PL EN


2017 | 29 | 219-235
Article title

Litwin-katolik? Witold Wielki i św. Kazimierz jako bohaterowie narodowi w litewskiej prasie niezależnej 1972–1988

Content
Title variants
EN
Lithuanian-Catholic? Vytautas the Great and Saint Casimir as national heroes in the Lithuanian independent press 1972–1988
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the content of the longest running Lithuanian underground magazines from the 1970s and 1980s: Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Aušra, Rūpintojėlis and a few others, were published in independent circles associated with the Church. The aim of the analysis is to verify whether the figures of medieval Lithuanian heroes, Grand Duke Vytautas and Saint Casimir, were presented in those magazines as models for the Lithuanian Catholic. Scholars note that the notion of a Lithuanian Catholic and, in a broader sense, of an almost inseparable link between Lithuanian culture and Catholicism as a prerequisite of survival in Soviet reality, were present in the Lithuanian national ideology among both the emigrants and in the country. It was also important as motivation for the underground publishing activity. The analysis of the texts devoted to these two heroes leads to the conclusion that their identification with the model of a Lithuanian Catholic can only be observed in a very narrow aspect of their image in the underground press. At the same time, it demonstrates the tendencies and directions of the development of their images. This article is therefore also a study on social memory in which I attempt to investigate how the memory of the country’s patron saint and of its most distinguished ruler was actualized or evoked in the conditions created by late Sovietism in Lithuania. Not only did the analysis offer the answer to the research question, but it also permitted the author to sketch the direction of development of these two images. Vytautas was portrayed by referencing his nationalist and secular cult, consolidated during the interwar period, while the authors of the articles published by the underground did not add much to his image, and certainly did not make it more Catholic. The image of Saint Casimir was more dynamic and ambiguous, as he was depicted as a figure in the national (next to Vytautas and other great dukes) and Catholic national (e.g. next to the Blessed Bishop Jerzy Matulewicz) pantheon, as well as – in a more novel way, albeit evoking hagiographical tradition – an ideal of both a ruler and a citizen. I draw my methodological models from two sources: the classic work by Stefan Czarnkowski devoted to the cult of a national hero (I examine Vytautas and Casimir as such) and a study by Jan Kubik (Power of Symbols against the Symbols of Power). I attempt to apply the category of discourse that he introduced and used for a reconstruction of the political situation in Poland in the period before and during Solidarity’s activity.
Year
Issue
29
Pages
219-235
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Contributors
References
 • Ališauskasm Vytautas (red.), Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, Warszawa: PIW, 2014.
 • Aničas, Jonas. Klerikalinis antikomunizmas ir „lietuvio kataliko” koncepcija [Klerykalny antykomunizm i koncepcja „Litwina-katolika”], „Literatūra ir menas”, 1982 gegužės 1.
 • Aničas, Jonas. Klierikalinis ekstremizmas (medžiaga lektoriui) [Ekstremizm klerykalny (materiał dla lektora)], Vilnius: Žinija, 1985.
 • Aničas, Jonas. Socialinis politinis katalikų bažnyčios vaidmuo Lietuvoje 1945-1952 metais [Społeczno-polityczna rola Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1945-1952], Vilnius: Pergale, 1971.
 • Bagušauskas, Juozapas R., A. Streikus. Arūnas, (red.) Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940-1990. Dokumentų rinkinys, Vilnius: LGGRTC, 2005.
 • Baranauskas, Balys, Genovaitė Erslavaitė. Žudikai bažnyčios prieglobstyje [Mordercy pod skrzydłami kościoła (sic!)]. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla 1960.
 • Czarnowski, Stefan. Kult bohaterów i jego społeczne podłoże. Święty Patryk jako bohater narodowy Irlandii, Warszawa: PWN, 1956.
 • Dementavičius, Justinas et al. (red.), Lietuvos politinės minties antologija III. Politinė mintis Lietuvoje 1940-1990, Vilnius: VU leidykla, 2013.
 • Eidintas, Alfonsas et al. A. Bumblauskas, A. Kulakauskas, M. Tamošaitis, Historia Litwy, Wilno: Eugrimas, 2013.
 • Jaseliūnas, Egidijus. Krikšto jubiliejaus atgarsiai pogrindinėje savilaidoje, w: A. Streikus (red.), Katalikai ir valdžios XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija, 2007.
 • Jaseliūnas, EgidijuS. Savilaidos modelis ir Molotovo-Ribbentropo pakto dokumentų sklaidos atvėjis, „Knygotyra“, nr. 51, 2008.
 • Katalikų kalendorius-žinynas, 1984 (A), Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencija, 1984.
 • Kubik, Jan. The Power of Symbols aganist the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland, University Park: The Pennsylvania State UP, 1984.
 • Mačiulis, Dangiras, Rimmvydas Petrauskas, Darius Staliūnas, Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje, Vilnius: Mintis, 2012.
 • Maslauskaitė, Sigita. Królewicz Kazimierz, patron Polski i Litwy – święty władca, „Politeja. Studia litewskie“, 2011, nr. 2(16).
 • Maslauskaitė-Mažylienė, Sigita. Dzieje wizerunku św. Kazimierza od XVI do XVIII wieku. Między ikonografią a tekstem, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2013.
 • Mickūnaitė, Giedrė. Making a Great Ruler. Grand Duke Vytautas of Lithuania, Budapest: CEU Press, 2006.
 • Mikłaszewicz, Irena. Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2001.
 • Nikžentaitis, Arvydas. Witold i Jagiełło. Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000.
 • Patackas, Algirdas. Pastogės Lietuva. Pogrindžio, Sąjūdžio ir Laisvės kronika, Vilnius: Aidai, 2011.
 • Putinaitė, Nerija. Nugenėta pušis. Ateizmas kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje, Vilnius: Naujasis Židinys, 2015.
 • Račkauskaitė, Živilė. Pasipriešinimas sovietiniam režimui Lietuvoje aštuntajame dešimtmetyje, „Genocidas ir rezistencija”, 1999, 2 (6).
 • Rūpintojėlis. Pilnas 1977-1990 m. pogrindyje išleistų numerių (1-26) rinkinys, Kaunas: Judex, 2000.
 • Smith, Anthony D. Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity, Oxford UP 2003.
 • Streikus, Arūnas. Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990), Kraków: Rafael, 2010.
 • Streikus, Arūnas. Sovietų valdžios pastangos sužlugdyti Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimą, w: A. Streikus (red.), Katalikai ir valdžios XX amžiuje, Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija, 2007.
 • Šidlauskas, Gintaras, Lietuvos laisvės lyga: nuo „Laisvės šauklio“ iki nepriklausomybės, Vilnius: Naujoji matrica, 2006.
 • Vasiliauskaitė, Vilma. Tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda Lietuvoje, 1976-1981, Vilnius: Gairė, 2000.
 • Veščikovas, Aleksandras. Tarybiniai įstatymai apie religinius kultus [Sowieckie przepisy o kultach religijnych], Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963.
 • Viliūnas, Giedrius. Vytauto Didžiojo kultas tarpukario Lietuvoje, w; „Lietuvių atgimimo istorijos studijos“, t. 17 „Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija XIX-XX a.)”, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001.
 • Vytauto Didžiojo jubiliejus, „Tautos kelias“, nr 1, 1982 (Chicago: Pasaulio lietuvių bendruomenė).
 • Wołowski, Paweł, Korzeniewska, Katarzyna. Jak służąc Panu Bogu przechytrzyć KGB. Rozmowy z twórcami „Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie”, Warszawa: Rhetos, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-357e1736-e342-454c-b916-31c2f80f226f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.