PL EN


2017 | 19 | 137-146
Article title

Postępowanie w sprawach o przestępstwa popełnione przez pracowników kolei w latach 1944-1949 w świetle akt zachowanych w zasobie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim - przyczynek do badań nad orzecznictwem Wojskowego Sądu Polskich Kolei Państwowych

Authors
Title variants
EN
Military Court of Polish National Railways was a subject of research but until now nobody conducted research of judicature of this court and its departments in Poznan and Wrocław. The author discuss in this article two cases which had survived in State Archive in Gorzów Wielkopolski. This article is only contribution and is starting point of deeply researches on judicacture of Military Court of Polish National Railways. Keywords: Military Court of Polish National Railways, communist penal law, military code of penal
Languages of publication
Abstracts
PL
Wojskowy Sąd PKP był przedmiotem badań historycznych i historycznoprawnych jednakże dotychczas brak badań nad orzecznictwem tego sądu i jego wydziałów zamiejscowych w Poznaniu i Wrocławiu. Autor omawia w niniejszej pracy dwie zachowane w zasobach Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim sprawy rozpoznane przez poznański wydział zamiejscowy Wojskowego Sądu PKP. Praca ma charakter przyczynkarski i stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad orzecznictwem tego szczególnego sądu wojskowego.
Year
Volume
19
Pages
137-146
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Opracowania:K. Czajkowski, L. Schaff, W. Siedlecki, Prawo sądowe, [w:] Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej 1944 – 1954. Zbiór studiów, [red.] L. Kurowski, Warszawa 1955.A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917 – 1921, Warszawa 1999.A. Gerecka-Żołyńska, System procesu karnego w okresie budowy tzw. demokracji ludowej w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, r. 2007, nr 2'T. Karpiński, Wydział Zamiejscowy Wojskowego Sądu Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu (1947 - 1949), „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, r. 2013, nr 2.T. Karpiński, Procesy Akto – i archiwotwórcze w sądownictwie wojskowym w latach 1945 – 2010 na przykładzie sądów poznańskich, Poznań 2013 [w:] repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.A. Lityński, Na drodze ku nowej procedurze karnej: o postępowaniu przygotowawczym w latach 1943 – 1950, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1955 [red.] W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001.A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917 – 1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 2010.A. Machnikowska, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944 – 1950, Gdańsk 2008.J. Nazarewicz, Wojskowe prokuratury specjalne (1944-1957), „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, r. 1973, nr. 4.Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943 – 1945. Wybór materiałów źródłowych, [red.] L. Ponahajba, Warszawa 1958, t. 1K. Siemaszko, W trudnym okresie odbudowy państwa. Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946 – 1950, Warszawa 2015.A. Wesołowski, W cieniu wojny i polityki. Sądownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 1943 – 1945, Toruń 2003M. Zaborski, Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944 – 1955, Lublin 2005.Zaborski, „Specjalne” Sądy Wojskowe w Polsce w latach 1944 – 1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe), „Palestra”, r. 2004, nr 3-4.Źródła:Dekret z dnia 23 czerwca 1945 roku kodeks wojskowego postępowania karnego, Dz. U. 1945, nr 36, poz. 216Dekret z dnia 23 czerwca 1945 roku przepisy wprowadzające kodeks wojskowego postępowania karnego, Dz. U. 1945, nr 36, poz. 215.Ustawa z 1 lipca 1949 roku o zniesieniu militaryzacji Polskich Kolei Państwowych, Dz. U. 1949, nr 42, poz. 305.Kodeks wojskowego postępowania karnego, Warszawa 1945, s. XXII.Prawomocne skazania osób dorosłych w latach 1946 – 2014, Warszawa 2015Archiwum Państwowe w Gorzowie WielkopolskimZespół Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: sygn. akt sygn. akt 66/309/21, 66/309/279,
Notes
PL
brak
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35c25765-73de-413d-b3b7-a24f1dc84f56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.