицию субъекта указывали: финансовый результат, который достигнул отрицательных значений, а также издержки превышающие приходы. Проведённый коэффициентный анализ показал высокий уровень задолженности плательщика системы здравоохранения при одновременном положительном коэффициенте финансового текущего состояния, который свидетельствовал о сохранении способности регулирования текущих обязательств.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bednarski L., 2007. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • CBOS, 2012, Regionalne zróżnicowanie opinii o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej BS/48/2012.
 • Dudycz T., 2011. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 • Dudycz T., 2000. Wrzosek S., Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Dynus M., Kołosowska B., Prewysz- Kwinto P., 2005. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 • Gabrusewicz W., 2009. Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009. Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., 2013. Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej. Ujęcie teoretyczne, Ekonomia i Prawo, t. 12.
 • Nowicka S., Stankiewicz J., 2009. Analiza i ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranych spółek, TNOiK, Toruń.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., 2002. Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Sieńko A., 2013. Zdecentralizowana formuła wymaga udoskonalenia. Wiedza i praktyka, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D., 2000. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2005 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2006 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2007 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2008 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2009 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2010 (dostęp: 01.12.2014)
 • Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia 1.01 - 31.12.2011 (dostęp: 01.12.2014)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013, poz. 330, 613.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
 • Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3576c626-cbca-4b7b-b49a-c30701302bb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.