PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 105-122
Article title

Psychospołeczne funkcjonowanie dorosłych dzieci migrantów zarobkowych na podstawie metody psychorysunku

Authors
Title variants
EN
Psychosocial Functioning of an Adult Child in a Migrant Family on the Basis of Psycho-Drawing Method. Comparative Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań porównawczych dwóch grup osób dorosłych – 48 osób, które w dzieciństwie doświadczyły rozłąki z jednym rodzicem lub obojgiem rodziców z powodu migracji zarobkowej, oraz 48 osób, w historii których nie zaistniała długotrwała rozłąka z rodzicem w okresie dzieciństwa. Grupa badawcza oraz grupa kontrolna były dobrane komplementarnie z uwzględnieniem takich zmiennych, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Długość rozłąki z jednym lub obydwojgiem rodziców w grupie badawczej (dorosłych dzieci migrantów) wyniosła od 3 do 7 lat. Badania zostały zrealizowane za pomocą wywiadu standaryzowanego opracowanego przez autorkę na potrzeby niniejszych badań oraz metody projekcyjnej – psychorysunku z instrukcją „Moja rodzina pochodzenia”, z uwzględnieniem perspektywy „teraźniejszości”. Osoba badana miała za zadanie przedstawić na rysunku swoją rodzinę – rodziców i dorosłe rodzeństwo jako grupę rodzinną i aktualne relacje pomiędzy jej członkami. Na podstawie literatury przedmiotu opracowano kwestionariusz oceny rysunku pt. „Moja rodzina” z uwzględnieniem sześciu kategorii psychospołecznego funkcjonowania jednostki: waloryzacja lub dewaloryzacja (dziecka, ojca, matki) w stosunku do innych osób; osamotnienie; jakość emocjonalności dziecka wyrażona poprzez przedstawienie siebie na rysunku; poziom niepokoju dziecka wyrażającego się poprzez projekcję w rysunku; agresja skumulowana w postaci przedstawionej na rysunku oraz gotowość do komunikacji z rodzicem przebywającym za granicą/pozostającym w domu. Analiza ilościowa i jakościowa zgromadzonego materiału pozwoliła na ustalenie długotrwałych skutków zaistniałej rozłąki.
EN
This article presents the findings from a comparative study on two groups of adults. The first comprised 48 persons, who had been separated from one or both of their parents in their childhood as a result of economic migration; and the second included 48 persons who had not experienced any long-term separation from their parents during their childhood. The study and control groups were selected on a complementary basis to account for such variables as age, gender, place of residence and education. In the study group, the length of separation from one or both parents (adult children of migrants) was 3 to 7 years. The study used a structured interview developed by the Author for the purposes of this study, and a projective test, namely a psycho-drawing described as “My family of origin”, drawn from the present perspective. Subjects were asked to draw their families – parents and adult siblings as a family group, while also depicting current relations between the individual family members. On the basis of the literature on the subject, the Author developed a questionnaire to assess the drawing. The questionnaire, entitled “My family”, accounted for 6 categories of psycho-social functioning of the individual, including idealization or devaluation (of a child, father, or mother), compared to other persons; the quality of child’s emotionality expressed by their portrayal of themselves in the drawing; child’s anxiety level expressed through the projection in the drawing; aggression accumulated in the figure portrayed in the drawing (child, father, mother); and readiness to communicate with the parent who lives abroad/at home. The qualitative and quantitative assessment of the collected data made it possible do identify long-term consequences of such separation.
Year
Volume
Issue
2
Pages
105-122
Physical description
Contributors
 • Katedra Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jgorban@kul.pl
References
 • Baran S.: Ojcostwo wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, w: Wokół rodziny. Wychowanie – Kultura – Społeczeństwo, red. A. Garbacz, G. Grzybek, Rzeszów: Bonus Liber 2011, s. 71-91.
 • Braun-Gałkowska M.: Poznanie systemu rodzinnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenie wspólnoty, Białystok: Trans Humana 2010.
 • Danilewicz W.: Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów, w: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, red. W. Danilewicz, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2009, s. 181-198.
 • Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M.: Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości, Warszawa: PWN 2001.
 • Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina w migracji zarobkowej, w: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Gorbaniuk, Lublin: Wydawnictwo EL-Press 2007, s. 63-70.
 • Kozdrowicz E., Walczak B.: Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr 3, s. 163-182.
 • Lachowska B., Braun-Gałkowska M.: Agresja u dzieci i jej ekspresja w rysunku rodziny, w: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, red. M. Łaguna, B. Lachowska, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 97-124.
 • Łaguna M., Gałkowska A.: Społeczne aspekty obrazu siebie w rysunku projekcyjnym „Ja-wśród ludzi”, w: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, red. M. Łaguna, B. Lachowska, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 124-150.
 • Maciarz A.: Sieroctwo duchowe dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991, nr 6, s. 242-244.
 • Markowski K.: Economic Aspects of Migration, w: Migration – a Challenge to the 21st Century, red. M. Zięba, Lublin: Wydawnictwo EL-Press 2008.
 • Młyński J., Szewczyk W.: Migracje zarobkowe Polaków. Badania i refleksje, Tarnów: Biblios 2010.
 • Myers D.G.: Psychologia, Poznań: Zysk i S-ka 2003.
 • Oleszkowicz A., Senejko A.: Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Węgierski Z.: Dysfunkcjonalność i patologia rodzin a sieroctwo społeczne, w: Pedagogika opiekuńcza, przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. E. Jundził, R. Pawłowska, Gdańsk: Harmonia 2008, s. 105-118.
 • Zorraquino J.C.: Depresja u dzieci i młodzieży, Kraków: ESPE 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f38294-6ae0-428b-b35b-fd05d593ddcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.