PL EN


2018 | 2(40) | 15-27
Article title

Visual impairment as a consequence of brain tumour: difficulties experienced by the child in spatial orientation, and in the cognitive, social and communication areas

Selected contents from this journal
Title variants
PL
ZABURZENIA WIDZENIA JAKO NASTĘPSTWO NOWOTWORU OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: PROBLEMY DZIECKA W SFERZE POZNAWCZEJ ORAZ TRUDNOŚCI Z ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ, NAWIĄZYWANIEM KONTAKTÓW I KOMUNIKACJĄ
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Childhood brain tumour, especially when its treatment begins in early life and causes visual and motor disability, can imply a number of difficulties in spatial orientation, and in cognitive, social and communication areas. The article presents a case study of a 10-year-old boy with low vision. His impairment arose as a consequence of a tumour in deep structures of the right cerebral hemisphere, including the optic chiasm. The aim of the study was to understand how cancer and visual impairment affect the functioning of the boy in question. The study involved the use of tools for functional diagnosis of children with visual impairment. Document analysis, interviewing and observation were also used. The results are consistent with previous studies on the threats to the accomplishment of developmental tasks for children with brain tumour and concomitant neurodevelopmental deficits, as well as reduced psychosocial functioning whose cancer treatment started before the age of 6.
PL
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego mogą powodować trudności w sferze poznawczej oraz problemy z orientacją przestrzenną, nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi i komunikacją, zwłaszcza jeżeli leczenie rozpocznie się we wczesnej fazie życia i wywoła zaburzenia widzenia oraz zaburzenia funkcji motorycznych. W artykule opisano przypadek słabowidzącego dziesięcioletniego chłopca. Jego problemy były następstwem nowotworu prawej półkuli mózgu. Guz zlokalizowany był na granicy z międzymózgowiem i nachodził na skrzyżowanie wzrokowe. Badanie miało na celu zrozumienie jak nowotwór oraz zaburzenia widzenia wpływają na funkcjonowanie chłopca. W badaniu wykorzystano narzędzia diagnostyki czynnościowej, używane przy diagnozie dzieci z zaburzeniami widzenia. Zastosowano również techniki, takie jak: analiza dokumentów, wywiad oraz obserwacja. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń prawidłowości rozwojowych dzieci z guzami mózgu, którym towarzyszą problemy z rozwojem układu nerwowego.
Contributors
 • The Maria Grzegorzewska University, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600;, mpaplinska@aps.edu.pl
 • The Maria Grzegorzewska University, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600, mwalk@aps.edu.pl
References
 • Aciem, T.M., Mazzotta, M.J. (2013). Personal and social autonomy of visually impaired peoplewho were assisted by rehabilitation services. Revista Brasileira de Oftalmologia, 72, 4,261–267. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1590/S0034-72802013000400011.
 • Baruch, A. (2013). Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodujący zmiany w funkcjonowaniurodziny – wybrane aspekty. Przegląd Pedagogiczny, 2(12),133–148.
 • Behin, A., Hoang-Xuan, K., Carpentier, A.F. (2003). Primary brain tumours in adults. Lancet,361, 323–331.
 • Bower, J.E. (2005). Prevalence and causes of fatigue after cancer treatment: the next generationresearch. Journal of Clinical Oncology, 23(33), 8280–8282. DOI: 10.1200/JCO.2005.08.008.
 • Dycht, M. (2012). Funkcjonalne następstwa schorzeń narządu wzroku i zaburzeń widzenia a jakośćedukacji dziecka słabowidzącego. In: W. Żłobicki, B. Maj (Eds.), Nierówność szans edukacyjnych– przyczyny, skutki, koncepcje zmian (pp. 417–437). Kraków: Oficyna WydawniczaImpuls.
 • Echevarria, M., Weinstein, J.L. (2009). Ocular Consequences and Late Effects of Brain TumorTreatments. In: S. Goldman, C.D. Turner (Eds.), Late Effects of Treatment for Brain Tumors(pp. 183–194). Dordrecht Heidelberg London New York: Springer. DOI: 10.1007/b109924.
 • Heimans, J.J., Taphoorn, M.J. (2002). Impact of Brain Tumour Treatment on Quality of Lifein Children: A Health Perspective. Journal of Neuro-oncology and Neuroscience, 249(8),955–960. DOI: 10.1007/s00415-002-0839-5.
 • Heimans, J.J., Reijneveld, J.C. (2012). Factors affecting the cerebral network in brain tumor patients.Journal of Neuro-Oncology and Neuroscience, 108(2), 231–237. DOI: 10.1007/s11060-012-0814-7.
 • International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. A manual of classificationrelating to the consequences of disease. (1980). Geneva: WHO.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health. (2001). Geneva: WHO.
 • Jacobson, W.H. (2013). The Art and Science of Teaching Orientation and Mobility to Persons withVisual Impairments. New York: AFB Press.
 • Marcinkowska, B. (2010). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. In: Podniesienieefektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Materiałydla nauczycieli (pp. 214–216). Retrieved from http://www.scholaris.pl/resources/zip-resource/id/66011 (Last accessed on Nov 30h, 2017).
 • Paplińska, M. (2008). Niepełnosprawność wzroku i jej psychospołeczna specyfika. In: M. Czerwińska(Ed.), Niewidomi w kulturze – od terapii do sztuki wybrane zagadnienia. PrzeglądTyflologiczny, 1–2(38–39), 12–28. Warszawa: PZN.
 • Paplińska, M., Witczak-Nowotna, J. (2015). Kompleksowa diagnoza dziecka niewidomego, jegosytuacji w domu i szkole – studium przypadku. In: B. Antoszewska, M. Wójcik (Eds.), Diagnozai metody wspomagania rozwoju (pp. 71–89). Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Pasek, J., Pasek, T., Ładziński, P., Sieroń, A. (2013). Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacjiguza mózgu. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 67(2), 142–149.
 • Pruett, K.M. (2002). Behavioral focus: developing Positive Behavioral Support. In: R.L. Pogrund,D.L. Fazzi (Eds.), Early focus: Working with young children who are blind or visually impairedand their families (2nd ed., pp. 250–286). New York: AFB Press.
 • Samardakiewicz, M. (2011). Wspomaganie rozwoju dzieci z chorobą nowotworową. In: B. Antoszewska(Ed.), Dziecko przewlekle chore – problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne.Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji (pp. 84–100). Toruń: Akapit.
 • Samardakiewicz, M., Kowalczyk, J.R. (2011). Opieka psychoonkologiczna nad pacjentem leczonymhematologicznie w okresie nastoletnim i wczesnej dorosłości. Hematologia, 2(1), 51–56.
 • Tobiasz-Adamczyk, B. (2012). „Życie w ramach” wyznaczonych chorobą nowotworową – rolasocjologii medycyny. Przegląd Socjologiczny, 61(2), 83–113.
 • Walkiewicz-Krutak, M. (2015). Słabowzroczność w kontekście problemów orientowania sięw przestrzeni i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się. In: K. Czerwińska, M. Paplińska,M. Walkiewicz-Krutak (Eds.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej (pp. 249–279). Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzenneji poruszania się u małych dzieci niewidomych. In: K. Czerwińska (Ed.), Wybraneaspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku (pp. 194–232). Warszawa:Wydawnictwo APS.
 • Watson, G., Bittner, W. (1991). Funkcjonalna ocena widzenia u dorosłych słabowidzących podkątem rehabilitacji podstawowej. Materiały Tyflologiczne, 7, 8–45.
 • Wojtukiewicz, M.Z., Sawicki, Z., Sierko, E., Kieszkowska-Grudny, A. (2007). Zespół przewlekłegozmęczenia u chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii. Nowotwory. Journalof Oncology, 57(6), 695–701.
 • Zaorska, M. (2013). Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalnej edukacji i terapii osób z niepełnosprawnościąsprzężoną.Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1(19), 7–19.
 • Zuberek-Moskal, U. (1999). Rodzina w sytuacji wyznaczanej chorobą nowotworową dziecka. In:D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak (Eds.), Zmaganie się z chorobą nowotworową (pp. 259–288).Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f32f10-1774-405b-ac23-f308e84be2a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.