PL EN


2015 | 5 (358) | 203-216
Article title

Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania)

Authors
Content
Title variants
EN
Business Services in Raising Abilities to Compete by Enterprises Using Them (Research Findings)
RU
Бизнес-услуги в повышении способности конкурировать предприятиями, пользующимися ими (результаты изучения)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy usługi biznesowe przyczyniają się do podnoszenia poziomu konkurencyjności korzystających z nich firm. Tak sformułowany cel zrealizowano na podstawie wyników badania przeprowadzonego metodą wywiadów bezpośrednich na ogólnopolskiej próbie 500 podmiotów gospodarczych. Zidentyfikowano zarówno znaczenie usług biznesowych w zwiększaniu zdolności do konkurowania na tle innych narzędzi służących temu celowi, jak i sposoby uzyskiwania dzięki nim przewagi konkurencyjnej. Scharakteryzowano także rolę różnych rodzajów usług w zwiększaniu konkurencyjności ankietowanych firm. Rodzime przedsiębiorstwa charakteryzują się niskim poziomem świadomości odnośnie do możliwości wykorzystania innowacyjnych usług biznesowych do kreowania konkurencyjności i chętniej wykorzystują inne sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie respondenci wskazywali na wiele korzyści uzyskiwanych z zakupu usług biznesowych (np. wzrost sprzedaży, lepsze rozpoznania potrzeb klientów, podnoszenie wizerunku firmy itp.), które mogą stanowić skuteczne narzędzie konkurowania.
EN
In her article, the author undertook an attempt to answer the question whether business services contribute to raising the level of competitiveness of the companies using them. The so formulated objective was implemented on the grounds of findings of the research carried out by the method of direct interviews on the national sample of 500 economic entities. There were identified both importance of business services in increasing abilities to compete against the background of other tools serving this objective and ways of gaining owing to them competitive advantage. There was also characterised the role of various types of services in increasing competitiveness of the surveyed firms. National enterprises are characterised by a low level of awareness of the possibilities to make use of innovative business services to create competitiveness and they more readily make use of other ways of gaining competitive advantage. At the same time, respondents indicated many benefits gained from purchase of business services (e.g. growth of sales, better recognition of customers’ needs, improvement of company’s image, etc.) which may be an efficient tool of competing.
RU
В статье предприняли попытку ответить на вопрос, способствуют ли бизнес-услуги повышению уровня конкурентоспособности фирм, пользующихся ими. Так поставленную цель осуществили на основе результатов обследования, проведенного по методу прямых интервью на национальной выборке в 500 хозяйственных субъектов. Выявили как значение бизнес-услуг в повышении способности конкурировать на фоне других инструментов, которые служат этой цели, так и способы получения благодаря им конкурентного преимущества. Дана также характеристика роли разных видов услуг в повышении конкурентоспособности опрашиваемых фирм. Национальные предприятия характеризуются низким уровнем созна- ния в отношении возможности использовать инновационные бизнес-услуги для формирования конкурентоспособности и они более охотно используют другие способы получения конкурентного преимущества. Одновременно респонденты указывали многие выгоды, получаемые от покупки бизнес-услуг (напр. рост продаж, лучшая осведомленность насчет потребностей клиентов, совершенствование имиджа фирмы и др.), которые могут представлять собой эффективный инструмент конкурирования.
Year
Issue
Pages
203-216
Physical description
Contributors
References
  • Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dąbrowska A., Kuczewska L., Masłowski A. (2004), Ocena roli usług okołobiznesowych w gospodarce i perspektywy ich rozwoju, praca wykonana na zlecenie Departamentu Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004
  • Kuczewska L. (2006), Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa.
  • Majchrzak M. (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-35ffcc87-f449-4ac8-92df-698df3d1fb3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.