PL EN


2009 | 1(12) | 193-203
Article title

Charakterystyka zasad nowoczesnej koncepcji zarządzania produkcją – Quick Response Manufacturing

Content
Title variants
EN
Description of the Quick Response Manufacturing principles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja QRM dąży do permanentnej restrukturyzacji procesów wytwórczych i ciągłego dostosowania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych jak również zewnętrznych. W artykule, przedstawiono przegląd zasad kierujących QRM. Podano powody, dlaczego w przypadku niektórych zasad strategia QRM ma duży potencjał w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano także syntetyczne zestawienie założeń tradycyjnych, reguł QRM oraz opis i porównanie tych dwóch podejść. Quick Response Manufacturing pojawił się wraz z wymogiem szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniający się popyt. Lean Management oraz Quick Response Manufacturing uwzględniają konieczność kooperacji z partnerami z łańcucha dostaw w celu dalszej obniżki kosztów, podniesienia jakości oraz skrócenia czasów reakcji. W Quick Response Manufacturing pojawił się dodatkowy postulat dążenia do kompresji czasu oraz elastyczności przedsiębiorstwa.
EN
QRM concept aims at permanent restructuring generation processes and continuous adjustment of operations to changes taking place, both internal and external. The article presents an overview of principles directing QRM. It also provides the reasons, why in case of certain principles QRM strategy has big potential in creating the competitive advantage. Moreover, the study present a synthetic juxtaposition of traditional assumptions, QRM rules as well as a description and comparison of these two approaches. Quick Response Manufacturing appeared along with the requirement of quick and flexible response to volatile demand. Lean Management and Quick Response Manufacturing consider the necessity to cooperate with partners from the supply chain in order to continue lowering costs, increase quality and reduce response time. An additional demand for attempting at time compression and enterprise flexibility has appeared in the Quick Response Manufacturing.
Year
Issue
Pages
193-203
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, pyrekr@mwse.edu.pl
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, zenon.muszynski@mwse.edu.pl
References
  • Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
  • Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania, strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
  • Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 83-7251-114-4.
  • Suri R. 2003. QRM and POLCA: A winning combination for Manufacturing Enterprises in the 21st Century. Technical Report. Center for QRM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35b9c80c-3741-4acd-9057-de482eeafe24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.