PL EN


2016 | 4 | 5-12
Article title

Pogłębiający się regres w obrotach handlowych Unii Europejskiej z Rosją

Content
Title variants
EN
The Deepening Slowdown in EU Trade with Russia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatnich latach widoczny był gwałtowny spadek obrotów handlo-wych między Unią Europejską a Rosją. Dotyczyło to zarówno handlu towarami, jak i usługami. W latach 2012-2015 wartość unijnego eksportu towarowego do Rosji zmalała o ponad 40%, a importu z tego kraju o blisko 37%. Doprowadziło to do obniżenia unijnego deficytu towaro-wego o blisko 1/3. Spadki w handlu usługami były mniejsze. Unijny eks-port usług do Rosji zmniejszył się o niespełna 17%, a import o 15%. W rezultacie nadwyżka UE zmalała o 18%. W artykule zaprezentowano wyniki analizy wymiany handlowej mię-dzy UE i Rosją w latach 2012-2015, a także główne czynniki, które na nią oddziaływały. Wskazuje się m.in., że na handel oddziaływały czynni-ki dwojakiego rodzaju: stricte ekonomiczne (pogarszająca się sytuacja gospodarcza Rosji i jej protekcjonistyczna polityka handlowa, spadek światowych cen surowców) oraz o podłożu politycznym (sankcje UE i rosyjskie kontrsankcje).
EN
In recent years, there has been a sharp decline in trade between the European Union and Russia, both in goods and services. In 2012-2015, EU merchandise exports to Russia decreased by more than 40%, and imports from Russia by nearly 37%. This led to a reduction in the EU’s trade deficit by nearly 1/3. Trade in services decreased to a lesser extent. EU exports of services to Russia declined by less than 17%, and imports by 15%. As a result, the EU surplus decreased by 18%. The article presents the results of an analysis of trade between the EU and Russia in 2012-2015, as well as the main factors that influenced it. The article indicates, among other things, that the factors affecting trade were of two types: purely economic (the deteriorating economic situation in Russia and its protectionist trade policy, the decline in global com-modity prices) and politically motivated (EU sanctions and Russian countersanctions).
Year
Issue
4
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2016-07-2016-08
Contributors
References
  • Ambroziak Ł., Bilans półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga, „Przemysł Spożywczy”, nr 4/2016.
  • Chojna J., Ceny na głównych światowych rynkach towarowych, „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017”, IBRKK, Warszawa 2016.
  • Menkiszak M., Fischer E., Kryzys putinowskiego modelu gospodarki w Rosji, „Analizy OSW”, 17.12.2014 r.
  • Nevskaya A., Russia-EU economic relations: Assessing two years of sanctions, 16 June 2016, Russia Direct, http://www.russia-direct.org/analysis/russia-eu-economic-relations-assessing-two-years-sanctions
  • Rutkowski J., Rosja na bezdechu, „Obserwator Finansowy”, 28.04.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357c35e9-c872-4362-b35d-796bacb03711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.