PL EN


2017 | 36(1) | 75-94
Article title

Opieka długoterminowa nad ludźmi starymi w kontekście modeli polityki społecznej. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii

Content
Title variants
EN
Long-term care for the elderly in the context of the social policy models. A comparative study of Spain and Finland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przestawia w sposób porównawczy wybrane elementy systemu opieki długoter-minowej realizowanej w Finlandii i Hiszpanii . Prezentuje powiązania między niektó-rymi cechami modeli polityki społecznej (np. familizacja, decentralizacja, uniwersalizm, komodyfikacja) a elementami systemów LTC. Do tych elementów zaliczono organizację i finansowanie oraz rodzaje wsparcia usługowego i materialnego dla osób zależnych i ich opiekunów. Procesy starzenia się społeczeństw Finlandii i Hiszpanii powodują rozwijanie systemów opieki długoterminowej. Systemy te z jednej strony różnią się od siebie, na co wpływa realizowany w poszczególnych państwach model polityki społecznej, z drugiej zaś przejawiają cechy wspólne, określone zasadami social service mix state (np. mieszane finansowanie systemu, wielosektorowość usługodawców, indywidualizacja usług).
EN
The article is of a comparative nature. It discusses some elements of long-term care systems implemented in Finland and Spain. It presents the relationship between certain characteristics of social policy models (ex. familization, decentralization, universality, commodification) and such elements of LTC systems as organization, financing, types of service and material support for dependent persons and their caregivers. The basic thesis is: the aging of population in Finland and Spain will foster development of long term care systems. On the one hand, these systems are different, which results from different social policies implemented in these countries. On the other hand, they have similar characte- ristics, defined by the rules of the social service mix state (ex. a mixed funding system, multi-sectoral service providers, individualization of services).
Contributors
 • Sekcja Rozwoju i Strategii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
References
 • Abramowska-Komon, A., Kalbarczyk-Stęcik, M. (2016). Osoby w wieku 50 lat i więcej jako dawcy i odbiorcy wsparcia, Polityka Społeczna, nr 7, s. 28-32.
 • Albertini, M., Kohli, M. (2013). The generational contract in the family: an analysis of transfer regimes in Europe? European Sociological Review, vol. 29, nr 4, s. 828-840. Anioł, W. (2013). Droga do równości i dobrobytu. Nowy Obywatel, nr 9, s. 6-16. Anttonen, A., Karsio, O. (2016). Eldercare Service Redesign in Finland: Deinstitutionalization of Long-Term Care. Journal of Social Service Research, vol. 42, nr 2, s. 151-166. Anttonen, A. i inni (2012). Welfare state, universalism and diversity. Chaltenham, UK: Edward Elgar.
 • Anttonen, A., Sipila, J. (1996). European social care services: Is it possible to identify models? Journal of European Social Policy, vol. 9, nr 2, s. 87-100.
 • Bakalarczyk, R. (2012). Socjaldemokratyczna polityka społeczna na tle innych modeli.
 • W: M. Syska (red.), Socjaldemokratyczna polityka społeczna. Wrocław: Ośrodek Myśli Społecznej im. Lassalle'a.
 • Blanca, A. i inni (2016). Restructuring Long-Term Care in Spain: The Impact of The Economic Crisis on Social Policies and Social Work Practice. Journal of Social Service
 • Research, vol. 42, nr 2, s. 246-262, DOI:10.1080/01488376.2015.1129013: http://dx.doi [dostęp: 12.12.2016].
 • Brandt, M., Diendl, C. (2013). Intergenerational Transfers to Adult Children in Europe: Do Social Policies Matter? Journal of Marriage and Family, vol. 75, nr 1, s. 235-251. Carrera, F., Pavolini, E., Ranci, C., Sabbatini, A. (2013). Long term care system in comparative perpctive: Care needs, informal and formal coverage, and social impacts in
 • European Countries. W: E. Pavolini, C. Ranci (red.) Reforms in long-term care Policies in Europe. Investigating institutional change and Social impacts. New York: Springer.
 • Cohen, D., Nisbett, R.E., Bowdle, B.F., Schwarz, N. (1996). Insult, Aggression, and the Soutern Culture of Honour: An „Experimental Ethnography”. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 70 nr 5, s. 945-960.
 • Damiani, G. i inni (2011). Patterns of Long Term Care in 29 European countries: evidence from an exploratory study. BMC Health Services Research 2011, s. 1-9.
 • Deusdad, B. (2013). Regulatory trajectory and current organizational framework of social services and social care, Catalonia, Spain. COST Action IS1102, Working paper, nr 1. Dublin, Ireland. Pobrano z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/executive [dostęp: 4.11.2016].
 • Esping-Adersen, G. (2010). Trzy światy kapitalistycznego dobrobytu. Warszawa: Difin.
 • Esping-Andersen, G. (2015). Welfare regimes and Social Stratification. Journal of European Social Policy, vol. 25, nr 1, s. 124-134.
 • Eurofound (2012). European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Household debt advisory services in the European Union. Internal document.
 • Dublin. Pobrano z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/quality- -of-life/household-debt-advisory-services-in-the-european-union [dostęp: 23.11.2016].
 • Eurofamcare (2005). H. Dohner, Ch. Kofahl (red.) Supporting Family Carers of Older People in Europe Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives. Hamburg, University of Hamburg.
 • European Commission (2015). The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States 2013-2060. European Economy, nr 3. Luxem- burg. European Commission. Pobrano z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI- d=1129&langId=en&intPageId=4005 [dostęp: 5.11.2016].
 • Family size and composition (2015). OECD Family Database. Pobrano z: www.oecd.org/ soud/family/database [dostęp: 5.10.2015].
 • Grewiński, M. (2014). Social services mix state jako nowatorski i przyszłościowy model polityki społecznej. W: E. Trafiałek (red.) Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, s. 90-115.
 • GUS (2014). Europejskie badanie dochodów i warunków życia EU-SILC w 2013 r. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia- -ludnosci/europejskie-badanie-dochodow-i-warunkow-zycia-eu-silc-w-2013-r-,7,5.html [dostęp: 10.12.2016].
 • Gutierrez, L.F., Jimenez-Martin, S., Sanchez, R.W., Vilaplana, C. (2011). The Long-Term Care System for The Elderly in Spain. Enerpi Reserch Report, nr 88, ANCIEN. Pobrano z: http://www.ancien-longtermcare.eu/node/27 [dostęp: 12.05.2016].
 • Holzer-Żelażewska, D., Maliszewska, A. (2016). Aktywność poza rynkiem pracy: spo-łeczne zaangażowanie, kapitał społeczny i uczenie się przez całe życie. Polityka Spo-łeczna, nr 7, s. 32-36.
 • INE Narodowy Instytut Statystyczny Hiszpanii. Pobrano z: http://www.ine.es/en/welcom [dostęp: 24.01.2016].
 • Johanson, E. (2011). The long-term care system for the eldery in Finland. Enerpi Rese- arch Report, nr 76, ANCIEN. Pobrano z: http://www.ancien-longtermcare.eu/node/27 [dostęp: 12.04.2016].
 • Jurges, H. (2009). Helath minds in Health Dobies: An international comparision of edu- cation-related inequality in phisical Health among older adults. Scottish Journal of Political Economy, vol. 3, s. 296-320.
 • Jurges, H. (2008). Health inequalities by education, incom and wealth: A comparison of 11 European countries and the US. Applied Economics Letters, vol. 17, s. 87-91.
 • KELA. Pobrano z: http://www.kela.fi/web/en/care-allowance-for-pensioners2 [dostęp: 12.12.2016].
 • Kraus, M., Riedel, M., Mot, E., Willeme, P., Rohrling, G., Czypionka, T. (2010). A Typo- logy of Long-Term Care Systems in Europe. Enerpi Research Report, nr 91.
 • Księżopolski, M. (2012). Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 16.
 • Księżopolski, M. (2014). Modele polityki społecznej. W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- -Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leitner, S. (2003). Varieties of Familialism. The Caring Function of the Family: Belgium in Comparative Perspective. European Societies, vol. 5, nr 4, s. 353-375.
 • MSAH Ministry of Social Affairs and Health in Finland. Pobrano z: http://stm.fi/en/Front- Page [dostęp: 5.12.2016].
 • Myśliwiec, M. (2012). Decentralizacja we współczesnym państwie demokratycznym. Pobrano z: http://www.nowapolitologia.pl/politologia/systemy-polityczne/decentralizacja-we- wspolczesnym-panstwie-demokratycznym [dostęp: 3.11.2016].
 • OECD (2011). Finland. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Publishing, Paris. Pobrano z: www.oecd.org/health/longtermcare [dostęp: 5.10.2016].
 • OECD (2011a). Spain. Help Wanted? Providing and Paying for Long- Term Care, OECD Publishing. Pobrano z: www.oecd.org/health/longtermcare [dostęp 5.11.2016].
 • OECD/European Commision (2013). Finland. A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-Term Care, OECD Publishing. Pobrano z: www.oecd.org/ health/longtermcare [dostęp: 5.12.2016].
 • OECD/ European Commision (2013a). A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-Term Care, OECD Health Policy Studies Publishing, OECD Publi- shing. Pobrano z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social- issues-migration-health/a-good-life-in-old-age_9789264194564-en#.WHb3uYWcHN- M#page4 [dostęp: 5.12.2016].
 • OECD (2015). Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, s. 207-210. Pobrano z: http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/8115071e.pdf ?expires=1489505592&id=id&accname=guest&checksum=511C209B779B141815E 9AB42A1D46AFD [dostęp: 16.12.2016].
 • Osterle, A. (2016). Long-term Care Policies in Europe: Between Fiscal and Social Susta- inability. Politiche Sociali, nr 1, s. 3-21.
 • Pavolini, E., Ranci, C. (red.) (2013). Reforms in long-term care Policies in Europe. Investi- gating institutional change and Social impacts. New York: Springer.
 • Pommer, E., Woititz, I., Stevens, J. (2007). Comparing Care: The care of the elderly in ten EU countries. SCP Publication nr 32, Haga: The Netherlands Institute for Social Research. Pobrano z: http://www.cost-is1102-cohesion.unirc.it/working-papers. DOI: 10.12833/COSTIS1102WG1WP01 [dostęp: 11.10.2016].
 • Sapir, A. (2005). Globalization and the Reform of European Social Models. Oxford: Blac- kwell Publishing.
 • Saraceno, C. (2015). A Critical Look to the Social Investment Approach from a Gender Perspective. Social Politics, vol. 22, nr 2, s. 257-269.
 • Shen, G.C., Snowden, L.R. (2014). Institutionalization of deinstitutionalization: A cross- -national analysis of mental health system reform. International Journal of Mental Health Systems, vol. 8, nr 47, s. 1-23. DOI:10.1186/1752-4458-8-47.
 • Skirbekk, V., Bordone, V., Weber, D. (2014). A cross-country comparsion of math achie- vement at teen age and cognitive performance 40 years later. Demographic Research, vol. 31, nr 4, s. 105-118.
 • SOTKAnet Statistics and Indicator Bank. (n.d.) National Institute for Health and Welfare. http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu.
 • Szarfenberg, R. (2009). Modele polityki społecznej w teorii i praktyce. Pobrano z: rszarf.ips. uw.edu.pl/pdf/modele_ps.pdf [dostęp: 5.06.2016].
 • Szweda-Lewandowska, Z. (2014). Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi. Studia Ekonomiczne, nr 79, s. 215-224.
 • Ziębińska, B. (2016). Opieka nad ludźmi starymi w Portugalii w kontekście jej wybranych uwarunkowań. W: E. Trafiałek (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego roz-woju. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 177-179.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357d3b0c-5c57-44dd-af40-cd74822874fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.