PL EN


2013 | 2 | 1 | 257-267
Article title

Długoterminowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne

Content
Title variants
EN
Bank long term financing in Poland – regulatory context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Referat wykazuje na wysokie zagrożenia wynikające z wdrażania norm CRD IV/CRR (Bazylea III) polegające na wystąpieniu potencjalnej luki w stabilnych źródłach finansowania polskiego sektora bankowego. Groźba negatywnego wpływu na gospodarkę wynika z ewentualnej redukcji oferty kredytów długookresowych dla wszystkich klientów banków. Zagrożenia rozpatruje się zarówno poprzez pryzmat wewnętrznych (np. depozyty i środki gromadzone na cele emerytalne w ramach III filaru) i zewnętrznych źródeł pozyskiwania finansowania długoterminowego (zasilanie przez zagraniczne matki, sekurytyzację, emisje obligacji) przez banki. Przedstawia się przyczyny relatywnie niskiego poziomu długoterminowego finansowania w Polsce i pokazuje liczne bariery regulacyjne, a także możliwe kierunki działań, które mogą poprawić te niepokojące perspektywy.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
257-267
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 02-513, ul. Madalińskiego 6/8., skasie@sgh.waw.pl
 • Dr, Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-513, ul. Madalińskiego 6/8, lech.kurklinski@data.pl
References
 • 1. Co zrobić, żeby się udało. Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę, KNF, Warszawa, 2012.
 • 2. Getin Noble Bank nie wyklucza sekurytyzacji kolejnych portfeli, Interia, 20.12.2012. http://biznes.interia.pl/news/getin-noble-bank-nie-wyklucza-sekurytyzacji-kolejnych,1874554 [dostęp 10.03.2013].
 • 3. Jakubiak A., Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, KNF, Warszawa, kwiecień 2012.
 • 4. Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, WIB, Warszawa 2012.
 • 5. Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M., Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, ALTERUM-WIB, Warszawa 2013.
 • 6. Kawalec S., Gozdek M., Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa, 2012.
 • 7. Kurkliński L., Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, wrzesień 2012 nr 3.
 • 8. Ograniczenia w finansowaniu a rozwój akcji kredytowej, BFG, Warszawa 2012.
 • 9. Podsumowanie wyników prac Zespołu roboczego ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych działającego przy KNF, ZBP, 2012.
 • 10. Podsumowanie III kwartału 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch, http://www.fitchpolska.com.pl/shared/Q3_2012_pol.pdf [dostęp 15.03.2013].
 • 11. Raport o sytuacji banków w I półroczu 2012 r., UKNF, Warszawa 2012.
 • 12. Raport o sytuacji banków w 2011 r. UKNF, Warszawa 2012.
 • 13. Stopyra A., Sekurytyzacja bankowa w prawie polskim, praca doktorska, WPiA UW, Warszawa 2012.
 • 14. Lepczyński B., Szymański K., Wpływ kryzysu finansowego w strefie euro na polski sektor bankowy, „Seria Transformacja i Rozwój”, IBnGR, Gdańsk, 2012.
 • 15. Wyniki ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy, PWC, ZBP, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35ca1c4a-98fd-43c0-9395-2940a0ca40b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.