PL EN


2015 | 3(11) | 163-184
Article title

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych w świetle nowych rozwiązań prawnych – komentarz do Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Authors
Title variants
EN
Rules for conducting public collections in light of new legal solutions – commentary on the Act of 14 March 2014 on the Rules on public collections
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
163-184
Physical description
Contributors
author
References
 • Duniewska Z., W kwestii roli i celów materialnego prawa administracyjnego, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szeniawskiemu, pod red. Z. Czarnika, Przemyśl–Rzeszów 2011.
 • Fischer A., Ofiarność Lwowa na cele naukowe, Warszawa 1925.
 • Iwaszkiewicz J., Ofiarność ziemian na cele oświatowo-kulturalne 1800–1929, Warszawa 1929.
 • Jagielski J., Rozważania nad pojęciem i istotą prawa administracyjnego materialnego, w: Prawo administracyjne materialne, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7.
 • Kijowski R., Pojęcie i główne typy uprawnień osobowych, w: Prawo administracyjne materialne, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 7, Warszawa 2012.
 • Kruk M., Prawo i język, w: Jakość prawa. Książka z konferencji naukowej w ramach obchodów 40-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, pod red. A. Wasilkowskiego, H. Kołakowskiej-Przełomiec, Warszawa 1996.
 • Kruś M., Szewczyk E., Szewczyk M., Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w kontekście fikcji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy administracyjnoprawne, t. 1, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014.
 • Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Leoński Z., Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Maciejko W., Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Miemiec M., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2013.
 • Niczyporuk J., Zbiórki publiczne, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, nr 10.
 • Oleksy W., Zbiórki publiczne. Obowiązujące przepisy prawne, Poznań 1935.
 • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011.
 • Ruczkowski P., Nowe zasady prowadzenia zbiórek, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 12.
 • Stahl M., Szczególne prawne formy działania administracji, w: Prawne formy działania administracji, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A Wróbla, t. 5.
 • Świętochowski A., Ofiarność obywatelska, Warszawa 1911.
 • Waglowski P., Internetowy crowdfunding a przepisy o zbiórkach publicznych – wyrok Sądu Rejonowego w Krakowie, VaGla.pl Prawo i Internet z 10 III 2012 r.
 • Wancke P., Miejsce publiczne to przestrzeń służąca do wspólnego użytkowania, Infor.pl z 24 X 2013 r.
 • Warkałło W., Prawo i ryzyko. Prewencja, represja i kompensacja w polityce przeciwszkodowej, Warszawa 1949.
 • Władyka M., Debata w Fundacji Batorego: organizacje boją się zbiórek publicznych bez kontroli [relacja], ngo.pl, Portal Organizacji Pozarządowych z 15 II 2013 r.
 • Wojtczak K., Zbiórki publiczne, w: Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej, pod red. J. Jagielskiego i in., Warszawa 2009.
 • Young T.E., The Everything Guide to Crowdfunding: Learn how to use social media for small-business funding, Avon 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Notes
PL
II. Komentarze, opinie, polemiki
EN
II. Commentaries, opinions and polemics
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35abdb5b-12d9-4410-bea2-93c8bc8750d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.