PL EN


2010 | 1(71) | 44-49
Article title

Dodatki mieszkaniowe – analiza prawna i statystyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Housing allowances – legal and statistical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie regulacji prawnych związanych z przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych oraz dokonanie statystycznej analizy dodatków wypłaconych w Polsce w ostatnich latach. W pierwszej części artykułu wykorzystane zostały zapisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzeń wykonawczych do niej, natomiast w drugiej informacje dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS, które przeanalizowano w przekroju wojewódzkim, za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych. Na podstawie dostępnych danych statystycznych można stwierdzić, że w latach 2004-2008 latach liczba i kwota dodatków mieszkaniowych wypłacanych w Polsce systematycznie malała. Ze świadczeń tych w największym zakresie korzystano, w przeliczeniu na liczbę ludności i mieszkań, w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, natomiast w najmniejszym w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i mazowieckim.
EN
The aim of this elaboration is to present regulations relating to the grant and payment of housing allowances and to make statistical analysis of allowances paid out in Poland in recent years. In the first part of the article were used regulations of Act of 21 June 2001 on Housing Allowances and its implementing regulations, whereas in the second part the information available at Regional Data Bank, which were analyzed in a regional aspect by using basic statistical tools. Based on available statistical data it can be stated that the number and amount of housing allowances paid out in Poland were steadily decreasing in the years 2004-2008. These benefits were used to a large degree in Kujawsko-Pomorskie Province and Warmińsko-Mazurskie Province and to a small degree in the regions of the Świętokrzystkie, Małopolskie, Podkarpackie and Mazowieckie.
Year
Issue
Pages
44-49
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
References
  • Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad 2009.
  • Jaraszek A., Na jakich zasadach gminy przyznają dodatki mieszkaniowe, .Gazeta Prawna" z 25 kwietnia 2007 r.
  • Krupa-Dąbrowska R., Porządki w dopłatach do czynszu, .Rzeczpospolita" z 25 listopada 2009 r.
  • Materialny wymiar życia rodzin, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, kwiecień 2009.
  • Oszczędności i długi Polaków, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2008.
  • Od końca lat osiemdziesiątych do dziś - oceny zmian w różnych wymiarach życia społecznego i politycznego w Polsce, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2009.
  • Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994-2008, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, styczeń 2009.
  • Subiektywne oceny warunków bytu i zaspokojenie potrzeb, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, luty 2008.
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. z 2001, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36088b50-d055-4e6e-a1d5-2ad666dbe3be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.