PL EN


2011 | 6 | 167-172
Article title

Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych

Content
Title variants
EN
Metropolization and formation of spatial order of urbanized areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy metropolizacji i kształtowania się funkcjonalnych obszarów zurbanizowanych związane są m.in. z „rozlewaniem” się miasta centralnego metropolii poza jego granice administracyjne. „Rozlewanie” to jest jedną z przyczyn zmian w sposobach i formach zagospodarowania miasta i terenów je otaczających. W artykule, w oparciu o wyniki badań prowadzonych w projekcie PLUREL: Peri-urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban – Rural Linkages, przedstawiono znaczenie obszarów kontinuum miejsko-wiejskiego (obszarów typu peri-urban) dla kształtowania ładu przestrzennego metropolii. Z doświadczeń europejskich wynika, że mimo różnych wysiłków władz publicznych procesy „rozlewania” się zabudowy na obszarach metropolii nie ulegają spowolnieniu. Efektem tego jest zajmowanie nowych obszarów pod zabudowę mieszkaniową i inne funkcje związane z osadnictwem. W artykule omówiono przyczyny presji urbanizacji na tych obszarach, zagrożenia z nią związane i podejmowane działania mające przeciwdziałać degradacji tych obszarów.
EN
Metropolization and processes of formation of functional urban areas result, among other things, in urban sprawl. Urban sprawl is one of reasons of changes in spatial organization of cities and surrounding areas. This article is based on results of the project PLUREL: Peri-urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban – Rural Linkages and presents the role of peri-urban areas in sustainable development of metropolises. European experience proves that despite many efforts undertaken by public authorities the scale of urban sprawl has not been reduced. It results in spreading residential functions and occupying new areas for housing developments and other accompanying urban functions. Drivers of urbanization pressure are described as well as threats that this pressure brings and efforts that are supposed to counteract degradation of peri-urban areas.
Year
Issue
6
Pages
167-172
Physical description
Dates
published
2011-04
Contributors
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
References
 • Albers, C., T. van Dijk, P.D. van der Jagt, J. Westerink: Analysis of Regional Spatial Planning and Decision Making Strategies and their Impact on Land Use in the Urban Fringe. Case Study of The Hague Region, The Netherlands. Raport, PLUREL, VI PR UE: Peri-Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages, Integrated Project, Haga, 2011
 • EEA - European Environment Agency: Urban sprawl in Europe – the Ignored Challenge, 2006; http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_10/en
 • Batty, M, Chin, N., Besussi, E: State of the Art Review of Urban Sprawl Impacts and Measurement Techniques. Deliverable report D1, SCATTER, European Commission, 2002
 • Carruthers, J. I..: The Impacts of State Growth Managment Programmes: A Comparative Analysis. Urban Studies, Vol 39, no 11, s. 1959-1982, 2002
 • Grochowski, M.: Analysis of Regional Spatial Planning and Decision Making Strategies and their Impact on Land Use in the Urban Fringe; Case Study: Warsaw Metropolitan Area, Poland; Raport, PLUREL, VI PR UE: Peri-Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages, Integrated Project, Warszawa, 2008
 • Kline, J. D. 2000: Comparing States with and without Growth Management. Analysis based on Indicators with Policy Implications. Comment. Land Use Policy 17, s. 349–355, 2000
 • Nelson, A. C., Duncan, J. B.: Growth Management Principles and Practices. Planners Press, American Planning Association, Chicago, Washington D.C, 1995
 • Ravetz, J.: The City Region in Time and Space. Analysis of Regional Spatial Planning and Decision Making Strategies, and their Impact on Land Use in the Urban Fringe; the Case of Manchester, Raport, PLUREL, VI PR UE: Peri-Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages, Integrated Project, Manchester, 2008
 • Ravetz, J.: Strategic Action for the Manchester Rural Urban Region. Assessment Report on Peri-Urban Governance and Planning Strategies; Report, PLUREL, VI PR UE: Peri-Urban Land Use Relationships – Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages, Integrated Project, Manchester, 2009
 • Smart Growth Network; This is Smart Growth; 2006, www.smartgrowth.org
 • Soule, D. C.: Defining and Managing Sprawl; w: D.C. Soule (red) Urban Sprawl – a Comprehensive Reference Guide; Greenwood Press, London, 2006
 • Szulczewska, B.: Zielone metropolie – punkt widzenia przyrodnika, w: K. Kamieniecki (red) Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych? Metropolie, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2009
 • Turnbull 2004 Turnbull, Geoffrey K 2004: “Urban growth controls: transitional dynamics of development fees and growth boundaries”. Journal of Urban Economics 55 (2004) 215 – 237.
 • Willmer 2006, Wilmer, Ralph 2006: “Planning framework: A planning framework for managing sprawl”. in
 • Soule, David C. (2006): Urban sprawl – a comprehensive reference guide. Greenwood press, London
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35eb1502-4af5-4cfd-9bb5-95ce66a7c708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.