PL EN


2013 | 143 | 206-216
Article title

Instrumenty wsparcia finansowego żeglugi śródlądowej jako czynnik rozwoju systemu transportowego na przykładzie Niemiec

Authors
Content
Title variants
EN
Inland Navigation Financial Support Instruments as a Transport System Development Factor on the Example of Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Inland navigation in Germany uses the financial support programs in such areas as the fleet modernization, trans- shipment device building for combined transport, research and development, including subsidizing low-emission engines, subsidizing fleet modernization and the pilot program of new technologies implementation in inland navigation and subsidizing the implementation of the AIS: Automatic Identification System, as well as workforce development. The tools enumerated above, due to the fact they influence new technologies use, effectiveness and business efficiency increase are the impulse for development and for the competitiveness of the inland navigation on the transport services market.
Year
Volume
143
Pages
206-216
Physical description
Contributors
References
 • Geschäftsbericht 2010/2011, Bundesverband der Deutschen Binnenchiffahrt e.V., Duisburg2011, s. 6.
 • 64,7 mld tkm, 249 mln ton w 2007 r.; 62,3 mld tkm, 229,9 mln ton w 2010 r.
 • Daten und Fakten 2010 2011, Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt e.V., Duisburg 2011, http://binnenschiff.de/downloads/daten_und_fakten/Daten_und_Fakten_2010_2011.pdf (10.11.2011).
 • www.naiades.info/funding (10.11.2011).
 • Förderprogramm. Neue emissionsärmere Motoren für die deutsche Binnenschifffahrt, Informationsbroschüre, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
 • Bekanntmachung der Richtlinie über Zuwendungen für die Beschaffung von emissionsärmerenDieselmotoren für den Antrieb von Binnenschiffen vom 28. März 2007 in den geänderten Fas-sungen vom 11. Dezember 2007 und vom 04.Mai 2009, Bundesministerium für Verkehr, Bauund Stadtentwicklung, Bonn 04 Mai 2009.
 • http://www.wsd-west.wsv.de (15.08.2011).
 • Förderprogramm. Neue emissionsärmere Motoren für die deutsche Binnenschifffahrt, Informationsbroschüre, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
 • Geschäftsbericht 2010/2011, Bundesverband der Deutschen Binnenchiffahrt e.V., Duisburg 2011, s. 19, 20.
 • Binnenschifffahrts Report nr 4, 2011, s. 15.
 • Förderprogramm Modernisierung und innovative Techniken in der Binnenschifffahrt, Informationsbroschüre, Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Juni 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG.
 • Bekanntmachung der Richtlinie über Zuwendungen..., op. cit., s. 3.
 • http://www.schulschiff-rhein.de/upload/20110301164848__Gesamtzahl_Azubis_DU_1998-2010.pdf (15.08.2011).
 • Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych weWspólnocie.
 • Pakiety koniunkturalne (Konjunkturpakete) były tośrodki w budżecie Niemiec wydzielone w celu zapobiegania skutkom kryzysu, stymulowania zatrudnienia, wsparcia wzrostu gospodarczego i modernizacji gospodarki. Wprowadzono dwa pakiety koniunkturalne – w 2008 r. oraz 2009 r.
 • Geschäftsbericht 2010/2011, Bundesverband der Deutschen Binnenchiffahrt e.V., Duisburg 2011, s. 20.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2007 z dnia 13 marca 2007 r. dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu statków, o których mowa w art. 5 dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.
 • http://elwis.de, http://www.naiades.info.
 • Biała Księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010. Czas wyborów, Bruksela 12.09.2001.
 • Wytyczne w sprawie planowania zagospodarowania przestrzennego, Wspólne Centrum Badań, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 • System projektowania działań ograniczających uciążliwości transportu drogowego na obszarze GórnegoŚląska. Cz. II. Oddziaływanie elementów systemu transportu drogowego na środowisko przyrodnicze, red. J. Kusztal, Katowice 1995.
 • Sozologia dla ekonomistów, red. L. Kuncewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1983, s. 51.
 • J. Gronowicz, Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Poznań-Radom 2003, s. 62.
 • W stronę strategii tematycznej w zakresie środowiska miejskiego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 11.02.2004.
 • Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności wmieście, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 25.09.2007.
 • J. Kusztal, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty ekologizacji systemu transportowego aglomeracji katowickiej, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 123.
 • T. Borys, Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określaniapoziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzania, Jelenia Góra-Warszawa, listopad 2008, s. 17.
 • Osiąganie zrównoważonego transportu i użytkowania terenu poprzez zintegrowane polityki, Raport projektu TRANSPLUS, Komisja Europejska, grudzień 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35cd99ee-fc91-4a44-914f-c08ddb635faf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.