Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

ANALIZA WSKAŹNIKOWA SYTUACJI FINANSOWEJ GMIN WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Authors

Content

Title variants

EN
RATIO ANALYSIS OF THE FINANCIAL SITUATION IN LOCAL GOVERNMENTS OF THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje zróżnicowanie poziomu sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego według ich typu. W tym celu posłużono się analizą wskaźnikową, a szczególną uwagę skupiono na wskaźnikach budżetowych oraz zadłużenia. Różnice pomiędzy poziomami wskaźników sprawdzono za pomocą analizy wariancji ANOVA i testu post-hoc Tukeya. Wykazano, że badany czas (2006-2010), ze względu na sytuację finansową gmin, można podzielić na dwa okresy: lata 2006-2008, kiedy ta sytuacja była korzystniejsza, oraz 2009-2010, gdy uległa pogorszeniu za sprawą mniejszej samodzielności finansowej i wzrastającemu zadłużeniu. Ośrodki miejskie, choć charakteryzują się wyższym poziomem zadłużenia, wyróżniają się też większą samodzielnością finansową. Dynamika zadłużenia jest natomiast najwyższa w przypadku gmin wiejskich przy stosunkowo małej samodzielności finansowej. Taka sytuacja może powodować zwiększenie ryzyka finansowego działalności prowadzonej przez gminy.
EN
This article presents the different levels of the financial situation of communes in Wielkopolska voivodeship according to their type. For this purpose, an analysis of the indicator was used, and particular attention is focused on the budget and debt ratios. The difference between the level of the indicators tested using ANOVA and post-hoc Tukey’s test. Studies have shown that the test of time perspective (2006-2010) due to the financial situation of communes can be divided into two periods: 2006-2008, when the situation was more favourable, and 2009-2010, when the situation deteriorated due to lower financial independence and the growing debt. Generally, though urban centers are characterised by a higher level of debt, they are also characterised by greater financial independence, while the growth of debt is the highest in the rural communities with a relatively low financial independence. Such a situation may lead to increased financial risk for business operation of commune.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Brezdeń P., Spallek W., 2012. Kondycja finansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków.
 • Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r. 2011. Streszczenie wyników badań. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, General Projekt Sp. z o.o., Poznań.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010. Metody analityczne w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa.
 • http://iskb.infor.pl/gospodarka-samorzad [dostęp: 30.11.2012].
 • http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html [dostęp: 12.04.2013].
 • Kępka W. Coraz więcej samorządów ma kłopoty finansowe. http://iskb.infor.pl/gospodarkasamorzad/wiadomosci/129076,Finansowanie-inwestycji-przy-nowej-definicji-dlugu.html [dostęp: 12.04.2013].
 • Klepacki B, Kusto B., 2009. Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 7, 127-135.
 • Kogut-Jaworska M., 2011. Wpływ spowolnienia gospodarczego na potencjał wydatkowy gmin (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego). Zesz. Nauk. PTE 10, 319-331.
 • Krakowiak-Drzewiecka M., 2011. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_1/.../11ldmtwp.pdf [dostęp: 12.04.2013].
 • Misiąg W., 2009. Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego. http://www.e-finanse.com nr 3/2009 [dostęp: 12.04.2013].
 • Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., 2011. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gospod. Żywn. 89, 175-185.
 • Poniatowicz M., 2011. O tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym. Zesz. Nauk. PTE 10, 237-251.
 • Skok E., Kowalczyk A., 2011. Samorządy w Unii pogrążone wciąż w kryzysie. Gospodarka i Finanse 29. http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[news]=24382&cHash=09da1bdf246b93cbe1f517c4c0afe9d0 [dostęp: 12.04.2013].
 • Standar A., Puślecki Z.W., 2011. Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 2. Statsoft, Kraków.
 • Swianiewicz P., 2010. Kondycja finansowa samorządów. Wspólnota 5, 48-56.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2010. Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Finanse Komunalne 5, 7-32.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 2005. Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 2009. Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 • Wiśniewski M., 2011. Ocena zdolności kredytowej gminy. Difin, Warszawa.
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008-2010, 2011. Ministerstwo Finansów, Warszawa. http://www.mf.gov.pl [dostęp: 12.07.2012].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3625ff4b-c0a2-4314-862d-9e36664a6b57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.