PL EN


2016 | 22 | 25-41
Article title

Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych). Cz. II

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic, social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 2
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author considers the impact of postmodernism on contemporary humanities, and in particular on theoretical linguistics. The main thesis of the paper can be formulated as follows: postmodernism contributes to the increase of such tendencies in linguistics as: blurring of the subject of research, disregard for the ‘directives of language’, i.e. disuse of the conventional scientific language, violations of the requirement of verifiability of statements, and breaking of the rules of communication. The author examines elements of postmodern science using the example of several branches of modern linguistics: cultural linguistics (linguoculturology), ethnolinguistics, anthropological linguistics, cognitive linguistics, and discourse linguistics.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
References
 • Apresjan W.Ju., Apresjan Ju.D., 1993, [= Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д.], Метафора в семантическом представлении эмоций, „Вопросы языкознания” 3, s. 27–35.
 • Armstrong R.H., 2005, A Compulsion for Antiquity: Freud and the Ancient World, Ithaca.
 • Bartmiński J., 2012, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, Lublin.
 • Bobrowski I., 1995, Czy kognitywizm jest naukowy? O lingwistyce kognitywnej z punktu widzenia dwudziestowiecznych koncepcji nauki, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LI, s. 19–24.
 • Doroszewski W., 1982, Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa.
 • Fauconnier G., Turner M., 1996, Blending as a Central Process of Grammar, [w:] A. Goldberg (red.), Conceptual Structure, Discourse, and Language, Stanford, s. 113–129.
 • Freud S., 1968, Gesammelte Werke, t. 16, Frankfurt am Main.
 • Gut A., 2009, O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem, Lublin.
 • Harari Y.N., 2012, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, Warszawa.
 • Jäkel O., 2003, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, Kraków.
 • Kamałowa A.A., Sawiołowa L.A., 2007, [= Камалова А.А., Савёлова Л.А.], Лингвокуль- турологическое описание северной русской деревни, Архангельск.
 • Kardela H., 2011, Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 51–70.
 • Kasawin I.T., 1990, [= Касавин И.Т.], Постигая многообразие разума (вместо введения), [w:] И.Т. Касавин (red.), Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания, Москва, s. 5–28.
 • Kibrik A.E., 1999, [= Кибрик А.Е.], Три ахиллесовы пяты функционализма, [w:] Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец (red.), Типология и теория языка. От описания к объяснению,
 • Москва, s. 36–49.
 • Kiklewicz A., 2004, Концептуальная метафора: универсальность или идиосинкратичность?, „Acta Polono-Ruthenica” IX, s. 249–261.
 • Kiklewicz A., 2005, Проблемы семантического исследования языка в теории концептуальных метафор, [w:] H. Jachnow, A. Kiklewicz, N. Mečkovskaja, B. Norman,
 • M. Wingender (red.), Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung, „Slavistische Studienbücher. Neue Folge”, t. 14, Wiesbaden, s. 1–41.
 • Kiklewicz A., 2006, Kognitywna teoria metafory – zagadnienia dyskusyjne, „Przegląd Humanistyczny” L, z. 2, s. 29–45.
 • Kiklewicz A., 2007a, Aspekty teorii względności lingwistycznej, Olsztyn.
 • Kiklewicz A., 2007b, Metafory pojęciowe jako baza nominacji idiomatycznej (na przykładzie polskich konstrukcji werbo-nominalnych), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 197–216.
 • Kiklewicz A., 2012, Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej, Olsztyn.
 • Kiklewicz A., 2014, Zasada kooperacji w krytycznej analizie dyskursów humanistycznych (na przykładzie nauk filologicznych), „Stylistyka” XXXIII, s. 329–356.
 • Kiklewicz A., Wilczewski M., 2011, Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego „Aspects of Cognitive Ethnolinguistics”), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 139–164.
 • Kövecses Z., 2002, Language, emotion, mind, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk, K. Turewicz (red.), Cognitive Linguistics Today, Frankfurt am Main – Berlin – Bern, s. 125–138.
 • Kulpina W.G., Tatarinow W.A., 2012, [= Кульпина В.Г., Татаринов В.А.], Библиографические издания Люблинского университета, [w:] A.K. Кіклевіч, C.A. Важнік (red.), Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2011, Мінск, s. 527–535.
 • Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago – London.
 • Langacker R., 2008, Cognitive Grammar. A Basic Introduction, Oxford.
 • Libura A., 2010, Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław.
 • Metzinger T., 2003, Phenomenal Transparency and Cognitive Self-reference, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 2, s. 353–393.
 • Mickiewicz A., 1955, Dzieła, t. VII: Pisma prozą, III: Pisma historyczne. Wykłady lozańskie, Warszawa.
 • Mieczkowskaja N.B., 2010, [= Мечковская Н.Б.], Когнитивная лингвистика в СНГ: разнообразие программ и методологические коллизии, [w:] T. Anstatt, B. Norman (red.), Die slawischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik, Wiesbaden, s. 13–36.
 • Miller G.A., 1979, Images and Models, Similes and Metaphors, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge, s. 202–248.
 • Minsky M., 1984, Jokes and the Logic of the Cognitive Unconscious, [w:] L. Vaina, J. Hintikka (red.), Cognitive Constraints on Communication, Dordrecht, s. 175–200.
 • Ojcewicz G., 2011, Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina. Od zlecenia do ekshumacji, http://mediacentr.info/pl/criminal/najnowsza-wersja-okolicznoeshci-i-przyczyny-eshmierci-sergiusza-jesienina-od-zlecenia-do-ekshumacji__2532011 (dostęp: 31 III 2011).
 • Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D., 2009, Zabójstwo Sergiusza Jesienina, Szczytno.
 • Piermiakow G.L., 1979, [= Пермяков Г.Л.], Пословицы и поговорки народов Востока. Систематизированное собрание изречений двухсот народов, Москва.
 • Rachilina Je.W., 2000, [= Рахилина Е.В.], Когнитивный характер предметных имен. Семантика и сочетаемость, Москва.
 • Sokal A., Bricmont J., 1998, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa.
 • Stiepanow Ju.S., 2001, [= Степанов Ю.С.], Константы: словарь русской культуры, Москва.
 • Strachow A.B., 1991, [= Страхов А.Б.], Культ хлеба у восточных славян: опыт этнолингвистического исследования, München.
 • Szumska D., 2012, Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych, „LingVaria” nr 1 (13), s. 37–45.
 • Szymanek K., 2008, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.
 • Tabakowska E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.
 • Usaczewa W.W., 2008, [= Усачева B.B.], Магия слова и действия в народной культуре славян, Москва.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2: K–ó, Warszawa 2003.
 • Wardell D.M., Royce J.R., 1978, Toward a Multifactor Theory of Styles and Their Relationship to Cognition and Affect, „Journal of Personality” 46/6, s. 474–505.
 • Żurawlew A.F., 1994, [= Журавлев А.Ф.], Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35f828f9-874d-4b20-bf49-89d5005fc456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.