PL EN


2016 | 4 | 150 - 167
Article title

Troska o poczucie własnej wartości dzieci w rzeczywistości szkolnej – wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje

Authors
Content
Title variants
EN
The care for children’s self-esteem in the school reality – theoretical dimension and practical implications
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
John Rawls (considered one of the most important theorists of the social order in the twentieth century) among „all social values” listed self-esteem, which he accepted as one of the main tasks of a well-organized society. High self-esteem happens to be associated by researchers with welfare, in line with the assumption that self-satisfaction is one of the important elements or maybe even the most important one among the constituents of life satisfaction. Building self-esteem in students should constitute a significant area of work for both school and family. This article presents the essence of this concept, the mechanisms regulating self-esteem and the ways of its reinforcement
PL
John Rawls (uważany za jednego z ważniejszych teoretyków społecznego porządku w XX wieku) wśród „wszelkich społecznych wartości” wskazał poczucie własnej wartości, które uznał za jedno z głównych zadań dobrze urządzonego społeczeństwa. Wysokie poczucie własnej wartości bywa utożsamiane przez badaczy z dobrostanem, zgodnie z założeniem, że zadowolenie z siebie to jeden z ważnych – być może najważniejszy – składników zadowolenia z życia. Budowanie poczucia własnej wartości uczniów stanowić powinno znaczący obszar pracy szkoły i rodziny. W niniejszym artykule przedstawiono istotę tego pojęcia, mechanizmy regulujące poczucie własnej wartości oraz sposoby jego wzmacniania
Year
Volume
4
Pages
150 - 167
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Adamus Mariusz. 2004. „Samoocena a zachowania społeczne”. Edukacja i Dialog nr 6
 • Aronson Elliot. 1997. Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka
 • Baumann Katarzyna. 2005. „Świadomość samego siebie”. Edukacja i Dialog nr 10
 • Bee Helen. 2004. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka
 • Biaduń-Korulczyk Edyta. 2014. „Rozwój psychospołeczny a uzależnienia behawioralne”. Remedium nr 12
 • Bobula Stanisław. 2015. „Cztery filary poczucia własnej wartości”. Remedium nr 11
 • Brannon Linda. 2002. Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Brzezińska Anna. 1973.„Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie”. Kwartalnik Pedagogiczny nr 3
 • Dembo Myron. 1997. Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Deptuła Maria. 2013. Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Fedeli Mario. 2003. Temperamenty. Charaktery. Osobowości. Kraków: Wydawnictwo WAM
 • Gindrich Piotr Alfred. 2002. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
 • Godlewska Aleksandra. 2014. „Dobre i złe chwalenie”. Życie Szkoły nr 9
 • Grabowiec Anna. 2011. Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej
 • Hamer Hanna. 2003. Rozwój umiejętności społecznych. Warszawa: VEDA
 • Hipsz Katarzyna. 2014. Psychoedukacja. Asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna. Warszawa: RAABE
 • Janowska Janina. 2008.„Po pierwsze: akceptacja!” Psychologia w szkole nr 3 (19)
 • Juul Jesper. 2011. Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? MiND, ebook
 • Kielańska Monika. 2000. „Poczucie własnej wartości u dzieci”. Edukacja i Dialog nr 10
 • Kolańczyk Alina. 1976. „Mechanizm powstawiania i funkcjonowania poczucia mniejszej wartości”. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Psychologiczne IV
 • Kosińska-Dec Katarzyna.1992. „Wybrane teoretyczne i metodologiczne problemy nad stresem, radzeniem sobie i zdrowiem”. Nowiny Psychologiczne nr4
 • Kozielecki Jan.1986. Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta. 2015. „Jak celebrować sukcesy dziecka”. Remedium nr 12
 • Kulas Henryk. 1983. „Mechanizm funkcjonowania samooceny”. Psychologia Wychowawcza nr 4
 • Kulas Henryk.1986. Samoocena młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • Kupisiewicz Czesław, Kupisiewicz Małgorzata. 2009. Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN
 • Kupisiewicz Małgorzata. 2014. Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, APS
 • Krakowiak Piotr, Łukaszewska Barbara. 2015. „Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność pomocowa”. Pedagogia Christiana” nr 1/35
 • Lawrence Denis. 2008. Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; Fraszka Edukacyjna
 • Leśniak Aneta. 2003. „Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 6
 • Majewska – Opiełka Iwona. 2006. Wychowanie do szczęścia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS
 • Mądre wychowanie: 20 lat konwencji o prawach dziecka. 2010. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Niebrzydowski Leon. 1976. O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia
 • Niebrzydowski Leon. 1989. Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Nowacki Tadeusz Wacław. 2004. Leksykon pedagogiki pracy. Warszawa: Instytut Technologii Eksploatacji, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
 • Pankowska Dorota. 2008a. Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Kraków: Impuls
 • Pankowska Dorota.2008b. „Podłoga ważniejsza od ucznia, czyli o ukrytym programie szkoły”. Psychologia w Szkole nr 3
 • Plummer Deborah. 2010. M., Jak nauczyć dzieci szacunku do samych siebie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna
 • Przetacznikowa Maria, Włodarski Ziemowit.1983. Psychologia wychowawcza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Reber Arthur. 2000. Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • Reykowski Janusz. 1970. „Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący postępowanie”. Kwartalnik Pedagogiczny nr 3
 • Reykowski Janusz. 1975. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W Psychologia, red. Tomasz Tomaszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Rożnowska, Anna. 2004. „Rola poczucia własnej wartości w życiu człowieka”. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje nr 1
 • Rudkowska Grażyna. 1998. Osobowość – koncepcje, struktury i rozwój. W Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, red. Władysława Pilecka, Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
 • Ryś Maria. 2011. „Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych”. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO nr 2 (6)
 • Ryś Maria. 2006. Psychologia rodziny. W Rodzina – bezcenny dar i zadanie, red. Józef Stala, Elżbieta Osewska. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
 • Ryś Maria. 2007. Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Satir Virginia. 2000. Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Schaffer Rudolpf. 2005. Psychologia dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Schaffer Rudolpf. 2006. Rozwój społeczny dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Skuza Piotr. 2004. „Pedagog o Johna Rawlsa rozumieniu szacunku dla samego siebie”. Kwartalnik Pedagogiczny nr 3
 • Słownik Psychologii, red. Jerzy Siuta. 2009. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe
 • Supińska Małgorzata. 2003. „Dzieci izolowane i odrzucone”. Życie Szkoły nr 2
 • Szmagaj Sylwia. 2002. „Między „ja” realnym, a „ja” idealnym”. Edukacja i Dialog nr 6
 • Szymańska Magdalena. 2008. „Samoocena młodzieży mającej kontakt z alkoholem”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 4
 • Trzebińska Ewa. 2008. Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Wielki słownik język polskiego, red. Edward Polański. 2012. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe
 • Wojciszke Bogdan. 2003. Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i motyw. W Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. Bogdan Wojciszke, Mieczysław Plopa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls
 • Wojciszke, Bogdan. 2002.Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, T.8. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
 • Wosik-Kawala, Danuta. 2007. Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Zbonikowski, Andrzej. 2010. Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. W Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. Krzysztof Horszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska. Warszawa: Difin
 • Zbonikowski Andrzej. 2011.„Poczucie własnej wartości dziecka z ograniczeniami w rozwoju”. Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 1 (3/4)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-358f0949-563f-4270-a5a0-350830a3ef09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.