PL EN


Journal
2017 | Volume 2 | Issue 2 December 2017 | 83-104
Article title

Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange

Content
Title variants
EN
Privatization process of the telecommunications industry in Poland and the competitive position of the Orange Group
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Motywacja: Branża telekomunikacyjna w Polsce przez wiele lat była ustawowo zmonopolizowana przez jednego, państwowego operatora, jakim była Telekomunikacja Polska SA (dalej TP SA). W 1998 roku rozpoczął się jednak długi proces prywatyzacji spółki, któremu towarzyszyła liberalizacja branży telekomunikacyjnej. Usługi stawały się coraz tańsze dla konsumentów, zaczęto stosować oferty konwergentne, jak również nastąpił szybki rozwój nowych technologii telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie działalności przez nowych operatorów znacznie osłabiło pozycję konkurencyjną byłego monopolisty branży telekomunikacyjnej. W literaturze przedmiotu brakuje interpretacji głębokich przemian dokonujących się w branży telekomunikacyjnej. Ocena tych przekształceń w aspekcie pozycji konkurencyjnej Grupy Kapitałowej Orange Polska (dalej Grupa Orange) jest głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu. Cel: Celem niniejszego artykułu jest wykazanie zależności między prywatyzacją TP SA a pozycją konkurencyjną Grupy Orange. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą oceny danych statystycznych. Analizie zostały poddane raporty Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała zależności między zakończonym procesem prywatyzacji TP SA a pozycją konkurencyjną Grupy Orange. W wyniku tych przemian Grupa Orange straciła część udziałów na poszczególnych rynkach telekomunikacyjnych w Polsce.
EN
Motivation: The telecommunications industry in Poland for many years was legally monopolized by a single, state-owned operator, Telekomunikacja Polska SA (hereinafter TP SA). In 1998, however, a long process of privatization of the company began, which was accompanied by the liberalization of the telecommunications industry. The services have become increasingly cheaper for consumers, who has started to use convergence offerings, as well as the new telecommunications technologies have developed rapidly. A start-up of new operators significantly weakened the competitive position of the former telecommunications industry monopolist. In the literature of the subject there is no interpretation of the deep transformations taking place in the telecommunications industry. The assessment of these transformations in terms of the competitive position of the Orange Polska Capital Group (hereinafter Orange Group) is a key motive for the selection of the article subject. Aim: The aim of this article is to demonstrate the relationship between the privatization of TP SA and the competitive position of the Orange Group. The research was conducted through statistical data evaluation. The analysis was based on the report of the Office of Electronic Communications (UKE) about the state of the telecommunications industry in Poland. Results: The analysis showed the relationship between TP SA privatization process and the competitive position of Orange Group. As a result of these changes, the Orange Group has lost part of its share in each segment of the telecommunications market in Poland.
Journal
Year
Volume
Pages
83-104
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
 • Babis, H., i Czaplewski, R. (2011). Usługi telekomunikacyjne. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Begg, D., Fischer, S., i Dornbusch, R. (2007). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 • Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Przekształcenia polskiego rynku usług telekomunikacyjnych. W: H. Babis, i K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Business Dictionary. (2017). Pobrane 24.03.2017 z http://www.businessdictionary.com.
 • Dyrektywa 96/19/WE z dnia 13 marca 1996 r. o konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych (Dz.U. L 74 z 22.3.1996).
 • Dyrektywa 97/33/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji (Dz.U. L 199 z 26.7.1997).
 • Kaczmarczyk, P. (2015). Analiza rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce w latach 2002–2013. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, 1(21).
 • Raczyński, M. (2006). Reforma sektora telekomunikacyjnego. W: D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Szczecin: Printgroup.
 • Rzepka, P. (1999). Tworzenie rynku telekomunikacyjnego — deregulacja monopolisty szansą czy zagrożeniem dla rozwoju sektora? W: K. Olechowska (red.), Deregulacja monopoli naturalnych na przykładzie rynku telekomunikacyjnego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Telepolis. (2012–2017). Raport o przenośności numerów za lata 2011–2016. Pobrane 19.01.2018 z http://telepolis.pl.
 • UKE. (2011a–2017a). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za lata 2010–2016. Pobrane 22.03.2017 z https://www.uke.gov.pl.
 • UKE. (2015b). Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku. Badanie klientów indywidualnych w wieku 50+. Pobrane 23.03.2017 z https://www.uke.gov.pl.
 • Ura, E. (2001). Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852).
 • Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716).
 • Zygadlewicz, M. (2017). Prywatyzacja na rynku telekomunikacyjnym w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Orange Polska. Nieopublikowana praca licencjacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35db4dcf-5cd8-45b9-8080-fd30502b81e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.