PL EN


2013 | 3(11) | 5-20 (16)
Article title

ZAMYKANIE MAŁYCH SZKÓŁ WIEJSKICH (UWARUNKOWANIA, SPOSOBY ZAPOBIEGANIA)

Authors
Content
Title variants
EN
CLOSING SMALL VILLAGE SCHOOLS (CONDITIONS, WAYS OF PREVENTION)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The ensuing article tackles the problems of closing small schools. It constitutes an attempt to reflect upon a new phenomenon, which is becoming more and more common, and it is caused by the introduction of austerity in the budgets of self-government entities liable for running educational institutions. This difficult and complicated situation means that local communities are forced to undertake essential solutions towards this new reality, which concerns mainly children and their parents. Discussion over these solutions will aim at searching for effective and economic ways of the running and functioning of small schools appropriated for liquidation. The undertaken problems seem to be justified because of approaching political and economic changes occurring at both national and local scale.
Year
Issue
Pages
5-20 (16)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Nauk Społecznych UW im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.
References
 • Błasiak A., 2000, Dom rodzinny i szkoła – środowiska współkształtujące osobowość dziecka [w:] Rodzina, szkoła, Kościół, red. W. Kubik, Kraków.
 • Błędowski P., Broda-Wysocki P., 2007, Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Raport z badań, Warszawa.
 • Borowska A., 2004, Kształcenie dla przyszłości, Warszawa.
 • Cichosz W., 2008, Źródła zagrożeń wychowawczych w szkole, „Studia Gdańskie”, nr 23.
 • Chałas K., 2007, Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka, Lublin.
 • Denek K., 2010, Uniwersalne wartości edukacji szkolnej [w:] Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu, red. B. Dymara, Kraków.
 • Gilejko L.K., Błaszczyk B., 2011, Wymiary aktywności społecznej [w:] Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym. Formy i uwarunkowania, red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk.
 • Grabek A., 2012, Edukacja pożera gminy, „ Rzeczpospolita”, nr 25.
 • Gumowska P., 2012, Małe szkoły – małe firmy, „Dyrektor Szkoły”, nr 5.
 • Idem Ł., 2008, Misja szkoły w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Gdańskie”, nr 23.
 • Iłowiecka-Tańska I., 2011, Liderzy i działacze o idei trzeciego sektora w Polsce, War-szawa.
 • Kargul J., 2012, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa.
 • Knapik W., 2008, Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, Toruń.
 • Kopeć E., 2012, Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (na podstawie badań w powiecie kolbuszowskim), Lublin.
 • Kościanek-Kukacka J., 2008, Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym, „Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne – Pedagogika”, nr 2/5.
 • Krauz-Mozer B., Borowiec P., 2006, Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, Kraków.
 • Kurzyna-Chmiel D., 2006, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa.
 • Kurzynowski A., 2011, Polityka społeczna a aktywność obywatelska mieszkańców [w:] Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym. Formy i uwarunkowania, red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk.
 • Łobocki M., 2009, Teoria wychowania w zarysie, Kraków.
 • Łyszczarz M., 2012, Procedura przekazania szkoły przez samorząd terytorialny, „Dy-rektor Szkoły”, nr 5.
 • Mazan A., 1999, Rodzice. Prawo do wyboru szkoły [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki.
 • Mendel M., 2004, Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń? [w:] Pedagogika rodziny na progu XXI w., red. A.W. Janke, Toruń.
 • Misiaszek K., 1995, Dialog wychowawczy rodziny i szkoły [w:] Katecheta i katecheza w polskiej szkole, red. K. Misiaszek, A. Potocki, Warszawa.
 • Naumiuk A., 2003, Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych, Warszawa.
 • Nogieć-Karwot E., 2012, Powołanie stowarzyszenia w celu przejęcia szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 5.
 • Nycz K., 2002, Kościół w szkole czy szkoła w Kościele, „Pastores”, nr 16.
 • Okoń W., 2001, Szkoła [w:] Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa.
 • Okoń W., 2007, Wychowanie [w:] Nowy słownik pedagogiczny, red. W. Okoń, War-szawa.
 • Pierzchalska M., 2008, Społeczeństwo obywatelskie i kreatywne jako czynnik rozwoju lokalnego, Radom.
 • Piwowarski R., 2009, Modele edukacji dla potrzeb Koncepcji Przestrzennego Zagospo-darowania Kraju, Warszawa.
 • Piwowarski R., 1999, Szkoły na wsi – edukacyjne wyzwanie, Warszawa.
 • Placha J., 2009, Pedagogika na co dzień, Warszawa.
 • Powałka M., 2011, Przedstawiciele społeczności lokalnej wobec problemów dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, „Pedagogika Katolicka”, nr 8.
 • Pytlarczyk J., 2009, W kręgu zabawy. Program wychowania przedszkolnego, Warszawa.
 • Raszewska-Skałecka R., 2009, Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wrocław.
 • Raszewska-Skałecka R., 2000, Szkoły niepubliczne a reforma systemu edukacji w Pol-sce, „Samorząd Terytorialny”, nr 7–8.
 • Radwan A., 2012, Owczy pęd. Tysiące szkół do likwidacji, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 184.
 • Satel A., 2012, Społeczne skutki likwidacji szkół, „Dyrektor Szkoły”, nr 5.
 • Schindler J., 2011, Konteksty aktywizowania społeczności lokalnej [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacyjna w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Warszawa.
 • Skreczko A., 1999, Szkoła [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, War-szawa-Łomianki.
 • Waloszek D., 2005, Program w edukacji dzieci: geneza, istota, kryteria, Warszawa.
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: DzU 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • www.men.gov.pl
 • www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie
 • www.ko.rzeszow.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35cb2722-4b00-4e66-a8c5-c5cfe983e30d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.