PL EN


2016 | 19 | 1 | 9-42
Article title

Kiedy potrzeba domknięcia sprzyja złożonemu poznaniu

Content
Title variants
EN
When the need for closure promotes complex cognition
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Teoria naiwnego poznania jest jednym z najbardziej wpływowych podejść opisujących proces nabywania wiedzy. Zgodnie z nią o przebiegu procesu epistemicznego decyduje w pierwszej kolejności motywacja do uzyskania domknięcia poznawczego. W większości przypadków duże natężenie tej motywacji wiąże się z uproszczonym i przyspieszonym przetwarzaniem informacji. Fakt ten może prowadzić do nadmiernie uproszczonego rozumienia tej zmiennej. W rzeczywistości istnieją przesłanki do twierdzenia, że w pewnych okolicznościach typowa zależność ulega odwróceniu. Artykuł zawiera przegląd badań potwierdzających to przewidywanie. Wyniki przeanalizowano ze szczególnym uwzględnieniem dwóch postulatów teorii: dwóch faz procesu epistemicznego i dwoistej natury potrzeby poznawczego domknięcia.
EN
Lay epistemic theory is one of the most popular theoretical frameworks describing the knowledge formation process. According to it, the central variable determining the epistemic process is the need for cognitive closure. In most cases, high levels of this motivation are associated with simplified and accelerated processing of information. This can lead to an overly simplified understanding of this variable. In fact, there are reasons to believe that the typical relationship is reversed under certain circumstances. The paper is a review of the research supporting this prediction. Results were analyzed with particular emphasis on two postulates of the theory: the two phases of the epistemic process and the dual nature of the need for cognitive closure.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
9-42
Physical description
Contributors
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, p.strojny@uj.edu.pl
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c0cdf4-3f9f-43b3-a752-9a68e68afbc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.