PL EN


2015 | XCVII | 341-351
Article title

Liberalizm gospodarczy w opinii współczesnych badaczy francuskich

Content
Title variants
EN
Economic Liberalism in the Opinion of Contemporary French Scientific Milieu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzysy ekonomiczne w latach 1991–1992 i w 1997–1998, a zwłaszcza kryzys w 2008 roku sprowokowały ekonomistów i polityków do refleksji na temat rynku i roli państwa w gospodarce. Coraz częściej podważano wiarę w liberalny rynek. Niektórzy ekonomiści opowiadają się za rozszerzeniem interwencjonizmu państwowego. Inni zaś twierdzą, że państwo psuje gospodarkę, bo rządzi polityka, a nie ekonomiczna wiedza. Kryzysy ekonomiczne, nasilająca się globalizacja w gospodarce światowej oraz zagrożenia ekologiczne sprawiły, że w pierwszej dekadzie XXI w. duże zainteresowanie problematyką współczesnego liberalizmu przejawiało francuskie środowisko naukowe. Interesujący punkt widzenia na tę kwestię przedstawił filozof Jean Claude Micheà. Główną jego tezę można streścić następująco. Liberalizm współczesny powinien być jednością, łączącą liberalizm ekonomiczny z osiągnięciami kultury i historii oraz z elementami religii. Czynnikiem centralnym, według niego, powinien być liberalizm ekonomiczny. Odmienne stanowisko prezentują profesorowie ekonomii Morice Niveau i Yves Crozet. Krytykują oni wolny rynek jako niesprawiedliwy społecznie. Inni autorzy francuscy, tacy jak Andrè Gauthier i Odile Castel, bardzo krytycznie odnoszą się do liberalnej globalizacji. Z kolei Yves Carsalade jest zwolennikiem interwencjonizmu państwowego, a Philippe Norel wskazuje na wolny rynek jako główny czynnik rozwoju gospodarczego.
EN
Economic crises in 1991–1992 and 1997–1998 and particularly in 2008 provoked economists and politicians to reflection about the role of state in economy. They more often undermine faith in liberal market. Some of the economists advocate for state interventionism. Others claim that state could spoil the economy because „it is politics that rules” not economic knowledge. Economic crises, globalization of world economy and environmental hazards made French scientific milieu more interested in problems of modern liberalism in first decade of XXI century. Jean Claude Micheà presented interesting point of view on this issue. According to him modern liberalism should be one combining economic liberalism with achievements of culture, history and religion. Nevertheless economic liberalism should be the central point. The opposite point of view is presented by professors of economics Morice Niveau and Yves Crozet. They criticize free market as socially unjust. Other French authors as Andre Gauthier and Odile Castel are very critical of liberal globalization. Yves Carsalade is supporter of state interventionism. Philippe Norel appoints free market as a main factor of economic development.
Year
Volume
Pages
341-351
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, kathek@uni.lodz.pl
References
 • Aldcroft Derek H., The European Economy 1914–1990, Routledge Taylor Francis Group, London 1993.
 • Balcerowicz Leszek, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, w: Odkrywając wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
 • Belka Marek, Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 • Carsalade Yves, Les grandes étapes de l’histoire économique, Édition de l’École politechnique, Paris 2004.
 • Castel Odile, Histoire des faits économique. La dynamique de l’économie mondiale du XVe siècle à nous jours, Presses Universitaires de Rennes 2005.
 • Friedman Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962.
 • Gauthier André, D’une mondialisation à l’autre histoire économique et social du monde depuis le début du XXe siècle, Bréal 2009.
 • Godłów-Legiędź Janina, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa 1992.
 • Hayek Friedrich, The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press, Chicago 1960.
 • Król Marcin [wywiad], Byliśmy głupi, rozmawiał G. Sroczyński, Gazeta Wyborcza, 15–16.02.2014 r.
 • Marks w płaszczu od Prady, Gazeta Wyborcza, 3–4.09.2011 r.
 • Michéa Jean-Claude, L’empire du moindre mal. Esai sur la civilisation libérele, Climats, Paris 2007.
 • Niveau Maurice, Crozet Yves, Histoire des faits économique contemporains, Quadrige, Press Universitaires de France 2008.
 • Norel Philippe, L’histoire économique global, Editions du Seuil, Paris 2004.
 • Brzozowski Grzegorz, Kuisz Jarosław, Kieżun Piotr, Pawłowski Łukasz, Szulecki Kacper, Wigura Karolina (red. Kultury Liberalnej), Gazeta Wyborcza, 1–2.03.2014 r.
 • Siroën Jean-Marc, L’Économie mondiale: Anciennes hégémonies, nouvelles puisances, Armand Colin, Paris 1993.
 • Skodlarski Janusz, Historia gospodarcza, PWN, Warszawa 2012.
 • Skodlarski Janusz, Matera Rafał, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN, Warszawa 2004.
 • Sławek Tadeusz, Co nam powiedział Marcin Król, Gazeta Wyborcza, 22–23.02.2014 r.
 • Soros George, La crise du capitalisme mondial, Plon, Paris 1998.
 • Vogl Joseph, Rynek nie jest bogiem, Gazeta Wyborcza, 3–4.09.2011 r.
 • Żakowski Jacek, Noga w chmurach, Polityka 2011, nr 36 (2823), s. 21–22.
 • Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna, 1789–1870, PWN, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35d31f8b-0295-4f4b-bf09-65246125168a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.