PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna - English Version | 47-68
Article title

Training systems in terms of qualifications and competencies of social workers in selected European countries

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Training of social workers, based on Polish and EU standards of education, aims at their acquiring professional qualifications and competences. It also aims at the development of the profession in order to cope with the social challenges of the modern society. The analysed issue of the European training system of social workers is presented in the context of the legal regulations in selected European countries. In this context, it is worthwhile to learn the basic qualifications and competences of social workers obtained in the course of education in selected European countries. The presented study examines this issue with regard to Polish standards. There is a need on the one hand of the implementation of the UE legislation to Polish legislation, but on the other hand, every state has the right to apply its own solutions to the education of social workers, defining qualification standards of the profession. There is therefore a need for updating and developing educational standards in preparation for practicing the profession of social worker in Poland, using the standards of the EU, EU Member States and European states outside the EU. The article draws attention to these considerations, and tries to present these standards in the context of European and national educational standards.
Contributors
author
 • Institute of Family Studies and Social Work of the John Paul II Catholic University of Lublin, jkoprerk@kul.pl
References
 • Campanini, Annamaria, Frost, Elisabeth (ed.). European social work-commonalities and differences, Carocci Publishing. Rome, 2004.
 • Centralna Rada ds. Edukacji i Kształcenia w Pracy Socjalnej [Central Council for Education and Training in Social Work (CCETSW)], http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Council_for_ Education_and_Training_in_Social_Work [accessed: 25.01.2016].
 • Centralna Rada ds. Kształcenia w Pracy Socjalnej [Council for Training in Social Work (CTSW)], http://archiveshub.ac.uk/data/gb152422col [accessed: 25.01.2016].
 • Document CDPS(97)21: The initial and further training of social workers taking into account their changing role. Co-ordinated research programme in the social field (1994-1995), Council of Europe 1997.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Official Journal of the Republic of Poland UE L 255 of 30.09.2005, p. 22, with changes).
 • http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_pl.htm [accessed: 25.01.2016].
 • http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci [accessed: 25.01. 2016].
 • http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika -socjalnego/ [accessed: 25.01.2016].
 • http://www.mpips.gov.pl/praca/bazy-danych-mpips-dla-potrzeb-edukacji-i-pracy/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/ [accessed: 25.01.2016].
 • http://www.nauka.gov.pl/ogolne-informacje-o-systemie-uznawania-kwalifikacji-zawodowych-zgodnie -z-dyrektywa-2005-36-we/co-to-jest-zawod-regulowany-dzialalnosc-regulowana.html [accessed: 25.01.2016].
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawód_regulowany [accessed: 25.01.2016].
 • Kantowicz, Ewa. “Koncepcje kształcenia do pracy społecznej w ujęciu Aleksandra Kamińskiego.” In Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, edited by Ewa Marynowicz-Hetka, Hanna Kubicka, Mariusz Granosik, 359-367. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
 • Kantowicz, Ewa. Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005.
 • Kantowicz, Ewa. “Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, 26 (2013), 133-146.
 • Kantowicz, Ewa, Olubiński Andrzej (ed.). Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Akapit, 2003.
 • Karvinen, Synnöve, Pösö Tarja, Satka Mirja (ed.). Reconstructing social work research. Finish Methodological Adaptations. Jakaskyla: SoPhi, 1999.
 • Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, http://ptps.ops.pl/kodeks_ etyczny.htm [accessed: 25.01.2016].
 • Koperek, Adam. Wychowanie prospołeczne jako warunek uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Warszawa, 2007.
 • Koperek, Adam. Zaangażowanie społeczne obywateli. Łódź: Wydawca Adam Koperek, 2008.
 • Koperek, Adam. Człowiek – Państwo – Świat. Edukacja społeczna obywateli. Łódź–Gachenbach: Adam Koperek, Kazimierz Piotrowski, 2008.
 • Koperek, Adam. “Edukacja patriotyczna w kontekście polskiej kultury narodowej.” Saeculum Christianum. Pismo Historyczno-Społeczne 16 (2009), nr 1, 257-267.
 • Koperek, Adam. “Socjalizacja jako proces wychowania do uczestnictwa w życiu społecznym.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie 11 (2010), vol. 4, 139-154.
 • Koperek, Adam. “Wpływ kultury na wychowanie społeczne w procesie socjalizacji.” Pedagogika Katolicka 2010, nr 7, 96-101.
 • Koperek, Adam. Wychowanie do pojednania. Formatio Catholica. Łódź–Gachenbach: Adam Koperek, Kazimierz Piotrowski, 2010.
 • Koperek, Adam. “Socjalizacja jako społeczno-wychowawczy proces integracji jednostki ze społeczeństwem.” Pedagogika Katolicka 2011, nr 8, 261-265.
 • Koperek, Adam. “Edukacja patriotyczna w podstawowych środowiskach wychowawczych: w rodzinie, szkole i społeczności lokalnej.” In Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy, edited by Adam Koperek, Jerzy Koperek, 63-89. Łódź, 2012.
 • Koperek, Adam (ed.). “Polityka międzynarodowa a globalizacja – wybrane aspekty.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie13 (2012), vol. 3.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy. “Możliwości dostępu polskich obywateli do rynków pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej.” In Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej, edited by Stanisław Dolata, 285-310. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”, 2007.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy. “Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki w kontekście uczestnictwa w procesie światowej globalizacji.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie 8 (2007), vol. 1, 65-76.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy. “Dobro wspólne państwa w kontekście światowej globalizacji z perspektywy doświadczeń ordo-liberałów niemieckich.” Europejski Przegląd Naukowy 2008, vol. 1: Współczesne problemy Europy, 115-130.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy. “Warsztat pracownika socjalnego w Polsce. Aspekty społeczne.” In Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie, edited by Marian Z. Stepulak, Julia Gorbaniuk, 59-69. Centrum Badań nad Rodziną, vol. 8, Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Lublin–Eichstätt–Ingolstadt: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2010.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy. “Rada Europy i Unia Europejska podmiotami kształtującymi europejską politykę społeczną.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie 12 (2011), vol. 8, 9-30.
 • Koperek, Adam, Koperek Jerzy (ed.). Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy. Łódź, 2012.
 • Koperek, Jerzy. “Warsztat pracownika socjalnego w Polsce. Aspekty prawne.” In Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie, edited by Marian Z. Stepulak, Julia Gorbaniuk, 23-38. Centrum Badań nad Rodziną, vol. 8, Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin–Eichstätt–Ingolstadt: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, 2010.
 • Koperek, Jerzy. “Kwalifikacje pracowników socjalnych podstawą ich warsztatu pracy.” In Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy, edited by Adam Koperek, Jerzy Koperek, 15-31. Łódź 2012.
 • Koperek, Jerzy, Rychlewska-Szczepańczyk K. “Proces harmonizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.” In Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy, edited by Adam Koperek, Jerzy Koperek, 153-171. Łódź, 2012.
 • Koperek, Jerzy, Rychlewska-Szczepańczyk K. “Polityka edukacyjna między dwoma modelami: polskim i francuskim – szkolnictwo wyższe.” In Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy, edited by Adam Koperek, Jerzy Koperek, 205-218. Łódź 2012.
 • Koperek, Jerzy, Waligórska K. “Znaczenie Procesu Bolońskiego dla rozwoju europejskiej polityki edukacyjnej.” In Polityka edukacyjna. Rozwój kwalifikacji pracowników socjalnych – konteksty i perspektywy, edited by Adam Koperek, Jerzy Koperek, 173-204. Łódź, 2012.
 • Kornbeck, Jacob. “Postgraduate degrees in social work: report from a European Symposium in Paris 1-2 June 1999.” Social Work in Europe 6 (1999), nr 2.
 • Kornbeck, Jacob. “Reflection on the Exportability of Social Pedagogy and its Possible Limits.” Social Work in Europe 9 (2002), nr 2.
 • Kornbeck, Jacob. “Researching social work professionalisation in the context of European integration.” Social Work in Europe 5 (1999), nr 3.
 • Kotlarska-Michalska, Anna (ed.). Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2002.
 • Kotlarska-Michalska, Anna. “Przykłady dysfunkcji w kształceniu pracowników socjalnych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, 26 (2013), 147-165.
 • Kowalik, Beata, Stefańska Aneta. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych. Specjalista pracy socjalnej (244502). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Europejski Fundusz Społeczny. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji (PIB), 2007.
 • Kramer, D., Brauns Hans J., Europe, w: International handbook on social work education, edited by Thomas D. Watts, Doreen Elliott, Nazneen S. Mayadaw. Westport, Connecticut–London: Greenwood Press 1995.
 • Labonte-Roset, Christine. “The European Higher Education Area and Research Orientated Social Work Training,” lecture delivered at the International Seminar Social Work Education in Europe – Towards a Stronger Research-Orientation, 31 March – 4 April, Hohschule Magdeburg, 2004.
 • Lorenz, Walter. “Social work and Bologna process.” Social Work & Society 3 (2005), 2.
 • Marynowicz-Hetka Ewa. “Badanie – działanie – kształcenie. Wybrane problemy analizy i przygotowania do działania.” In Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, edited by Anna Kotlarska-Michalska. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2002.
 • Melosik, Zbyszko. Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań: Wydawnictwo Wolumin, 2002.
 • Mielczarek, Andrzej. “Dokąd zmierza praca socjalna w XXI wieku?” Vladislavia 2002, nr 13.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Official Journal of the Republic of Poland nr 154, pos. 1288, 1289).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Official Journal of the Republic of Poland of 2008, nr 27, pos. 158)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Official Journal of the Republic of Poland of 2014, pos. 1145)
 • Sałustowicz, Piotr. “Wyższe kształcenie zawodowe pracowników socjalnych w Niemczech.” Praca Socjalna 1993, nr 4.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (uniform text: Official Journal of the Republic of Poland, nr 256, pos. 2572 with further changes).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Official Journal of the Republic of Poland of 2003, nr 122, pos. 1143).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Official Journal of the Republic of Poland of 2004, nr 64, pos 593; uniform text: Official Journal of the Republic of Poland of 2009, No 175, pos. 1362; Official Journal of the Republic of Poland of 2015, pos. 163).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Official Journal of the Republic of Poland of 2013, pos. 674 with further changes).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Official Journal of the Republic of Poland, 2007, nr 48, pos. 320).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Official Journal of the Republic of Poland, 2008, nr 63, pos. 394.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Official Journal of the Republic of Poland, 2010, nr 40, pos. 229).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Official Journal of the Republic of Poland, 2015, pos. 1310).
 • Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (Official Journal of the Republic of Poland L 292, 10/11/2009 P. 0031-0047).
 • Zawód regulowany – definicja zawodu regulowanego w rozumieniu dyrektywy 2005/36 – czasopisma.beck.pl [accessed: 25.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35defe76-5bf0-4eac-939d-c9fe934763f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.