PL EN


2014 | 34 | 313-345
Article title

Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997-1999)

Content
Title variants
The Act on Branches of Government Administration – its Passage and Going into Effect (1997-1999)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uchwalenie w dniu 4 września 1997 r. ustawy o działach administracji rządowej było elementem przeprowadzonej w latach 1996-1997 reformy centrum administracyjnego rządu. Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony po wielu ustawach zakres działania administracji rządowej został po raz pierwszy uregulowany niemal w całość w jednej ustawie. Ustawa została oparta na konstrukcji działu administracji rządowej rozumianego jako wydzielona cześć obszaru działania administracji rządowej co do zasady kierowana przez ministra. Pierwotnie uchwalony test ustawy wyróżniał 28 działów. Jednakże jeszcze przed wejściem w życie ustawa została istotnie znowelizowana 1999 r. W wyniku tej nowelizacji liczba działów wzrosła do 32. Były to następujące działy: 1)administracja publiczna, 2) architektura i budownictwo, 3) budżet, 4) finanse publiczne, 5) gospodarka, 6) gospodarka morska, 7) gospodarka wodna, 8) instytucje finansowe, 9) integracja europejska, 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 11) kultura fizyczna i sport, 12) łączność, 13) gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 14) nauka, 15) obrona narodowa, 16) oświata i wychowanie, 17) praca, 18) rolnictwo, 19) rozwój wsi, 20) rozwój regionalny, 21) rynki rolne, 22) Skarb Państwa, 23) sprawiedliwość, 24) szkolnictwo wyższe, 25) transport, 26) turystyka, 27) środowisko, 28) sprawy wewnętrzne, 29) wyznania religijne, 30) zabezpieczenie społeczne, 31) sprawy zagraniczne, 32) zdrowie. Rząd został po raz pierwszy ukształtowany w oparciu o podział na działy jesienią 1999 r.
EN
The Act of 4th September 1997 on Branches of Government administration was an element of reform carried on the administrative centre of the government in the years 1996-1997. What is characteristic, for the first time the scope of government administration dispersed in many acts was gathered nearly as a whole and put in one act. The Act was based on the construction of branch of government administration, understood as a separated part of activity of the scope of government administration, managed by a minister. The text of the Act passed initially was composed of 28 chapters. Nevertheless, the Act was substantially amended in 1999, just before its putting in force. As a result the number of chapters went up to 32. The following chapters were established: 1) public administration, 2) architecture and construction, 3) budget, 4) public finances, 5) economy, 6) maritime economy, 7) water management, 8) financial institutions, 9) European integration. 10) culture and protection of national heritage, 11) physical education and sports, 1) communications, 13) spatial economy and housing, 14) science, 15) national defence, 16) education and upbringing,17) labour, 18) agriculture, 19) rural development, 20) regional development, 21) rural development, 22) State Treasury 23) justice, 24) higher education, 25) transport, 26) tourism, 27) environment, 28) internal affairs, 29) religious denominations, 30) social security, 31) foreign affairs, 32) health.
Year
Volume
34
Pages
313-345
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-362c4216-98b2-482b-a53b-474968f071ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.