PL EN


2014 | XVI (XXV) | 87-99
Article title

Surréalisme en 1947 – occultism and the post-war marginalisation of Surrealism

Content
Title variants
PL
Surréalisme en 1947 – okultyzm i powojenna marginalizacja surrealizmu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The exhibition Surréalisme en 1947, organised in Paris (Galerie Maeght) by André Breton and Marcel Duchamp was an attempt to consolidate and reorient the Surrealist move-ment in the post-war reality. According to the trend set by Breton in his Rupture inaugurale, Surrealism was going to become tied with occultism more strongly than ever before. The exhibition, whose main topic was “a new myth", was arranged in the form of an initiation path, consisting of the Hall of Superstitions, the Labyrinth of Initiation, etc. One reason for the critical panning of the exhibition was the fact that in that period all forms of esoteric trends were associated with Fascism, and myth was more and more frequently acknowledged as an obstacle in building new, rationally organised society. The aim of this paper is to present how the strategy of Breton, who proclaimed the need for establishing “a new myth" and connecting Surrealism with occultism against the Paris intellectual milieu, contributed to the marginalisation of the Surrealist movement.
PL
Zorganizowana w Paryżu (Galerie Maeght) przez André Bretona i Marcela Duchampa wy-stawa Surréalisme en 1947 była próbą skonsolidowania i reorientacji ruchu surrealistycznego w powojennej rzeczywistości. Zgodnie z kierunkiem, który Breton wyznaczył w Rupture inaugurale, surrealizm miał związać się silniej niż kiedykolwiek przedtem z okultyzmem. Głównym tematem wystawy był “nowy mit”. Zaplanowana została jako rodzaj ścieżki ini-cjacyjnej. Znalazły się tam m.in. Sala Przesądów, Totem Wszystkich Religii, Labirynt Ini-cjacji, etc. Jednym z powodów krytycznego przyjęcia wystawy był fakt, że w tym czasie wszelkiego rodzaju ezoteryczne prądy kojarzyły się z faszyzmem, a mit coraz częściej uzna-wano za przeszkodę w budowie nowego, racjonalnie zorganizowanego społeczeństwa. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób strategia Bretona, który głosił potrzebę stworzenia “nowego mitu” i związania surrealizmu z okultyzmem wbrew niechętnie nastawio-nemu do ezoterycznych nurtów środowisku intelektualnemu powojennego Paryża, przyczyniła się do marginalizacji tego kierunku.
Keywords
Year
Volume
Pages
87-99
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Adams Ellen E. (2007) After the Rain:Surrealism and and the Post-World War II Avant-garde. 1940-1950, Ann Arbor: ProQuest.
 • Adorno Theodore W. (1994) Theses Against Occultism, in: Idem, The Stars down to Earth and Other Essays on the Irrational in Culture, London and New York: Routledge, pp. 128-134.
 • Antliff Mark (2007) Avant-Garde Fascism: The Mobilization of Myth, Art, and Culture in France, 1909-1939, Durham: Duke University Press.
 • Bataille Georges (1994) The Absence of Myth: Writings on Surrealism, transl. M. Richardson, London: Verso.
 • Bauduin Tessel M. (2012) Occultation of Surrealism: a Study of the Relationship Between Bretonian Surrealism and Western Esotericism, Amsterdam: Elck Syn Waerom Publishing, http://dare.uva.nl/document/462796 (26.05.2014).
 • Beaujour Michel (1963) Sartre and Surrealism, Yale French Studies, no. 30, p. 86-95.
 • Breton Andre (1945) Arcane 17, New York: Brentano.
 • Breton Andre (1947) Devant le Rideau, in: Le surrealisme en 1947. Exposition Internationale du Surrealisme, presente par Andre Breton et Marcel Duchamp, Paris: Pierre a Feu, Maeght Editeur.
 • Breton Andre (1990) Manifestes du surrealisme, Paris: Gallimard.
 • Breton Andre (1992) Position politique du surrealisme, Oeuvres completes, vol. 2, ed. M. Bonnet, Paris: Gallimard.
 • Breton, Duchamp, Kiesler. Surreal Space 1947, exhibition catalogue from Osterreichische Friedrich und Lillian Kiesler-Privatstiftung (2013) Eva Kraus ed., Vienna. Available also online: http://www.kiesler.org/cms/index.php?idcat=118 (12.06.2014).
 • Durozoi Gerard (2004) History of the Surrealist Movement, transl. Alison Anderson, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Jerzy Kujawski. Maranatha (2005) ed. A. Turowski, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 • Lewis Helena (1988) The Politics of Surrealism, New York: Paragon House.
 • Lubecker Nikolaj (2009) Community, Myth and Recognition in 20th Century French Literature and Thought, London and New York: Continuum International Publishing Group.
 • Paligot Reynaud Carole (1995) Parcours politique des Surrealistes, 1919-1969, Paris: CNRS.
 • Pasi Marco (2009) The Modernity of Occultism: Reflections on Some Crucial Aspects, in: W. Hanegraff, J. Pijnenburg Hermes in the Academy. Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam, ed., Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Piotrowski Piotr (2001) Surrealistyczne Interregnum, in: ed. T. Gryglewicz, M. Hussakowska, L. Kalinowski, A. Małkiewicz, Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu uczniowie, Krakow, p. 297-326.
 • Rosenberg Harold (1942) Breton – A Dialogue, „View”, no. 2.
 • Sartre Jean Paul (1947) Qu’est-ce que la litterature?: IV. Situation de l’ecrivain en 1947, Les Temps Modernes, no. 20.
 • Spalding Frances (1980) Roger Fry, Art and Life, Berkeley and Los Angeles: University of Calfornia Press.
 • Surrealism, Politics and Culture (2003) ed. R. Spiteri, D. LaCoss, Studies in European Cultural Transition, vol. 16, Ashgate, Aldershot and Burlington.
 • Turowski Andrzej (2001) Kłopoty z figuracją w czasach abstrakcji, in: ed. T. Gryglewicz, M. Hussakowska, L. Kalinowski, A. Małkiewicz, Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie, Krakow.
 • Turowski Andrzej (2000) Budowniczowie świata. Z dziejow radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Krakow: Universitas.
 • Tzara Tristan (1947) Le Surrealisme et l’apres-guerre, Paris: Nagel.
 • Waldberg Patrick (1944) Vers un nouveau myth? Premonitions et defiances, „VVV”, no. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35a27f02-ce1f-4fd9-848b-3560253360f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.