PL EN


2014 | 7 | 203-221
Article title

Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności (zarys problematyki)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Kurzynowski Adam. 2000. Przemiany wzorów karier zawodowych kobiet w latach 1950-1989. W Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, t. VI. Warszawa.
 • Ochrona bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW. 1989. red. Tadeusz Walichnowski. Warszawa.
 • Bilińska-Gut Anna. 2001. „Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1954”. Zeszyty Historyczne WiN-u 15.
 • Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989. 2010. red. Krzysztof Persak. Łukasz Kamiński. Warszawa.
 • Dominiczak Henryk. 1997. Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW. Warszawa.
 • Instytucje państwa totalitarnego. Polska 1944-1956. 1994. red. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Paczkowski Andrzej. 2009. Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce. Warszawa.
 • Pawlikowicz Leszek. 2004. Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964. Warszawa.
 • Pytlakowski Piotr. 1991. Republika MSW. Warszawa.
 • Terlecki Ryszard. 2007. Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1990. Kraków.
 • „Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956. 2005. red. Tomasz Łabuszewski. Kazimierz Krajewski. Warszawa.
 • Bijące serce partii. Dzienniki personalne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, t. 1: 1945-1947. 2001. red. Andrzej Krzysztof Kunert. Rafał E. Stolarski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategie, metody, cz. 1: Lata 1945-1947. 1994. red. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategie, metody, cz. 2: Lata 1948-1949. 1996. red. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w latach 1950-1952. Taktyka, strategia, metody. 2004. oprac. Grzegorz Majchrzak. Andrzej Paczkowski. Warszawa.
 • Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945). 2004. red. Leszek Pietrzak. Sławomir Poleszak. Rafał Wnuk. Mariusz Zajączkowski. Warszawa.
 • Kułak Jerzy. 1996. Pierwszy rok sowieckiej okupacji: Białystok 1944-1945, t. 1. Białystok.
 • Kułak Jerzy. 2005. Działania operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku na przykładzie likwidacji grupy NZW Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”. W „Zwyczajny resort”. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956. Warszawa.
 • Chmielewska Anna. 2005. Akta Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku. W Materiały z konferencji archiwalnej w białostockim Oddziale IPN - Białowieża 2003 r. Białystok.
 • Twarze białostockiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Białymstoku. Informator personalny. 2007. red. Piotr Łapiński. Białystok.
 • Kalisz Paweł. 2004. Powstanie i organizacja Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach w latach 1944-1945. W Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989). Białystok.
 • Snopko Jan. 2005. „Początki działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie i jego udział w obławie lipcowej 1945 r. Wybór dokumentów”. Studia Podlaskie 15.
 • Danilecki Tomasz. Marcin Zwolski. 2008. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944-1949). Białystok.
 • Sychowicz Krzysztof. 2009. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży. Białystok.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I: 1944-1956. 2005. red. Krzysztof Szwagrzyk. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II: 1956-1972. 2006. red. Paweł Piotrowski. Warszawa.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. III: 1975-1990. 2008. red. Paweł Piotrowski. Warszawa.
 • Paczkowski Andrzej. 2001. Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu. W Komunizm - ideologia, system, ludzie. Warszawa.
 • Szwagrzyk Krzysztof. 2005. „Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 11.
 • Mironowicz Eugeniusz. 1993. Białorusini w Polsce 1944-1949. Warszawa.
 • Mironowicz Eugeniusz. 2000. Polityka narodowościowa PRL. Białystok.
 • Sychowicz Krzysztof. 2009. Aparat bezpieczeństwa w województwie białostockim wobec byłych członków Białoruskiego Komitetu Narodowego (1945-1956). W Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem. Warszawa.
 • Danilecki Tomasz. 2005. Funkcjonariusze narodowości białoruskiej w PUBP w Bielsku Podlaskim w latach 1944-1956 (zarys problematyki). W Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim w latach 1939-1956. Warszawa.
 • Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny. 2006. red. Tomasz Balbus. Paweł Piotrowski. Krzysztof Szwagrzyk. Wrocław.
 • Bednarek Jerzy. 2008. „Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946-1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 1.
 • Danilecki Tomasz. 2004. „Sprawa Zinaidy Gryning”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1.
 • Stopyra Agata. 2009. „Figurantka «Roxana». Inwigilacja Julii Brystiger przez Służbę Bezpieczeństwa (1962-1974)”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 2.
 • Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny. 2006. red. Wojciech Frazik. Filip Musiał. Mateusz Szpytma. Kraków.
 • Kościański Rafał. 2008. Dokumentacja archiwalna WUBP w Poznaniu. Kilka uwag do wybranej serii akt. W Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem. Warszawa-Poznań.
 • Autuchiewicz Jerzy. 2009. „«Czujniej towarzysze, czujniej…». Współzawodnictwo pracy w UB”. Pamięć i Sprawiedliwość 1.
 • Chodakiewicz Marek. 2006. Wędrówki historyka. Kilka słów o metodologii. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Milewski Jan Jerzy. 2001. Województwo białostockie. Zarys dziejów (1919-1975). Białystok.
 • Dobroński Adam. 1998. Białystok historia miasta. Białystok.
 • Pasko Artur. 2002. Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Białystok.
 • Kułak Jerzy. 1996. Pierwszy rok sowieckiej okupacji. Białystok.
 • Majecki Henryk. 1969. Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie (1944-1947). Lublin.
 • Gnatowska Helena. 1979. PPR w województwie białostockim 1944-1948. Rozwój i działalność. Warszawa.
 • Wojciulik Andrzej. 2004. Rola UB w kampanii przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego (19.01.1947) na terenie miasta i powiatu Białystok. W Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski (1939-1989). Białystok.
 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. 2007. red. Rafał Wnuk. Warszawa-Lublin.
 • Krajewski Kazimierz. Tomasz Łabuszewski. 2002. „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952). Warszawa.
 • Poleszak Sławomir. 2004. Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944-1957). Warszawa.
 • Zwolski Marcin. 2011. Więzienie w Białymstoku w latach 1944-1956. Białystok.
 • Rogalewska Ewa. 2008. Getto białostockie. Doświadczenie zagłady - świadectwa literatury i życia. Białystok.
 • Majecki Henryk. Michał Gnatowski. 1962. Z dziejów walk PPR o zbudowanie i utrwalenie władzy ludowej na Białostocczyźnie w latach 1944-1947. Białystok.
 • Kalbarczyk Sławomir. 2009. Ludność wiejska w kręgu oddziaływania sowieckiego aparatu represji na okupowanych Kresach Wschodnich w latach 1939-1941. W Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939-1945). Warszawa.
 • Szuba Ludwik. 2002. Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956. Lublin.
 • Balicki Michał. 1995. Szkolnictwo białostockie w latach 1944-1972. Studium historyczno-porównawcze. Białystok.
 • Szlaszyński Jarosław. Andrzej Makowski. 2007. Augustów. Monografia historyczna. Augustów.
 • Chmielewska Anna. Jolanta Drozdowska. Justyna Gogolewska. 2010. W godzinie próby. Żołnierze podziemia niepodległościowego w Białymstoku po 1944 roku i ich losy. Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35848d0d-fd2c-4e4f-8fe7-e895a97a893e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.