Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 11-33

Article title

Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
Evident groundlessness constitutional complaint

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej mają przede wszystkim formalny charakter. Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał wydaje postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi lub skardze, jeżeli wniosek lub skarga są oczywiście bezzasadne. Oczywista bezzasadność jest przesłanką o merytorycznym charakterze, jest niedookreślonym pojęciem, a jej znaczenie wynika z procesu stosowania prawa. Możliwość merytorycznego badania skargi konstytucyjnej na etapie wstępnego rozpoznania ma wyjątkowy charakter i powinno być poddane restrykcyjnej interpretacji. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy skarga jest oczywiście bezzasadna powinny skutkować skierowaniem jej do merytorycznego zbadania. Praktyka oparta na przeciwnym założeniu mogłaby doprowadzić do pozbawienia skargi jej podstawowej funkcji jako środka ochrony konstytucyjnych praw i wolności.
Grounds of constitutional complaints admissibility have in majority formal character. According to article 77.3.3 The Constitutional Tribunal Act of 25 June 2015, the Tribunal shall issue a decision on refusal to proceed with an application of a constitutional complaint, if an application or a constitutional complaint are manifestly unfounded. Evident groundlessness is constitutes a substantial requirement od admissibility. Since it has a character of a general clause, its meaning is determined in the process of application of law. Any doubts whether the complaint is evidently groundless, should result with its consideration in regular proceedings, and full examination of its legitimacy. The possibility of the substantive examination of complaints grounds, at the preliminary stage has an exceptional character, and should be given restrictive interpretation. The practice based on the opposite assumption could change constitutional complaints role as a remedy for constitutional rights and freedoms infringement.

Year

Issue

Pages

11-33

Physical description

Dates

published
2017-02-28

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki

References

  • Garlicki L., Derlatka M., Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12.
  • Jaślikowski M., Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 2006 r., I BP 13/06, „Przegląd Sądowy” 2008,, nr 11–12.
  • Józefowicz A., Problematyka pism w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, „Nowe Prawo” 1987, nr 6.
  • Komentarz od ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, red. Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1999.
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. II, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2010.
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, T. II, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.
  • Królikowski J., Sułkowski J., Znaczenie przesłanki oczywistej bezzasadności dla dostępności skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5. Łętowska E., Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych, „Państwo i Prawo” 2011, z. 7–8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-360329aa-d724-4567-a0ad-7a63f66ef58f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.