Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 1 | 49-63

Article title

Sensualność języka w religijnej komunikacji internetowej

Authors

Content

Title variants

EN
Sensuality of the Language in a Religious Internet Communication

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Religious experiences are verbalized by the linguistic expressions, which are characteristic for sensual experience. Language sensualism in Internet religious communications is manifested in the metaphor expressions which was fixed through the senses in a subjective manner the world of human spirituality. Using the sensual expressions we could bring ourselves and others unknown areas of the sacrum. In this way, sensual metaphor becomes a way of describing the man’s inner religious experience, looking beyond the language of reference and motivation to the world of man’s inner emotions. It allows us „to express sensorineural what can not be formulated „ and bring them to the reality which is close to man.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

49-63

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Analiza semantyczna nazw dźwięków oznaczających gwizdy, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, red. P. Zbróg, Kielce 2010.
 • Bajerowa I., O słownictwie nowego katechizmu, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999.
 • Bajerowa I., Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym, [w:] O języku religijnym, pod red. M. Karpluk i J. Sambor, Lublin, 1988.
 • Bajerowa I., Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej, [w:] Teologia, kultura, współczesność, pod red. Z. Adamka, Tarnów 1995.
 • Biłas-Pleszak E., „Zobaczyć dźwięk” – metafory synestezyjne jako przykład „korespondencji zmysłów, [w:] Język artystyczny. Interakcyjny wymiar dyskursy artystycznego, pod red. B. Witosz, t.13, Katowice 2007.
 • Biłas-Pleszak E., Sujkowska-Sobisz K., Dotykanie zapachu – metafory synestezyjne we współczesnych tekstach perswazyjnych, [w:] Styl a semantyka, pod red. I. Szczepankowskiej, Białystok 2008.
 • Bóg i człowiek w doświadczeniu religijnym (Interpretacja psychologiczna), [w:] Bóg i człowiek w doświadczeniu religijmm, pod red. W. Słomka (Homo meditans IV), Lublin.
 • Bronikowska R., Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć, „Poradnik Językowy” 2002, z. 6.
 • Bronikowska R., O różnicy znaczeniowej między przymiotnikami szorstki i chropowaty, „Poradnik Językowy” 2007, z. 4.
 • Bronikowska R., Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie, [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. A. Dobaczewskiego, Toruń 2007.
 • Bugajski M., Jak pachnie rezeda. Lingwistyczne studium zapachów, Wrocław 2004.
 • Cyran G., Doświadczenie religijne w pedagogii wiary. Odniesienia fundamentalne, [w:] Język doświadczenia religijnego, pod red. G. Cyrana, E. Skorupskiej-Raczyńskiej, t. I, Szczecin 2008.
 • Czy istnieje norma w używaniu nazw dźwięków, [w:] Norma a komunikacja, pod red. M. Steciąg, M. Bugajskiego, Wrocław 2009.
 • Dobaczewski A., Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa 2002.
 • Dobrzyńska T., Mówiąc przenośnie…, Studia o metaforze, Warszawa 1994.
 • Encyklopedia katolicka, pod red. W. Granta, F. Grylewicza, R. Gustawa, t. IV, Lublin 1974.
 • Gilkey L., Nazywanie wichru. Odnowa języka religijnego, Warszawa 1976.
 • Głaz S., Analiza doświadczenia mistycznego i jego wpływ na osobowość, [w:] Doświadczam i wierzę, pod red. S.C. Napiórkowskiego, J. Kowalik, Lublin 1999.
 • Hałas E., Fundamentalistyczna etyka Drogi Neokatechmenalnej, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” I, z.1.
 • Hładowski W., Możliwość języka religijnego w świecie współczesnym, „Znak”, 197, z. 2.
 • Kaczor M., Określenia percepowane zmysłami somatycznymi we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie portalu Psychologia.net.pl); Psychofizjologiczne aspekty wyrażania doświadczenia wiary (na przykładzie religijnych przekazów internetowych); Relacje międzyludzkie ukryte w wyrażeniach sensorycznych (na przykładzie cotygodniowego programu dla rodzin My, Wy, Oni); Synestezyjne opisy smaków; Wyrażenia sensoryczne jako określenia uczuć i postaw (na przykładzie portalu internetowego Charaktery) – w druku.
 • Kaczor M., Opis smaku w reklamie, [w:] Język, tekst, kultura, Prace Kom Jęz. Bydgoskiego Tow. Nauk., t. XX, pod red. H. Bartwickiej, Bydgoszcz 2010.
 • Kaczor M., Synestezyjne opisy smaków, Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, pod red. S. Borawskiego, M. Hawrysz (w druku:).
 • Karwala M., O niektórych sposobach wyrażania niewyrażalnego, [w:] Teologia, kultura, współczesność, pod red. Z. Adamka, Tarnów 1995.
 • Kładoczny P., Nazwy dźwięków w „Słowniku języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, pod red. S. Borawskiego, M. Hawrysz, Zielona Góra 2005.
 • Kłoczkowski J. A., Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak”, 1995, z. 2.
 • Kołakowski L., O wypowiadaniu niewypowiadalnego: język i sacrum, [w:] Język a kultura, t. 4. Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Batmińskiego, R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991.
 • Kozarzewska E., Określenia nazw dźwięków w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1976, z. 8.
 • Makuchowska M., Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny, [w:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, pod red. Z. Adamka, S. Koziary, Tarnów 1999.
 • Nazwy dźwięków w nazwiskach polskich, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006–2007, pod red. M. Hawrysz, Zielona Góra 2009.
 • Okopień-Sławińska A., Metafora bez granic, [w:] A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Kraków 2001.
 • Okopień-Sławińska A., Metafora bez granic, [w:] A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Kraków 2001.
 • Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999.
 • Osobliwości nazw dźwięków w języku Stefana Żeromskiego, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. IV. Stylistyka a leksykologia, pod red. K. Maćkowiaka, C. Piątkowskiego, Zielona Góra 2008.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001.
 • Przyczyna W., Siwek G., Język w Kościele, [w:] Polszczyzna 2000.
 • Skrobak I., Rola metafory w opisie doświadczenia religijnego, [w:] Język doświadczenia religijnego, pod red. G. Cyrana, E. Skorupskiej-Raczyńskiej, t. I, Szczecin 2008.
 • Skubalanka T., Ekspresywność języka a mowa potoczna, [w:] Poetyka i stylistyka słowiańska, pod red. S. Skwarczyńskiej, Wrocław 17.
 • Słownik terminów literackich, pod red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, T. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1989.
 • Sobczykowa J., Leksyka religijna w słowniku współczesnego języka polskiego, Biul. PTJ, 1994, z. L.
 • Sochoń J., Bóg i język, Warszawa 2000.
 • Sochoń J., Bóg i język, Warszawa 2000.
 • Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl, Lublin 2005.
 • Świat dźwięków w twórczości Manueli Gretkowskiej, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. V. Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, pod red. K. Maćkowiaka, C. Piątkowskiego, współ. J. Gorzelana, Zielona Góra 2009.
 • Świątek J., W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa, Kraków 1998.
 • Termińska K., Metafora synestezyjna, „Poradnik Językowy” 1992, z. 3.
 • w druku: Wpływ kontekstu na znaczenie nazw dźwięków, Olsztyn; Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych, Wrocław; Stukanie, pukanie, klepanie, kołatanie – podobieństwa i różnice znaczeń leksemów bliskoznacznych, Piotrków Trybunalski; Konceptualizacja drogi w percepcji słuchowej, Lublin.
 • Wieczorek, Metafory miłości w dyskursie mistycznym ś. Jana od Krzyża, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. II.
 • Wierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
 • Wierzchowiska M., „Niewypowiedzianie smaczne, nieopisanie piękne pachnące” – opis smaku i zapachu w komunikatach perswazyjnych na przykładzie tekstów reklam telewizyjnych, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa 1999.
 • Wierzchowska M., „Niewypowiedzianie smaczne, nieopisanie pięknie pachnące” – opis smaku i zapachu w komunikatach perswazyjnych na przykładzie tekstów reklam telewizyjnych, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa 1999.
 • Właściwości semantyczne nazw oznaczających stuki i inne podobne dźwięki, [w:] Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, pod red. B. Milewskiej i S. Rzedzickiej, Gdańsk 2009.
 • Zawisławska M., Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie. Ujęcie kognitywne, Warszawa 2004.
 • Zawisławska M., Czasowniki percepcji wzrokowej a procesy mentalne, [w:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, pod red. R. Grzegorczykowej, K. Waszakowej, cz. I, Warszawa 2000.
 • http://www.salwatorianie.pl/17/centrum-formacji-duchowej/ 29 R.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-35b34c4f-8daa-46a5-af4d-aa378dae096e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.