PL EN


2015 | 8 | 422-434
Article title

Jak branża odzieżowa dostosowuje się do warunków koniunktury gospodarczej w Polsce

Content
Title variants
EN
HOW CLOTHING INDUSTRY ADJUSTED TO ECONOMIC CONDITIONS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oceny zachowań i dostosowania do zmiennych warunków koniunktury firm branży odzieżowej a także próbę określenia skuteczności strategii, mających podnieść konkurencyjność i oszacować możliwości ekspansji rynku branży odzieżowej. Przedział czasowy będący podstawą analizy a następnie wnioskowania i prognozowania, to lata 2004-2010. Jako przedmiot badań posłużyło sześć firm: w tym dwie produkcyjne i cztery będące jednostkami handlu detalicznego oraz hurtowego. Na podstawie literatury oraz przeprowadzonych analiz, ocenie poddano uwarunkowania wewnętrzne firm oraz wpływ czynników egzogenicznych, na pozycję rynkową omawianych podmiotów.
EN
This paper attempts to assess the behavior and adapt to the changing economic conditions of the branch clothing and attempt to determine the effectiveness of strategies to raise competitiveness and assess the possibility of market expansion clothing industry. The interval, which is the basis for analysis and inference and prediction, is the period 2004-2010. As a subject of study helped six companies, including two production units and four being the retail and wholesale. Based on literature and the analyzes that evaluated the internal conditions of companies and the influence of exogenous factors, the market position of these entities.
References
 • Borowiecki R., Jaki A., Procesy restrukturyzacji a konkurencyjność w warunkach globalizacji, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Friedman T. L., Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 • Lachiewicz S., Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego – teraźniejszość – przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Leśniewski M. A., Konkurencyjność przedsiębiorstw-wybrane problemy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2011.
 • Piasecki B., Rogut A., Smolbone D., Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sektor MŚP, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 • Rocznik statystyczny RP 2011, GUS, Warszawa 2011.
 • Rocznik Statystyczny RP 2007, GUS, Warszawa 2007.
 • Sejm, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/18CE1B25 [28.06.2015].
 • Wąsikiewicz-Rusnak U., Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Poznań 2005.
 • Yip G. S., Strategia globalna, światowa przewaga konkurencyjna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35844440-0acd-454e-a8f2-1c339f0af306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.