PL EN


2013 (R. XII) | 2(48) | 137 - 154
Article title

Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza

Title variants
EN
Immigrants and refugees in Denmark - a researcher's perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule charakteryzuję historię napływu uchodźców i imigrantów do Danii na przestrzeni wieków. Mimo, iż Dania nie jest uważana za główny kraj imigracji w Europie, a jej obywatele to raczej homogeniczna populacja, to na przestrzeni wieków przybywali do Danii imigranci z różnych stron świata, co m.in. było uwarunkowane historycznie, politycznie i ekonomicznie. Podaję także przyczyny ich napływu oraz charakteryzuję liczbę uchodźców i imigrantów w poszczególnych wiekach i latach. W dalszej części artykułu opisuję działania gmin i społeczności lokalnych na rzecz cudzoziemców i ich integracji społecznej oraz przedstawiam niektóre inicjatywy i programy na rzecz akulturacji osób odmiennych kulturowo.
EN
The paper characterizes the history of the influx of refugees and immigrants in Denmark over the centuries. Although Denmark is not considered to be the main country of immigration in Europe and its citizens is rather homogeneous population, that over the centuries came to Denmark immigrants from different parts of the world, which was determined historically, politically and economically. In the article I give the reasons for their inflows and characterize the number of refugees and immigrants in different ages and years. In the second part of the article I describe actions by municipalities and local communities for foreigners and their social integration. I also present some of the initiatives and programs for better acculturation process of immigrants.
Issue
Pages
137 - 154
Physical description
Dates
published
2013-07
Contributors
References
 • Bandura A., Ross D., Ross S.A. (1961), Imitation of film-mediated aggressive models, “The Journal of Abnormal and Social Psychology”, t. 63, nr 3, ss. 575–582.
 • Baumeister R.F., Boden J.M. (1998), Aggression and the self: high self-esteem, low self-esteem, and ego-threat, [w:] Green R.G., Donnerstein F. (red.), Human aggression: theories, research and indication for social policy, Academic Press, San Diego.
 • Baumeister R.F., Smart L. (1996), Relation of threatened egotism to violence and aggression: the dark side of high self-esteem, “Psychological Review”, t. 103, nr 1, ss. 5–33.
 • Berkowitz L. (1989), The frustration-aggression hypothesis: examination and reformulation, “Psychological Bulletin”, nr 106, ss. 59–73.
 • Berkowitz L. (1990), On the formation and regulation of anger and aggression: a cognitive-neoassociationistic analysis, “American Psychologist”, nr 45(4), ss. 494–503.
 • Brzeziński J.M., Cierpiałkowska L. (red.) (2008), Zdrowie i choroba: problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Cekiera C. (2011), W obronie zdrowia i życia, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Białystok.
 • Choynowski M. (1998), Agresywność: pomiar i analiza psychometryczna, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Danilewska J. (2004), Agresja u dzieci: szkoła porozumienia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Dollard J., Doob L.W., Mowrer O.H., Sears R.R. (1939), Frustration and aggression, Yale University Press, New Haven.
 • Jędrzejko M. (2012), Młodzież poszukująca na rozdrożu, w mieniającym się świecie (spojrzenie socjopedagogiczne), Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Milanówek–Warszawa.
 • Krahé B. (2005), Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Kubacka-Jasiecka D. (2006), Agresja i autoagresja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Linowski K., Wysocki I. (2012), Agresja, autoagresja i przemoc w życiu człowieka: przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie i resocjalizacja, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • Lisowska A., Kurzępa J. (red.), (2011), Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Sajewicz-Radtke U., Radtke B.M., Kalka D. (2010), Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk.
 • Sameroff A.J., Chandler M.J. (1975), Reproductive risk and the continuum of caretaking casualty, [w:] Horowitz F.D., Hetherington M., Scarr-Salapatek S., Siegal G. (red.), Review of child development research, vol. 4, University of Chicago Press, Chicago, ss. 161–186.
 • Schaffer H.R. (2006), Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tedeschi J.T., Felson R.B. (1994), Violence, aggression & coercive actions, American Psychological Association, Washington.
 • Urban B. (2012), Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze, PWN, Warszawa.
 • Zillmann D. (1979), Hostility and aggression, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.
 • Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V. (2010), Psychologia: kluczowe koncepcje, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36218689-3115-4cef-acc3-5ab761c53b4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.