PL EN


2016 | 11 | 1 | 17-28
Article title

The Pension Provison Scheme for Professional Soldiers in Poland: the Background, Efficiency and Prospects

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Our objective has been to review, analyze and evaluate the pension scheme for professional soldiers and their family members in Poland, including the current legal regulations governing this area. The unique legal status of the armed forces in Poland has always been associated with the commonly held belief that professional soldiers and their families enjoy a special, privileged position in terms of social security compared with other occupational groups. However, the unique and more advantageous conditions for the acquisition of health or old-age pension rights drawn up specifically for the armed forces can be seen as compensation for the high psychophysical and intellectual expectations that professional soldiers must satisfy. These expectations include requirements such as constant work availability, willingness to risk one’s life and health and, in general, a higher degree of work stress among professional servicemen than among other groups of employees.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
17-28
Physical description
Dates
published
2016-03-31
Contributors
 • Higher School of Banking in Poznan
author
 • European Higher School of Business in Poznan
References
 • Babińska R. 2008. Systemowe zagadnienia zabezpieczenia emerytalnego wojskowych. Acta Univer-sitatis Wratislaviensis, 3079, Socjologia, XLIV, online: www.wuwr.com.pl/online-texts/down-load/127.html (access 05.07.2015).
 • Bis K. 2011. Zmiana zaopatrzeniowego systemu emerytalnego żołnierzy zawodowych. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, http:www.ksap.gov.pl (access 03.07.2015).
 • Emerytury i renty w 2011 r. 2012. GUS, Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2012 r. 2013. GUS Warszawa.
 • Emerytury i renty w 2013 r. 2014. GUS Warszawa.
 • Grodzicki M. 2012. Emerytury branżowe w Polsce w kontekście teorii grup interesu. Studia Ekonomiczne, 3 (LXXIV), Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 29 Obrona narodowa oraz wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. 2014. Najwyższa Izba Kontroli, online: https://www.nik.gov.pl/plik/id,6844.pdf (access 02.07.2015).
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Online: www.ksap.gov.pl (access 03.07.2015).
 • Ministerstwo Sprawiedliwości. Online: https://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow.../download, 1614,1.html (acces 02.07.2015).
 • Muszalski W. 2008. Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Najwyższa Izba Kontroli. Online: https://www.nik.gov.pl/plik/id,6844.pdf (access 02.07.2015).
 • Opinie o zmianach w systemie emerytalnym. 2012. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Sikora T. 2009. Świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin (aspekty normatywne i realizacyjne). Zeszyty Studiów Doktoranckich, 47, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Szczur M. 2014. System emerytur ustawowych w Niemczech. Kurier Finansowy, 1:6.
 • Szustakiewicz P. 2012. Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna. Difin SA, Warszawa.
 • Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, DzU z 2015 r., poz. 330.
 • Ustawa z 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, DzU z 1934 r., nr 20, poz. 160.
 • Ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2012 r., poz. 664.
 • Ustawa z 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej, DzU z 1992 r., nr 77, poz. 386.
 • Ustawa z 5 sierpnia 1922 r. o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych i ich rodzin, DzU z 1922 r., nr 68, poz. 616.
 • Wantoch-Rekowski J. 2014. System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawno-finansowe. LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 • Wiktorow A. 2011. System emerytalny służb mundurowych a powszechny system emerytalny w Polsce. In: System emerytalny - problemy na przyszłość. Materiały z seminarium ZUS. ZUS, Warszawa.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 1999 r., sygn. akt SK 14/98, DzU z 1999 r., nr 101, poz. 1181.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09, DzU z 2010 r., nr 36, poz. 204.
 • Żyliński T. 1984. Zaopatrzenie emerytalne służby państwowej w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, CXXI, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c256f6-a4e3-4ebe-9777-4d761424d561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.