PL EN


2015 | 2(36) | 209-216
Article title

System wskaźników rentowności kapitału własnego – propozycja metodyczna

Content
Title variants
EN
The return on equity indicators system – methodological proposal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to present a suggestion for the methodical decomposition rate of return on equity (ROE). The developed ROE decomposition model includes nine factors: the rate of value added, the rate of depreciation costs, salaries expense ratio, the ratio of other operating income and expenses, the rate of fi nancial income and expenses, the rate of extraordinary events, the rate of tax, the assets rotation and capital gearing. In addition, based on deterministic methods, the study presents the analysis of changes in the level of return on equity on the example of the domestic furniture manufacturing sector in the period 2009–2013.
PL
Celem pracy było przedstawienie propozycji metodycznej dekompozycji wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE). W opracowanym modelu dekompozycji ROE uwzględniono dziewięć czynników: wskaźnik wartości dodanej, wskaźnik kosztów amortyzacji, wskaźnik kosztów wynagrodzeń, wskaźnik pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wskaźnik przychodów i kosztów fi nansowych, wskaźnik zdarzeń nadzwyczajnych, wskaźnik efektu podatkowego oraz rotację aktywów i dźwignię kapitałową. Ponadto, na podstawie metody deterministycznej, dokonano analizy zmian poziomu rentowności kapitału własnego na przykładzie krajowego sektora produkcji mebli w okresie 2009–2013.
Contributors
References
 • Bednarski, L. (1997). Analiza fi nansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 • Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., Gołaś, Z. (2010). Analiza rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(16), 17–26.
 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2013). Finansowe uwarunkowania rentowności w przemyśle spożywczym. Przegląd Organizacji, 7, 43–52.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2005). Zarys metodologiczny analizy fi nansowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dudycz, T. (2011). Analiza fi nansowa jako narzędzie zarządzania fi nansami przedsiębiorstwa. Wrocław: Indygo Zahir Media.
 • EMIS – Emerging Markets Information Service (2015). Pobrano 25 stycznia 2015 z: http://www.securities.com.
 • Hawawini, G., Viallet, C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
 • Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 • Skoczylas, W. (2007). Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Zaleska, M. (2002). Ocena ekonomiczno-fi nansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego. Warszawa: Wyd. SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3637c3bc-6472-4f27-88e0-ae63c66de6c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.