Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 275-282

Article title

Locatio conductio operarum a umowa o pracę w systemie polskiego prawa pracy.

Authors

Content

Title variants

EN
Location conduction operarum and employment agreement in Polish labour law system.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka artykułu koncentruje się wokół aspektu porównawczo-prawnego współczesnej umowy o pracę uregulowanej w polskim Kodeksie pracy oraz antycznej locatio conductio operarum. Publikacja składa się z 2 części – wskazania punktów wspólnych oraz rozbieżności w obu kontraktach. W artykule w sposób komparatystyczny przeanalizowano aspekty dwustronności, wzajemności, ekwiwalentności oraz odpłatności umowy o pracę i locatio conductio operarum. W podobny sposób regulowana jest w obu umowach kwestia podporządkowania osoby ją wykonującej podmiotowi zlecającemu oraz problematyka dotycząca ryzyka wynikającego ze świadczenia pracy. Biorąc pod uwagę płaszczyzny, w których współczesna umowa o pracę oraz jej antyczna poprzedniczka są zróżnicowane, wskazać można uprawnienia represyjne podmiotu zatrudniającego, zabezpieczenie socjalne, element uczasowienia oraz kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The issue of the article concentrates on legal comparative aspect of modern contract of employment which is regulated in Polish Labour Code and ancient locatio conductio opperarum. The publication consist of 2 parts – indicates the points of convergence and differences in both contracts. It is analyzed with comparative method such aspects as bilateral, mutuality, equivalency and remuneration in both contracts - contract of employment and locatio conductio opperarum. In the same way are regulated in both contracts issues of subordination of the person performing the order to the employer and the risk resulting from the provision of work. Differences between contract of employment and its ancient predecessor are repressive powers of the employer, social security, temporality and Health and Safety.

Year

Volume

12

Pages

275-282

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Baran K.W., Ćwiertniak B.M., Dörre-Nowak D., Walczak K., Prawo pracy, Warszawa 2010.
 • Bińczycka T., Ochrona kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa w prawie wspólnotowym i w polskim ustawodawstwie pracy, PiZS 1998, nr 5.
 • Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie – u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009.
 • Driczinski S. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2012.
 • Góral Z., Odpowiedzialność porządkowa pracowników w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego, PiZS 2002, nr 11.
 • Góral Z. [w:] Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, t. I, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 • Kijowski A. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2009.
 • Kolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 2001.
 • Kubot Z., Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978.
 • Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990.
 • Long J.R., Notes on Roman Law: Law of Persons, Law of Contracts, bez miejsca wydania, 2008.
 • Łajeczko M., Umowa o pracę i jej warunki, „Prawo Pracy” 1999, nr 11.
 • Maniewska E., Wynagrodzenie „niegodziwe” na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, PiZS 2005, nr 9.
 • Mitrus L., Ochrona rodzicielstwa w świetle zmian Kodeksu Pracy, [w:] Jedność w różnorodności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.
 • Nabzdyk-Kaczmarek B., Stosunek pracy na tle stosunków cywilnoprawnych, [w:] Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. B.M. Ćwiertniak, Opole 1998.
 • Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne – zarys wykładu, Warszawa 1981.
 • Pisarczyk Ł., Kształtowanie rozkładu czasu pracy, [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa 2011.
 • Roby H.J., Roman Private Law in the Times of Cicero and of the Antonines, Cambridge 1902, reprinted 2000.
 • Romer M.T., Odpowiedzialność porządkowa pracowników, „Prawo Pracy” 2004, nr 9.
 • Rycak M.B., Wymiar i rozkład czasu pracy, Warszawa 2008.
 • Sanetra W., Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy, PiZS 2007, nr 11.
 • Sierocka I., Odpowiedzialność porządkowa pracowników, PS 2006, nr 2.
 • Sobczyk A., Zasady prawne j regulacji czasu pracy, Warszawa 2005.
 • Stelina J. [w:] Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, t. I, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 • Szubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, PiP 1964, z. 7.
 • Włodarczyk M., Problem podmiotowości pracowniczej, PiZS 1983, nr 4.
 • Wujczyk M., Pojęcie pracownika. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2010.
 • Zimmermann R., The Law of Obligations: Roman foundations of the civilian tradition, Oxford 1996.
 • Zoll F., Prawo pracy w biegu wieków. Rocznik prawniczy wileński, Wilno 1930.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-35dfe306-c7fe-4b77-97ca-a51d13f785c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.