PL EN


2015 | 5 | 367-372
Article title

Edukacja włączająca i integracyjna. O pozornej tożsamości znaczeń

Content
Title variants
EN
Inclusive and integrated education. The apparent identity of meanings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktualnym światowym standardem i celem reform w zakresie edukacji osób o specjalnych potrzebach, wyznaczanym przez międzynarodowe organizacje takie jak UNESCO, jest umożliwianie im korzystania z wysokiej jakości kształcenia w ramach szkół rejonowych. Celem artykułu jest naświetlenie podstawowych różnic pomiędzy edukacją włączającą a integracyjną, która często jest błędnie utożsamiana z tą pierwszą, pozostającą bliżej form segregacyjnych. Analiza przeprowadzona została w oparciu o akty prawne regulujące kształt – aspirującego do miana włączającego – polskiego systemu edukacyjnego.
EN
The current world standard and aim of educational reform for people with special educational needs, as indicated by international organizations as UNESCO, is to enable them to take advantage of a high level of equality in local schools. The aim of the article is to highlight the differences between inclusive and integrated education which are often treated as synonyms, although the latter is closer to a form of segregation. This analysis was conducted on the base of laws regulating the structure of the Polish educational system.
Year
Issue
5
Pages
367-372
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012, Toruń 2014.
 • [2] Czyż A., Idea edukacji włączającej w opinii pedagogów, Kraków, 2013.
 • [3] Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, [w:] Dykcik W. (red.) Pedagogika specjalna, Poznań 2006.
 • [4] Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do tworzenia koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków-Katowice 2013.
 • [5] Hulek A., Integracyjny system kształcenia i wychowania, [w:] Hulek A. (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980.
 • [6] Krauze- Sikorska H., Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju, [w:] H. Sowińska (red.) Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Poznań 2011.
 • [7] Kugelmass J. W., The inclusive school. Sustaining equity and standards, New York 2004.
 • [8] Lipińska-Lokś J, Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi w dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, Zielona Góra 2011.
 • [9] Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa 2009.
 • [10] UNESCO, Open file on inclusive education, Support materials for managers and administrators, Paris 2001.
 • [11] Wendland M., Konstrktywizm komunikacyjny, Poznań 2011.
 • Netografia:
 • [12] European Agency for Development in Special Needs Education, Financing of special needs education. A seventeen-country Study of the Relationship between Financing of Special Needs Education and Inclusion, http://www.european-agency.org/sites/default/files/financing-of-special- needs-education_Financing-EN.pdf, 25.11.2014.
 • [13] Kossewska J., Współczesne modele integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, http://libproxy.up.krakow.pl/plikownia/pdf/kossewska_02.pdf , 25.11.2014.
 • [14] Integracja, w: Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/integracja;2561723.html, 25.11.2014.
 • [15] Inkluzja, w: Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/inkluzja;2466290.html, 25.11.2014.
 • Akty prawne/rozporządzenia:
 • [16] Education Act, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/312, 13.11.2014.
 • [17] Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,  (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
 • [18] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.z 2013 r., poz.532);
 • [19] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz.1489).
 • [20] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 228, poz.1490; Dz.U. z 2012 r., poz. 982 i Dz.U. z 2013 r., poz. 957).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-360e5150-c11e-4cd6-94a1-32ed222d7b4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.