Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 (338) | 40-50

Article title

Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Diversity of Living Conditions and Quality of Life of the Population of the European Union Member States
RU
Дифференциация условий и качества жизни населения государств Европейского Союза

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto próbę oceny obiektywnych warunków z życia i ich wpływu na subiektywną ocenę jakości życia ludności państw Unii Europejskiej. Do oceny warunków życia, ze względu na złożoność zagadnienia, wykorzystano klasyczną metodę TOPSIS. Wyznaczony syntetyczny miernik poziomu życia porównano następnie z subiektywną oceną jakości życia zbadaną przez Eurofound i opublikowaną w raporcie EQLS.
EN
In their work, the authors undertook an attempt to evaluate the living conditions and their influence on a subjective assessment of quality of life of the population of the European Union member states. For the purposes of evaluation of living conditions, due to complexity of the issue, there was used the classic method TOPSIS. The determined composite measure of the living standard is then compared with the subjective assessment of quality of life examined by the Eurofound and published in the report of EQLS.
RU
В разработке предприняли попытку оценить объективные условия жизни и их влияние на субъективную оценку качества жизни населения государств Европейского Союза. Для оценки условий жизни, ввиду сложности вопроса, использовали классический метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением (англ. TOPSIS). Определенный синтетический показатель уровня жизни затем сравнили с субъективной оценкой качества жизни, обследованной организацией Eurofound и опубликованной в отчете EQLS.

Year

Issue

Pages

40-50

Physical description

Dates

published
2012-05-2012-06

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Borys T., Jakość życia a wskaźniki ekorozwoju, Metodologia pomiaru jakości życia, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Bywalec C., Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i syntezy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1991.
 • Campbell A., Converse P., Rodgers W., The quality of American life, Russel Sage Fundation, New York 1976.
 • Hirschman A. O., Rothschild M., The changing tolerance for income inequality in the course of economic development, “The Quarterly Journal of Economics” 1973, No. 87.
 • Kowalik S., Posłowie dyskusji o jakości życia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, nr 2.
 • Puciato D., Jakość życia mieszkańców gminy uzdrowiskowej na przykładzie Jedliny – Zdroju, „Studia i Monografie” zeszyt 230, Politechnika Opolska, Opole 2008.
 • Rutkowski J., Badanie jakości życia, (w:) Łagodziński W. (red.), Jakość i warunki bytu, Polskie Towarzystwo Statystyczne, GUS, Warszawa 1991.
 • Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-35e9b0ac-36a4-41d1-b9de-e73ffb41ea87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.