PL EN


2016 | 64 | 1: Literatura polska | 139-151
Article title

Pieśń Jezu, Zbawicielu ludzski Władysława z Gielniowa. Dialog z tradycją

Authors
Title variants
EN
The Song Jezu, Zbawicielu ludzski (Oh, Jesus, the Savior of Mankind) by Władysław of Gielniów. A Dialog with the Tradition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera interpretację utworu Władysława z Gielniowa Jezu, Zbawicielu ludzski, stanowiącego ujęty mową wiązaną teologiczny traktat o Duchu Świętym. Wyjaśnienie obecnych w tekście odwołań do biblijnej i patrystycznej tradycji egzegetycznej odnośnie do teologicznych kwestii dogmatycznych oraz przedstawienie kontekstów kulturowych, mają za zadanie wskazać jak najszerszą płaszczyznę znaczeń odczytywanego utworu. Zwrócono także uwagę na motyw symboliki łask Ducha Świętego obecny w poezji maryjnej Gielniowczyka. Zasygnalizowano funkcję mistagogiczną utworów, które in vulgari przybliżały trudne prawdy wiary, a dzięki walorom literackim realizowały Horacjańską zasadę „docere et delectare”.
EN
The article contains an interpretation of the song by Władysław of Gielniów, Oh Jesus, the Savior of Mankind that is a theological treatise about the Holy Spirit in verse. The explanation of references to the biblical and patristic exegetic tradition connected with theological dogmatic questions that are found in the text and presenting its cultural contexts are supposed to indicate a possibly broadest plane of meanings of the work. Attention is also paid to the motif of symbols of the Holy Spirit’s graces that is present in Władysław’s Marian poetry. The mystagogical function of the works is also mentioned; in vulgari they explained the difficult truths of the faith, and owing to the literary merits they realized the Horatian principle of “docere et delectare”.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35cb5974-0654-4cf3-bb5f-c13a83d26033
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.