PL EN


2017 | 1(25) | 9-25
Article title

Uwarunkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 2010-2015

Authors
Content
Title variants
EN
DETERMINANTS OF FINANCIAL SITUATION OF ENTERPRISES WITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND IN 2010-2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2010-2015. Przedstawiono najpierw zmiany w dynamice BIZ, ich rozmieszczenie oraz formy napływu. Następnie zbadano rolę BIZ w tworzeniu miejsc pracy i w rozwoju eksportu i importu. Wykonano analizę porównawczą sytuacji finansowej przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na tle ogółu przedsiębiorstw z kapitałem krajowym Wyniki analizy potwierdziły wyższą efektywność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, mierzoną wielkością zysku, wskaźnikami zatrudnienia i wydajności pracy, rentowności i płynności finansowej.
EN
The aim of the study is an attempt to assess the financial situation of enterprises with foreign capital in Poland in 2010-2015. The paper presents changes in the dynamics of FDI, their distribution and forms of inflow. The role of FDI in job creation and the development of exports and imports has also been explored. The paper presents the results of a comparative analysis of the financial situation of enterprises with foreign capital against the background of the total number of enterprises with national capital. The results of the analysis showed that companies with foreign capital get better results as measured by profit, employment rates and labor productivity, profitability and financial liquidity. Słowa kluczowe: kapitał zagraniczny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, kapitał podstawowy, spółka z kapitałem zagranicznym
Contributors
author
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
  • Chojna Janusz. 2012. Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski. W Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktu
  • Gromada Anna, Janyst Tomasz., Golik Katarzyna. 2015. Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny. Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy. Warszawa: Wyd. Fundacja Kaleckiego
  • Hybel Jan. 2011. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy w Polsce w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr. 93, Warszawa
  • Jaworek Małgorzata. 2011. Kondycja finansowa przedsiębiorstw sprywatyzowanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. ACTA Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII, z.392 Toruń
  • Kłysik-Uryszek Agnieszka. 2010. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN
  • Madaj Katarzyna. 2012. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki
  • Puchalska Katarzyna. 2014. Miejsce przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr.38
  • Starzyńska Dorota. 2012. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-359f5f3a-ec8b-4c7c-90b8-06ed4009c822
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.