PL EN


2014 | 62 | 2: Historia | 191-199
Article title

Przeszłość i sposoby jej doświadczania w życiu codziennym. Pamięć narodowa, regionalna (lokalna), rodzinna

Title variants
EN
The past and the ways it may be experienced in everyday life. The national, regional (local), family memory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z przeszłością stykamy się na każdym kroku. Utożsamia ją literatura, sztuka, architektura, pomniki przyrody, ale też nasza wiedza czy język, którym się posługujemy, a który nieustannie ewoluuje. To, co niedawno było teraźniejszością, jutro będzie historią. I tylko od nas zależy, co przetrwa, a co odejdzie w niepamięć. Pamięć zatem jest tym czynnikiem, który utrwala, a czasem „daje nieśmiertelność”. Z tej też przyczyny tak istotne stało się określenie rodzajów oraz typów pamięci. W inny sposób będzie manifestowana pamięć narodowa, w inny regionalna (lokalna), a jeszcze inaczej – pamięć rodzinna. Jednakże bez względu na jej zasięg i formę, każdy z wymienionych rodzajów pamięci jest najtrwalszym pomnikiem – świadectwem przeszłości – narodu, regionu, rodziny. W pielęgnowaniu jej olbrzymia rola przypada zatem rodzinie, szkole, instytucjom oświatowym i kulturotwórczym oraz mediom. To one bowiem, w dużym stopniu, kształtują tożsamość każdego człowieka.
EN
We encounter the past at every turn. It is seen in literature, art, architecture, natural monuments, but also in our knowledge or in the language that we use and that evolves all the time. What was the present not long ago, tomorrow will be history. And it is only up to us what will last and what will be forgotten. Hence, memory is the factor that records, and sometimes „gives immortality to” things. It is for this reason that defining kinds and types of memory has become so important. Memory of the nation will be manifested in a different way from memory of the region (local memory), and memory of the family in a still different way. However, irrespective of its range and form, each of the mentioned kinds of memory is the most lasting monument – evidence of the past – of a nation, region, family… Hence the family, school, education and cultural institutions and the media have a great role in preserving the past. It is they that, to a large degree, form every man’s identity…
Year
Volume
62
Issue
Pages
191-199
Physical description
References
 • Alexandrowicz S.: Różne pojęcia historii regionalnej i możliwości jej uprawiania, w: Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 1993.
 • Bokszański Z.: Tożsamość − interakcja − grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo UŁ 1989.
 • Bogaj A.: O ideach i praktykach polskiego systemu oświaty w latach 1945-2005, w: Edukacja. Tradycje, rzeczywistość, przyszłość. Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego, red. C. Plewka, Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN 2005.
 • Chorąży E., Konieczka - Śliwińska D., Roszak S.: Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa: PWN 2008.
 • Dejczer T.: Egzystencjalny charakter mitu, „Studia Theologica Varsaviensia” 15(1977), nr 1.
 • „Dicta” zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, oprac. C. Michalunio, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.
 • Donnan H., Wilson T. M.: Granice tożsamości, narodu, państwa, tł. M. Głowacka-Grajper, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007.
 • Dyczewski L.: Rola rodziny w tworzeniu, przekazie i zakorzenieniu w kulturze narodowej, w: Rodzina. Młodzież. Regionalizm, red. A. Kociszewski, A. J. Omelaniuk, W. Pilarczyk, Ciechanów: KODRTK 2000.
 • Eliade M.: Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, wstęp B. Moliński, Warszawa: PIW 1970.
 • Gender: perspektywa antropologiczna, t. I: Organizacja społeczna, t. II: Kobiecość, męskość, seksualność, red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa: Wydawnictwo UW 2007.
 • Jasińska A.: Europejskie wartości a tożsamość narodowa Polaków, „Przegląd Socjologiczny” 51(2002), nr 1.
 • Konarska - Zimnicka S.: O legendach..., w: Legendy i podania świętokrzyskie, red. A. Trukszyn, Kielce: WDK Kielce, Jedność 2009.
 • Krawczyk - Wasilewska V.: Tożsamość podmiotu zbiorowego w dobie globalizacji. Wybrane zagadnienia, w: Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, red. A. Nadolska-Styczyńska, Wrocław−Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2005.
 • Kula M.: Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Kula M.: Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznań: PTPN 2004.
 • Malicki K.: Pamięć przeszłości pokolenia transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012.
 • Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. A. Szpociński, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2006.
 • „O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, red. W. Molik, H. Żaryński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2007.
 • Ossowski S.: Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, w:tenże, Dzieła, t. III, Warszawa 1967.
 • Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009.
 • Sawicki M.: Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, w: Edukacja. Tradycje, rzeczywistość, przyszłość. Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu Edukacyjnego, red. C. Plewka, Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN 2005.
 • Społeczne konteksty i dylematy realizacji ról płciowych, red. E. Malinowska, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2011.
 • Szacka B.: Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa: ISP PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006-2007.
 • Szczepański M.: Między miejscem i przestrzenią. Tożsamość lokalna – tożsamość regionalna: próba oglądu socjologicznego, http://www. interreg.uni.opole.pl/biblioteka/docs/ SzczepanskiSliz.pdf [on line] [dostęp 17.01.2013].
 • Tandos B.: Regionalizm w aspekcie historycznym, w: Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wojnowice, marzec 1988, Warszawa: PWN 1991.
 • Teatr płci. Eseje z socjologii gender, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, J.Kochanowski, Łódź: Wydawnictwo Wschód-Zachód 2008.
 • Wapowski R.: Historia regionalna a narodowa, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” 140(1978), nr 2.
 • Wierciński M.: O pojęciach mitu, bajki i legendy w refleksji antropologicznej, w:Legendy świętokrzyskie, red. K. Bracha, Kielce: Jedność, Wydawnictwo UJK, WDK Kielce 2009.
 • Wójcik - Łagan H.: Władza, państwo, społeczeństwo. Przeszłość – współczesność, Warszawa: Wydawnictwo JUKA 2002.
 • Wrzesiński W.: Region i tożsamość regionalna w świetle badań historycznych, w: Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby. Materiały z konferencji naukowej, Łódź, 2 czerwca 1998 roku, red. A. Matczak, Łódź−Ciechanów: KODRTK 1999.
 • Wyrobisz A.: O pojmowaniu regionów historycznych w nauce polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 93(1986), nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35ccf5ff-02ce-4745-834f-1bcf83dac22a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.