PL EN


2014 | 2(25) | 107-116
Article title

Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises

Content
Title variants
PL
Identyfikacja determinant zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the concept of analysis aimed at evaluating the innovative capacity of enterprises. The starting point for its estimation is the innovative potential of the surveyed enterprises, while reference is made to the innovation system of enterprises. The aim of the research outlined in this way required the development of the concept of diagnostic analysis aimed at evaluating the innovative potential and capacity of an enterprise. An important research tool is the analysis of the relationship between the resources and the capacity, which shows the cause-and-effect relationship between these categories. The following arguments have been assumed in the presented concept: 1) innovative capacity is both a function and a criterion for the evaluation of the innovation system of an enterprise, as well as for the projection of the possibility of expanding innovative activities; 2) innovative capacity can be seen in parts as well as in an aggregate structure for a given enterprise or the entire industry; 3) the value of innovative capacity (innovation potential, innovation system) can be classified at the following levels of quality: low, medium and high, using the method of categorization. The research procedure has four steps: 1) determination of the object and scope of analysis; 2) formulation of dimensions (criteria) of the innovation potential; 3) measuring the quality level of innovative capacity; 4) verification. For illustrative purposes, an example of the innovation capacity of enterprises was shown. The research included 316 enterprises from the Małopolska Region.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji analizy ukierunkowanej na ewaluację zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do jej oszacowania jest potencjał innowacyjny badanych przedsiębiorstw, natomiast odniesienie stanowi system innowacyjności przedsiębiorstwa. Nakreślony w ten sposób cel badań wymagał opracowania koncepcji analizy diagnostycznej ukierunkowanej na ewaluację potencjału i zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Istotnym narzędziem badawczym jest analiza relacji między zasobami a zdolnościami, która ukazuje związek przyczynowo-skutkowy między tymi kategoriami. W prezentowanej koncepcji przyjęto następujące tezy: 1) zdolność innowacyjna jest funkcją i zarazem kryterium oceny systemu innowacyjności przedsiębiorstwa, jak również projekcji możliwości dynamizowania działalności innowacyjnej; 2) zdolność innowacyjna może być rozpatrywana w postaciach cząstkowych, jak też można ją ująć w formule agregatowej dla przedsiębiorstwa lub całej branży; 3) wartość zdolności innowacyjnej (potencjału innowacyjnego, systemu innowacyjności) może być kwalifikowana na następujących poziomach jakościowych: niskim, średnim i wysokim, wykorzystując w tym celu metodę kategoryzacji. W postępowaniu badawczym wyróżniono następujące etapy: 1) określenie przedmiotu i zakresu analizy; 2) sformułowanie wymiarów (kryteriów) potencjału innowacyjnego; 3) pomiar poziomu jakościowego zdolności innowacyjnej; 4) weryfikacja. Dla potrzeb poglądowych przedstawiono przykład zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw. Badaniami objęto 316 podmiotów gospodarczych z regionu Małopolski.
Year
Issue
Pages
107-116
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 535
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 535
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 535
References
 • Arend, R. J. I., Bromiley, P. (2009). Assessing the dynamic capabilities view: Spare change, everyone? Strategic Organization, 7 (1), 5‒10. DOI: 10.1177/1476127008100124.
 • Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173‒1182.
 • Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2012). Szukanie przedsiębiorczego podłoża problemów kreowania efektywności organizacji. Struktura nośna oparta na dynamicznych zdolnościach. In: J. Buko (ed.). Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach. SOOIPP Annual 2012. Ekonomiczne Problemy Usług, no. 90 (pp. 77‒92). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Foss, K., Foss, N. J., Klein, P. G., Klein S. K. (2007). The entrepreneurial organization of heterogeneous capital, Journal of Management Studies, 44, 1165–1186. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00724.x.
 • Hall, C. M., Williams A. M. (2008). Tourism and innovation. New York: Routledge. ISBN 9780415414043.
 • Kozioł, L., Pyrek, R., Kozioł, W., Wojtowicz, A. (2013). Relationship marketing: A tool for supporting the company’s innovation process. Procedia. Elsevier.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Postępowanie badawcze ewaluacji zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa. In: M. Cisek, T. Nowogródzka (eds.). Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce (pp. 48–57). Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-64437-17-5.
 • Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-592-5.
 • Wojtowicz, A., Kozioł, L. (2012). Koncepcja aliansów wiedzy w procesie innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20 (1), 211–223.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f23aec-ef8f-4e0a-9b37-80752688a308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.