Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(61) | 43-65

Article title

Etyczne aspekty mediów społecznościowych oraz ich wpływ na zachowanie i sposób myślenia na początku XXI w.

Authors

Content

Title variants

EN
Ethical Aspects of Social Media and Their Impact on Behaviour and Thinking in the Early 21st Century

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowe media, portale społecznościowe i inne tego typu komunikatory stały się w naszych czasach nie tylko instrumentami komunikacji, ale także areopagami, środowiskami życia i działania wielu ludzi, zwłaszcza młodych. Celem tekstu jest próba oceny etycznej różnych nowych form komunikacji elektronicznej z punktu widzenia etyki katolickiej, w kontekście wychowania dzieci i młodzieży. W tekście są omówione niektóre problemy etyczne użytkowników mediów społecznościowych oraz ich konsekwencje dla relacji międzyludzkich. Analizowane są najnowsze badania naukowe oraz teksty katolickiej nauki społecznej. Przywołane są poglądy współczesnych myślicieli, na czele z Maurizio Ferrarisem, który snuje rozważania na temat etyki nowych mediów, stawiając kontrowersyjne pytanie: czy iPad ma duszę?
EN
In our time, new media, social networks and other such instant messengers have become not only instruments of communication, but also ‘Areopaguses’, environments of the life and activities of many people, especially the young. The text attempts to ethically evaluate various new forms of electronic communication in the light of Catholic ethics and in the context of the education of children and youth. The article discusses certain ethical problems of social media users and their consequences for interpersonal relationships. The most recent scientifi c research and texts of Catholic social science are analysed. The text cites views of modern thinkers, including Maurizio Ferraris, who deliberates on the ethics of new media, raising the controversial question: does the iPad have a soul?

Year

Issue

Pages

43-65

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Benedykt XVI, Orędzie na XLII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2008 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2008, nr 3.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2009 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2009, nr 3.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2011 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2011, nr 3.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2012 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2012, nr 3.
 • Benedykt XVI, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2013 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2013, nr 3–4.
 • Franciszek, Orędzie na LII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2018 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2018, nr 2.
 • Franciszek, Orędzie na LIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2019 r.), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/ communications/documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html.
 • Franciszek, Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24 stycznia 2014 r.), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 2014, nr 2.
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Communio et Progressio (23 maja 1971 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Pornografi a i przemoc w Środkach Społecznego Przekazu (7 maja 1989 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska Aetatis novae o przekazie społecznym w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Instrukcji Communio et progressio (22 lutego 1992 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie (22 lutego 1997 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu (4 czerwca 2000 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w Internecie (22 lutego 2002 r.).
 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a Internet (22 lutego 2002 r.).
 • Barlińska J., Szuster A., Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów, Warszawa 2014.
 • Cancela E., El TTIP y sus efectos colaterales, Barcelona 2016.
 • Cancela E., Despertar del sueño tecnológico. Crónica sobre la derrota de la democracia frente al capital, Madrid 2019.
 • Capurro R., Intercultural Information Ethics, w: The Handbook of Information and Computer Ethics, red. K.E. Himma, H.T. Tavani, New Jersey 2008.
 • De Mattei R., Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009.
 • Dobro w mediach. Z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012.
 • Ess Ch., Digital Media Ethics. Digital Media and Society Series, Cambridge 2014.
 • Ferraris M., Anima e iPad. Rivelazioni fi losofi che, Parma 2011.
 • Ferraris M., Manifesto del nuovo Rrealismo, Roma–Bari 2012.
 • Frankiewicz J., Krótka historia Internetu, Rzeszów 2011.
 • Galimberti U., La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo, Milano 2018.
 • Kafner K., Lyon M., La storia del futuro. Le origini di Internet, Milano 1998.
 • Kania S., Cyberuzależnienia i ich profi laktyka pedagogiczna, w: New Addictions – od dopalaczy do portali społecznościowych, red. D. Nowalska-Kapuścik, Będzin 2016.
 • Kleska Ł., Oblicza Josepha Ratzingera. Zarys dyskusji wokół przemian teologii strażnika wiary na przełomie XX i XX wieku, Warszawa 2011.
 • Laskowska M., Nowe media – nowa etyka?, w: Nowe media, ale nowe czy stare problemy?, red. J. Hajdasz, Poznań 2011.
 • Lepa A., Media a postawy, Łódź 2003.
 • Levinson P., Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010.
 • Magnani L., The Mediating Effect of Material Cultures as Human Hybridization, w: Information Technology Ethics: Cultural Perspectives, red. S. Hongladarom, Ch. Ess, Hershey–London–Melbourne–Singapore 2007.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004.
 • Miller D. i inni, Come il mondo ha cambiato i social media, red. G. D’Agostino, V. Matera, London 2019.
 • Ratzinger J., Habermas J., Etica, religione e stato liberale, Brescia 2005.
 • Skwark S., The medium is the message. O sieci, komunikowaniu politycznym i social media, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012.
 • Sobó r Watykań ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, red. M. Przybył, Poznań 2002.
 • Waligóra-Huk A., Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich, Katowice 2015.
 • Wiener N., The Human Use of Human Beings. Cybernetics and Society, London 1989.
 • Chuchra M., Wybrane symptomy dysfunkcyjności rodziny a aktywność studentów w Internecie, „Current Problems of Psychiatry” 2014, nr 15 (2).
 • Ess Ch., Ethical Pluralism and Global Information Ethics, „Ethics and Information Technology” 2006, No 8.
 • Fabbrichesi R., Un commento al saggio di Maurizio Ferraris, accompagnato dalla lettura di „Anima e iPad”, „Nóema” 2011, n. 2.
 • Galent M., Psychografi a, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 2.
 • Garwol K., Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością, „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13.
 • Grzesiak M., Negatywne implikacje postprawdy i fake newsów w kontekście kształtowania marki osobistej, „Marketing i Rynek” 2017, nr 12.
 • Horowski J., Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości, „Pedagogia Christiana” 2008, nr 1/21.
 • Iwasiński Ł., Fake news i post-prawda. Krótka charakterystyka, „Przegląd Edukacyjny” 2018, nr 2.
 • Juza M., Internet w życiu społecznym – nadzieje, obawy, krytyka, „Studia Socjologiczne” 2016, nr 1.
 • Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities od Social Media, “Business Horizons” 2010, nr 53.
 • Kohli S., Gupta A., Identifi cation of Human Behavioral Traits Using Social Media, „International Journal Multimedia and Image Processing” 2015, No 1/2.
 • Kuczamer-Kłopotowska S., Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 3.
 • Laskowska M., Media i teologia. Kierunki badań teologicznych w ujęciu Magisterium Kościoła, „Teologia Praktyczna” 2013, t. 14.
 • Laskowska M., Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, „Teologia Praktyczna” 2012, t. 13.
 • Lepa A., Media – czwarta władza, czy służba człowiekowi?, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2000, nr 9.
 • Lepa. A., Etyka mediosfery, „Annales: Etyka w Życiu Gospodarczym” 2010, nr 1.
 • Magnani L., Mediatori morali. Come gli artefatti ci rendono morali, „Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artifi ciale” 2007, nr 7.
 • Mastalski J., Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania, „Chowanna” 2008, nr 1.
 • Pawełczyk P., Jakubowski J., „Postprawda” i nowe media. Czy potrzebujemy „postprawdy”?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 1.
 • Perszon J., Prawda w społeczeństwie relatywizmu, „Teologia i Człowiek” 2014, nr 2.
 • Saravanaraj A., Sheeba J.I., Pradeep Devaneyan S., Automatic Detection of Cyberbullying from Twitter, „International Journal of Computer Science and Information Security” 2016, No 6.
 • Sołga P., Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu historycznym, „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, nr 2.
 • Wala Ł., Dezinformacja społeczeństwa realizowana przez media internetowe a jej społeczna akceptacja, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2015, nr 1.
 • Wheeler J., Mining the First 100 Days: Human and Data Ethics on Twitter Research, “Journal of Librarianship and Scholarly Communication” 2018, No 6 (2).
 • Whittaker E., Kowalski R., Cyberbullying Via Social Media, „Journal of School Violence” 2015, No 1.
 • Data Sources and Methodologies, https://datareportal.com/data-sources.
 • Digital 2019: Global Digital Overview, https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview.
 • Hootsuite Social Media Marketing & Management Dashboard, https://hootsuite.com.
 • Participative WEB: User-Created Content, http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf.
 • Primo rapporto globale sul cyberbullismo. Wezum, osservatorio Giovane, https://www.scholasoccurrentes.org/wezum/stopcyberbullyingday/pdf/20_06_19_REPORTE%20WEZUM_ITALIAN.pdf.
 • Statistics – ITU, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-35d00a62-70e0-486f-a389-d50a062f8548
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.