PL EN


2018 | 1 | 1 | 69-80
Article title

Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej

Content
Title variants
EN
The use of FMS test in the diagnosis of the locomotor system after using functional training in football players
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Football is a sport in which direct contact with an opponent is permissible. In the discipline dis-cussed most frequent injuries are those in the ankle and knee joints, which do not concern bruises or fractures only, but also ruptures or tears of ligaments and muscles [14]. Such situation could take place during a play itself or during a training which we resume after a period of convales-cence, or to which we are physically insufficiently prepared. The aim of this paper is to show whether systematic functional training improves mobility, symmetrical work in joints and periarticular muscle flexibility. FMS test is a tool which allows for the assessment of the level of performance and the control of the movement quality after doing appropriate functional training exercises. The tests were conducted among 105 players of the Football Academy of RKS Raków Częstochowa at 14–19 years of age. In all the groups tested in over 70% tests the number of people who scored maximum points in individual tests was reported to increase. The tests conducted showed the positive impact of functional training on the level of performance. A statistically sig-nificant difference (p < 0.05) was reported between the initial and control tests in all players. The introduction of such type of exercise should be an integral part of training football players.
PL
Piłka nożna to sport, w którym dopuszczalny jest bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. W omawianej dyscyplinie najczęściej dochodzi do kontuzji w obrębie stawu skokowego i ko-lanowego, które nie dotyczą tylko stłuczeń czy złamań, ale także naderwań czy zerwań wię-zadeł lub mięśni [1]. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas samej gry lub podczas trenin-gu, do którego wracamy po okresie rekonwalescencji lub do którego jesteśmy fizycznie i nie-dostatecznie przygotowani. Celem niniejszej pracy jest ukazanie, czy systematyczny trening funkcjonalny wpływa na poprawę ruchomości, symetrycznej pracy w obrębie stawów oraz elastyczności mięśni okołostawowych. Test FMS jest narzędziem, dzięki któremu możliwa jest ocena poziomu sprawności oraz kontrola jakości ruchu po zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń z treningu funkcjonalnego. Badania zostały przeprowadzone na 105 zawodnikach Akademii Piłki Nożnej RKS Raków Częstochowa w wieku 14–19 lat. We wszystkich badanych grupach w ponad 70% testów odnotowano zwiększenie liczby osób, które uzyskiwały maksymalną liczbę punktów w poszczególnych testach. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ treningu funk-cjonalnego na poziom sprawności. Odnotowano istotną statystycznie różnicę (p < 0,05) pomiędzy wynikami badań początkowych i kontrolnych u wszystkich grup badanych zawodników. Wprowa-dzenie tego typu ćwiczeń powinno być nieodłącznym elementem treningu zawodników piłki nożnej.
Contributors
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
author
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
References
 • [1] Agresta C., Slobodinsky M., Tucker C. (2014): Functional movement Screen TM-normativ values in healthy distance runners. International Journal of Sports Medicine, Dec, 35 (14), s. 1203–1207; http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1382055.
 • [2] Chmura J. (2016): Charakterystyka zespołowych gier sportowych: piłka nożna. [w:] Zając A., Chmura J. (red.): Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. AWF. Katowce, s. 25–59.
 • [3] Cook G. (2010): Movement: Functional Movement System, Screening, As-sessment and Corrective Strategies. Aptos CA95001. USA, s. 88–89.
 • [4] Ekstrand J., Hägglund M., Waldén M. (2010): Injury incidence and injury pat-terns in professional football: the UEFA injury study. British Journal of Sports Medicine, 45, s. 553–558; http://dx.doi.org/10.1136/bjsm.2009.060582.
 • [5] Grygorowicz M., Głowacka A., Wiernicka M., Kamińska E. (2010): Kom-pleksowa ocena fizjoterapeutyczna podstawą profilaktyki pierwotnej urazów sportowych. Nowiny Lekarskie, 79 (3), s. 240–244.
 • [6] Kiesel K., Plisky PJ., Voight Ml. (2007): Can serious injury in professional football be predicted by preaseason Functional Movement Screen?. North American Journal of Sports Physical Therapy, 2, s. 147–158.
 • [7] Kochański B., Plaskiewicz A., Kałużny K., Dylewska M., Płoszaj O., Hagner-Derengowska M., Żukow W. (2015): Functional Movement Screen (FMS) – kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta. Journal of Edu-cation Health and Sport, Vol. 5, nr 4, s. 90–100; http://dx.doi.org/ 10.5281/zenodo.16626.
 • [8] Kuszewski M., Saulicz E., Knapik A., Gnat R., Ryngier P. (2008): Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia funkcjonalnych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży?. Pro-blemy Higieny i Epidemiologii, 89 (1), s. 47–50.
 • [9] Lockie R., Schultz A., Callaghan S., Jordan C., Luczo T., Jeffriess M. (2015): A preliminary investigation into the relationship between functional movement screen scores and athletic physical performance in female team sport athletes. Biology of Sport, Mar, 32(1), s. 41–51; http://dx.doi.org/ 10.5604/20831862.1127281.
 • [10] Verstegen M., Willams P. (2006): Core Performance Essentials: the revolutionary nutrition and exercise plan adapter for everyday use. New York 10017. USA.
 • [11] Zając A., Chmura J. (2016): Współczesny system szkolenia w zespołowych grach sportowych. AWF. Katowice.
 • [12] Zając A., Wilk M., Poprzęcki S., Bacik B., Rzepka R., Mikołajec K., No-wak K. (2010): Współczesny trening siły mięśniowej. AWF. Katowice.
 • [13] Zalai D., Panics G., Bobak P., Csáki I., Hamar P. (2014): Quality of functional movement patterns and injury examination in elite-level male professio-nal football players. Acta Physiologica Hungarica, Dec, vol. 102, Issue 1, s. 61–69; https://doi.org/10.1556/APhysiol.101.2014.010.
 • [14] Żołnowski B, Wrona-Żołnowska L., Gębska M., Wojciechowska A., Żyżniewska-Banaszak E. (2013): Urazowość młodzieży uprawiającej piłkę noż-ną w wieku 15–19 lat. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze-cinie, 59, 1, s. 120–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a18e59-1844-470f-a1ec-a6beb8feb235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.