PL EN


2018 | 3 (374) | 106-117
Article title

Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania dla marketingu

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Behaviour in the Food Market for Traditional and Regional Products. Challenges for Marketing
RU
Поведение потребителей на рынке традиционных и региональных продуктов питания. Вызовы для маркетинга
Languages of publication
Abstracts
PL
Badania dotyczące konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i regionalnej wpisują się w obszar badań zachowań konsumentów, który w ostatnich latach bardzo zyskuje na znaczeniu, bowiem poznanie motywów, procesu decyzyjnego, postrzegania produktów itd. jest elementem budowania relacji z konsumentem, budowania jego kompetencji zarówno przez producentów, jak i handlowców. Celem artykułu jest identyfikacja zachowań konsumentów wobec żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Produkty tradycyjne i regionalne wpisują się w nowe trendy konsumenckie o charakterze globalnym, czyli dbałość o zdrowie, kondycję fizyczną przy poszanowaniu środowiska naturalnego, etnocentryzm konsumencki, czy powrót do przeszłości. Z badania ilościowego przeprowadzonego przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia w kwietniu 2017 roku dla Leclerc Polska1 wynika, że wielu Polaków potrafi odróżnić produkty tradycyjne od regionalnych, ale kupuje je najczęściej okazjonalnie, bowiem uznaje je za produkty drogie. Żywność tradycyjna jest kupowana najczęściej w małych sklepach, specjalistycznych, na kiermaszach, regionalna – w miejscach ich pochodzenia, dania gotowe (pierogi, kartacze) w sklepach sieciowych lub osiedlowych. Artykuł ma charakter badawczo-aplikacyjny.
EN
Consumer research in the traditional and regional food market is a part of consumer behaviour research which has become increasingly important in recent years due to the fact that understanding motives, decision-making processes, perception of products, etc. are crucial elements of building relationships with consumers and traders. The objective of this article is to identify consumer behaviour related to traditional and regional food products. Traditional and regional products fit into new global consumer trends such as healthy lifestyle, fitness in line with environmental protection objectives, consumer ethnocentrism and return to the past. A quantitative study carried out by Leclerc Polska in April 2017 shows that many Polish people are able to distinguish between traditional and regional products, but they buy them occasionally because they perceive them as expensive. Traditional food is usually bought in small local outlets, speciality stores or street markets, regional foods in places of their origin and ready meals (such as dumplings, etc.) in points-of-sale such as chain or convenience stores. This article is of the research and application nature.
RU
Обследования, касающиеся потребителей на рынке традиционных и региональных продуктов питания, представляют собой сферу изучения поведения потребителей, которая в последние годы заметно повышает свое значение, ибо изучение мотивов, процесса принятия решений, восприятия продуктов и т.д. является элементом формирования отношений с потребителем, его ком- петенции как производителями, так и торговцами. Цель статьи – выявить поведение потребителей по отношению к традиционной и региональной пище. Традиционные и региональные продукты – элемент новых потребительских трендов глобального характера, т.е. забота о здоровье, тонусе, при заботе об окружающей среде, потребительский этноцентризм, или же возвращение к прошлому. Из количественного исследования, проведенного исследова- тельской компанией ARC Rynek i Opinia в апреле 2017 г. для компании Leclerc Polska, вытекает, что многие поляки умеют отличить традицонные продукты от региональных, но они покупают их чаще всего случайно, ибо считают их дорогими продуктами. Традиционные пищевые продукты чаще всего покупают в небольших магазинах, специалистических, на ярмарках, региональные же – в местах их происхождения, готовые блюда (пирожки, цеппелины) – в сетевых или микрорайонных магазинах. Статья имеет исследовательско-аппликационный характер.
Year
Issue
Pages
106-117
Physical description
Contributors
References
 • Borowska A. (2015), Outdoor markets as a regional food distribution channel in Poland between 2004 and 2013, “Annals of Marketing Management & Economics”, Vol. 1, No. 2.
 • Borowska A. (2016), The role of outdoor markets in the food supply chain of regional food in Poland, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(362).
 • Bryła P. (2014), Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 775, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 30.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów.
 • Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A. (2011), Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2005), Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Ferrandi J. (2012), Le produkt nostalgique alimentaire: un produkt authentique?, 8e, “Journée AFM du Marketing Agroalimentaire”, Montpellier.
 • Hall S. (1996), The Question of Culture Identity, (w:) Hall S., Held D., Hubert D., Thompson K.
 • (Eds.), Modernity an Indroduction to Modern Societies, Willey - Blackwell Publishers, Cambrigde.
 • Hulten B., Broweus N. (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.
 • Konsument na rynku żywności tradycyjnej i regionalnej (2017), Raport z badania, ARC Rynek i Opinia, Warszawa.
 • Rosenae J.N. (2004), Emergent Spaces, New Places, and Old Face: Proliferation Identities in a Globalization World, (w:) Friedman J., Randeria S. (Eds.), Worlds on the Move: Globalization,
 • Migration and Cultural Security, I.B. Tauris&Co Ltd. Toda Institute for Global Peace and Policy Research, London.
 • Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 roku (2013), UOKiK, Warszawa.
 • Wątroba W. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • (www1) http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne [dostęp: 10.07.2017].
 • (www2) http://produkty-tradycyjne.pl/europejskie-systemy-jakosci/produkty-tradycyjne [dostęp: 10.07.2017].
 • (www3) http://produkty-tradycyjne.pl/europejskie-systemy-jakosci/produkty-regionalne [dostęp: 10.07.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35bdc09f-32f7-45c0-ab33-3506152cb0c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.